Narzędzia:

26 lutego 2002 r.

26.02.2002

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę budżetowej na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: część 32 - Rolnictwo, część 33 - Rozwój Wsi, część 35 - Rynki Rolne, część 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zał. nr 6 - Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, Zał. nr 6 - Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS, Zał. nr 6 - Plan finansowy Funduszu Administracyjnego KRUS oraz Zał. nr 6 - Plan finansowy Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Senatorowie przyjęli opinię w tej sprawie, którą przekazano Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych:

"Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapoznaniu się z ustawą budżetową na 2002 r.
w zakresie rolnictwa i jego otoczenia stwierdza, że środki przeznaczone w budżecie nie gwarantują poprawy sytuacji ekonomicznej wsi i rolnictwa a zapaść finansów państwa powoduje, iż jest to kolejny od 1997 roku budżet zmniejszania nakładów w tym zakresie. Z
daniem komisji, przeznaczone środki nie zabezpieczają też wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi, który jest niezbędny z uwagi na zbliżanie się terminu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje następujące poprawki:

1) w art. 45 w ust. 3 wyrazy "do dnia 31 stycznia 2002 r" zastępuje się wyrazami "do dnia 30 kwietnia 2002 r";

2) art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. W przypadku uzyskania do końca trzeciego kwartału 2002 roku dodatkowej kwoty dochodów z podatku od towarów i usług do wysokości 625.000 tys. zł ponad kwotę 41.700.000 tys. zł upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do uruchomienia rezerwy celowej na:

1. wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350.000 tys. zł,

2. zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego do kwoty 100.000 tys. zł,

3. budowę i modernizację dróg krajowych do kwoty 91.000 tys. zł,

4. program rozwoju sieci autostrad do kwoty 75.000 tys. zł,

w wysokości proporcjonalnej do wymienionych kwot.";

3) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

"Art. 50a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonania, w porozumieniu z właściwymi dysponentami, z dniem 1 kwietnia 2002 r przeniesienia wydatków budżetowych z likwidowanych rozdziałów - Inspekcja Nasienna i Inspekcja Ochrony Roślin - do nowego rozdziału Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.";

4) w załączniku nr 2, w części 32 - Rolnictwo, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się wydatki w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w kolumnach 6 i 7

o kwotę 4.000 tys. zł.

zmniejsza się wydatki w rozdziale 01000 - Integracja z Unią Europejską, w kolumnach 6 i 7 o kwotę 4.000 tys. zł.

Uzupełnia się w załączniku nr 9 - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2002 r:

w części 32 - Rolnictwo, w kolumnie 7

zwiększa się dotacje o 4.000 tys. zł

oraz dodaje się:

    • w kolumnie 3 - dział 010,
    • w kolumnie 4 - rozdział 01095,
    • w kolumnie 5 - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
    • w kolumnie 6 - poz. 4,
    • w kolumnie 7 - kwotę 4.000 tys. zł,

5) w części 32 - Rolnictwo, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01018 - Rolnictwo ekologiczne

zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 tys. zł

zmniejsza się wydatki w części 79 - Obsługa długu krajowego, w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75703 - Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych o kwotę 6.000 tys. zł;

6) w załączniku nr 2, w części 83 - Rezerwy celowe, w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w pozycji 27 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), w kolumnie 7 - dotacje i subwencje

zmniejsza się wydatki o kwotę 45.960 tys. zł

oraz w kolumnie 9 - wydatki bieżące jednostek budżetowych

dodaje się kwotę 45.960 tys. zł;

7) w załączniku nr 2, w części 85 - Budżety wojewodów ogółem, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w kolumnie 6 i 7

zwiększa się kwotę wydatków o 11.000 tys. zł,

ponadto w rozdziale 01009 - Spółki wodne

zwiększa się wydatki o 3.000 tys. zł

zmniejsza się wydatki

- w części 83 - Rezerwy celowe, w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w poz. 53 - wybory...o kwotę 11.000 tys. zł.

oraz

- w części 85 - Budżety wojewodów ogółem, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01000 - Integracja z Unią Europejską o kwotę 3.000 tys. zł".

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.