Narzędzia:

24 stycznia 2002 r.

24.01.2002

Gościem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia był minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner. Senatorowie zapoznali się z podstawowymi kierunkami działania ministerstwa w 2002 roku.

Wystąpienie ministra pracy i polityki społecznej poświęcone było przede wszystkim zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, integracją europejską, ubezpieczeniami społecznymi oraz pomocą społeczną.

J. Hausner poinformował, że rząd przygotowuje program "Pierwsza praca", mający stworzyć szanse zatrudnienia młodym ludziom, absolwentom. W 2002 r. na rynek pracy wejdzie około 600 tys. osób. Program zmierza do zmniejszenia kosztów zatrudnienia absolwentów, a także ma wprowadzić rozwiązania umożliwiające samozatrudnienie czy podejmowanie przez nich pracy w ramach wolontariatu. Ponadto minister zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia zatrudniania emerytów.

Jeśli chodzi o pomoc społeczną, rząd będzie podejmował działania mające aktywizować ludzi i powodujące, ze minimum socjalne nie będzie traktowane jako zagwarantowany dochód.

Mówiąc o sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, minister podkreślił, że jest ona w miarę stabilna, ponieważ kredyty zaciągnięte przez tę instytucję nie generują już odsetek.

W kwestii integracji europejskiej nadal prowadzone są, podobnie jak w innych dziedzinach, negocjacje z Unią. Trudno więc przesądzać o ostatecznych ustaleniach.

Minister pracy i polityki społecznej zapewnił, że rząd przywiązuje dużą wagę do dialogu społecznego, zwłaszcza w kwestii uelastycznienia kodeksu pracy czy poprawy sytuacji małych i średnich firm. Ponadto J. Hausner zapowiedział, że w najbliższych miesiącach należy się spodziewać projektu ustawy o organizacjach pozarządowych.

Kolejny punkt porządku dziennego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia poświęcony był wstępnej analizie projektu ustawy budżetowej w częściach dotyczącej pracy oraz zabezpieczenia społecznego. W tej części obrad senatorowie wysłuchali Jadwigi Mołdawy , dyrektora generalnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia komisja rozpatrzyła również ustawę o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Przyjęte w niej założenia przedstawił dyrektor gabinetu politycznego ministra pracy i polityki społecznej Dagmir Długosz. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Zgodnie z ustawą sejmową, od 1 marca br. rozpoczną działanie wojewódzkie komisje dialogu społecznego. W pierwotnym tekście ustawy przewidziano, że komisje mają zacząć działać od 1 lipca br.

Możliwość tworzenia wojewódzkich komisji wprowadziła uchwalona w lipcu ubiegłego roku ustawa o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. W ich skład na równych prawach mają wchodzić przedstawiciele wojewody - jako strony rządowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz marszałka województwa - jako strony samorządowej.

W głosowaniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie jednej poprawki zbieżnej z opinią biura legislacyjnego. Postanowiono, że sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawi Izbie senator Krystyna Sienkiewicz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.