Narzędzia:

18 grudnia 2001 r.

18.12.2001

W posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu: sekretarz stanu Adam Jamróz, podsekretarze stanu Tadeusz Sławecki i Adam Giersz, dyrektor i wicedyrektor Departamentu Prawnego w MENiS Joanna Rozwadowska i Grażyna Kida oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner. Ponadto zapoznano się z opiniami o ustawach sejmowych przygotowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się łącznym rozpatrzeniem ustaw nowelizujących Kartę Nauczyciela: ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uregulowania przyjęte przez Sejm na podstawie projektu rządowego przewidują m. in. przesunięcie o rok II etapu podwyżek dla nauczycieli. Rozpatrywane nowelizacje znalazły się w pakiecie ustaw około budżetowych. Według wyliczeń rządu, rezygnacja z wprowadzenia podwyżek w 2002 r. przyniesie oszczędności w wysokości 1,9 mld zł. Ponadto przesunięto o rok wejście w życie przepisu nakazującego ministrowi edukacji określanie minimalnej wysokości dodatków do zasadniczej pensji nauczycielskiej. Zdaniem rządu, taka regulacja powinna zaczekać na znowelizowanie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdyż jest niespójna z obecnie obowiązującą ustawą.

Sejm zaproponował również przedłużenie ministrom edukacji i kultury do 31 marca 2002 r. terminu na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyjątkowy tryb ich awansowania.

W wyniku głosowania komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanych ustaw sejmowych i zarekomendować Senatowi przyjęcie ich bez poprawek. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży senator Irena Kurzępa.

W kolejnym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zmierzającą do likwidacji przewidzianych w ustawie nowelizowanej podwyżek dla pracowników wyższych uczelni w 2002 r.

W dyskusji zwracano uwagę na pilną potrzebę podniesienia statusu finansowego pracowników szkół wyższych. W związku z trudną sytuacją budżetu komisja postanowiła jednak nie zgłaszać zastrzeżeń i zarekomendować Senatowi przyjęcie nowelizacji sejmowej bez poprawek. Postanowiono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży senator Marian Żenkiewicz.

Na zakończenie posiedzenia komisja jednogłośnie zaaprobowała ustawę o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, która postanawia, że od 1 lutego 2002 r. zlikwidowana zostanie czwarta w tygodniu obowiązkowa godzina wychowania fizycznego. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej należał do grupy ustaw okołobudżetowych. Likwidacja od początku drugiego semestru czwartej w tygodniu obowiązkowej godziny wychowania fizycznego w szkołach pozwoli na oszczędność 275 mln zł.

Postanowiono, że stanowisko Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej przedstawi Izbie senator Kazimierz Drożdż.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.