Narzędzia:

7 grudnia 2001 r.

07.12.2001

Odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności zwołane w celu rozpatrzenia ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Senatorowie wysłuchali przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości: wiceministra Marka Staszaka oraz dyrektora Departamentu Legislacyjnego Marka Sadowskiego. Ponadto zapoznano się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji sejmowej. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie przedłoży na posiedzeniu plenarnym Izby senator Robert Smoktunowicz.

W drugiej części posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi zadań komisji związanych z rozpatrywanymi w grudniu br. przez Senat ustawami, a także ustawą budżetową na rok 2002. Po uchwaleniu przez Sejm komisja rozpatrzy: ustawę zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych; ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy; ustawy o zmianie ustaw: Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz o szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, oraz o uchyleniu ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe czy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej wraz z projektem podstawowego aktu wykonawczego

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu, 14 grudnia br., komisja mogłaby rozpatrzyć wyżej wymienione ustawy, pod warunkiem uchwalenia ich przez Sejm i przekazania do Senatu. Terminy obrad komisji w grudniu 2001 r. będą ustalone niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uchwaleniu ustaw, ale należy liczyć się z koniecznością pilnego zwoływania posiedzeń, stąd niezbędne jest śledzenie prac sejmowych.

Z uwagi na szczupłość czasu i szeroki zakres zmian w ustawie, w której m.in. nowelizowana jest ustawa o partiach politycznych oraz ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa ta będzie skierowana wyłącznie do Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Możliwe jest jednak rozpatrzenie przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności tych nowelizacji i przedstawienie wypracowanego stanowiska na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury przez przedstawiciela komisji. Stanowisko to może być również prezentowane w czasie debaty w Senacie.

Ponadto marszałek Senatu skierował pismo dotyczące podziału części projektu ustawy budżetowej pomiędzy właściwe komisje senackie. Marszałek zaleca senatorom uczestniczenie w pracach właściwych komisji sejmowych oraz zorganizowanie posiedzeń komisji poświęconych rozpatrzeniu poszczególnych budżetów. Z przedstawionego harmonogramu wynika, że powinny się one odbyć w II połowie stycznia lub w I połowie lutego 2002. Ustawa budżetowa do Senatu ma wpłynąć 18 lutego. Komisja Ustawodawstwa i Praworządności została zobowiązana do przekazania do Komisji Gospodarki i Finansów opinii w sprawie właściwych części ustawy budżetowej do 26 lutego 2002 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.