Narzędzia:

28 listopada 2001 r.

28.11.2001

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dokonano wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

W dyskusji zgłoszono trzy kandydatury. Senatora Kazimierza Drożdża rekomendował na to stanowisko senator Adam Gierek. Kandydaturę senator Ireny Kurzępy zgłosiła senator Czesława Christowa. Powołanie na stanowisko zastępcy przewodniczącego senator Grażyny Staniszewskiej zaproponował senator Edmund Wittbrodt.

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów: Jolantę Popiołek, Janusza Koniecznego i Grzegorza Lato, kandydaturę senatora K. Drożdża poparło 15 senatorów, 1 osoba była przeciw. Za wyborem senator I. Kurzępy opowiedziało się 13 senatorów, przeciw były 2 osoby. Senator Grażyna Staniszewska uzyskała 3 głosy poparcia, przeciw tej kandydaturze głosowało 4 senatorów.

Wobec wyników głosowania na zastępców przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu wybrano senatorów I. Kurzępę i K. Drozdża.

W drugim punkcie porządku dziennego komisja przystąpiła do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Senatorowie wysłuchali reprezentujących rząd wiceministrów edukacji narodowej i sportu Włodzimierza Paszyńskiego i Tadeusza Sławeckiego. Wyjaśnienia odnośnie do profilów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiła dyrektor Departamentu Edukacji dla Rynku Pracy Halina Cieślak.

W dyskusji senator E. Wittbrodt zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy sejmowej. Zdaniem senatora, uchwalona przez Sejm nowelizacja nie rozszerza - jak uzasadnia ministerstwo edukacji - lecz zawęża ofertę edukacyjną.

Zgłoszony wniosek poparła senator G. Staniszewska. W jej opinii, profil szkolnictwa zawodowego wpływa na bezrobocie absolwentów. Senator podkreśliła ponadto, że zmiana struktury szkół następuje zbyt późno - w trakcie roku szkolnego poprzedzającego uruchomienie szkół ponadgimnazjalnych.

Odmienny pogląd przedstawił senator Witold Gładkowski. Jego zdaniem, pracy dla absolwentów nie ma nie dlatego, że nie ma fachowców, lecz dlatego, że nie ma pracy niezależnie od wykształcenia. Jak stwierdził senator, problemu bezrobocia wśród absolwentów nie uda się rozwiązać, przeprowadzając zmiany w dziedzinie edukacji, ale gospodarki.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu poparła wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego wraz z projektem podstawowego aktu wykonawczego. Akceptacji nie uzyskał wniosek o odrzucenie nowelizacji.

Ustalono, że przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek zarekomenduje Izbie senator I. Kurzępa.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie spotkali się z dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków Piotrem Borowiczem oraz prof. Tadeuszem Twardowskim z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w sprawie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Naukowcy przedstawili niespójności oraz niebezpieczeństwa wypływające z omawianej ustawy. Ich zdaniem ustawa wymaga wprowadzenia do niej zmian. Propozycje korekt przedstawiono parlamentarzystom oraz odpowiednim agendom rządowym.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła do wiadomości przekazane informacje i zobowiązała się wspierać postulowane działania naprawcze.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, spraw zagranicznych, samorządu terytorialnego oraz rodziny.

Prace w komisjach senackich – 20 kwietnia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza.

Prace komisji senackich – 11 kwietnia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: emigracji, rodziny, samorządu terytorialnego, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, budżetu, spraw zagranicznych.