Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 3 sierpnia 2022 r.

03.08.2022
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wprowadziła kilkanście poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, w większości o charakterze legislacyjnym, porządkującym i doprecyzowującym zapisy rozpatrzonej nowelizacji. Poprawki zgłosili senatorowie Maria Koc, Wojciech Piecha i Adam Szejnfeld. Wszystkie poprawki o charakterze legislacyjnym uzyskały akceptację strony rządowej. Takiego poparcia nie otrzymała natomiast poprawka senatora Adama Szejnfelda, która zmierza do rozszerzenia kręgu beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Jak przekonywał senator wnioskodawca, chodzi o sprawiedliwe objęcie wsparciem wszystkich obywateli niezależnie od dostawcy ciepła. Jego zdaniem procedowana ustawa powoduje, że utrwalamy niesprawiedliwość związaną z udzielaniem wsparcia polskim obywatelom w związku z niezwykle trudną sytuacją na rynku energii i gwałtownym wzrostem cen, a chodzi przecież o objęcie dobrodziejstwem ustawy wszystkich Polaków bez względu na to, kto dostarcza im ciepło. 

Przeciwna wprowadzeniu tej poprawki była wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która zapewniła, że rząd zdaje sobie sprawę ze wzrostu cen ciepła systemowego. Jak poinformowała, niebawem mają się zakończyć prace nad kompleksowym projektem dotyczącym wparcia zarówno dla ciepłownictwa systemowego, jak i gospodarstw ogrzewających się innym paliwem niż węgiel. Jak mówiła, trwają prace nad kompleksowymi rozwiązaniami zarówno dla ciepła systemowego, które w Polsce jest dostarczycielem ciepła do ponad 5,4 mln gospodarstw domowych, jak i nad rozwiązaniami dotyczącymi tych gospodarstw domowych, które opalają swoje domostwa innymi rodzajami opału. Chodzi zarówno pellet, jak i olej opałowy czy LPG. Z tą argumentacją nie zgodził się senator Adam Szejneld, który przypomniał, że już w styczniu 2022 r. Senat wprowadził stosowną poprawkę do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,  odrzuconą następnie przez Sejm. Chodziło o zapewnienie równoprawnej ochrony odbiorców ciepła w gospodarstwach domowych, do których jest ono dostarczane ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym. Dotyczyło to nieróżnicowania odbiorców z uwagi na to, czy ciepło jest im dostarczane w ramach produkcji lokalnej, czy sieci ciepłowniczej. Jak wskazywano, gorsze traktowanie odbiorców ciepła, do których ciepło dostarczane będzie z zewnętrznych systemów ciepłowniczych, a nie z lokalnej kotłowni, nie ma uzasadnienia i jest dyskryminujące. 

Przedstawiając ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że jej celem jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych w związku z obecną sytuacją geopolityczną będącą wynikiem agresji Rosji na Ukrainę poprzez zwiększenie elastyczności tego systemu. Następstwem wojny jest bowiem zwiększenie ryzyka nieprzewidzianych przerw w dostawach paliw gazowych, a także bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na rynkach europejskich.

Nowelizacja przedłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. Z 40 do 50 dni wydłuża okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie obliga giełdowego w wypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub umożliwiają zmianę jego poziomu w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowała też poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Część z nich miała charakter legislacyjny, redakcyjny i porządkujący. Kilka z poprawek zgłoszonych przez senatorów Marię Koc i Wojciecha Piechę miało charakter merytoryczny. Poprawki zostały uzgodnione z rządem. Część z nich dotyczyła gwarancji i linii kredytowych Banku Gospodarstwa  Krajowego, które miałyby zapewnić płynność dla ciepłowni. Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym BGK może zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki przeznaczone są na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji. Kredyty w ramach linii kredytowej dla przedsiębiorców są udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. To rozwiązanie ma funkcjonować od  wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2024 r. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł. Celem poprawki jest m.in. bezpośrednie wskazanie, że „wnioskować o kredyt do BGK mogą określeni przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać środków w inny sposób (…), nie są w stanie poradzić sobie na rynku konkurencyjnym, rynku bankowym i uzyskać finansowania w sposób komercyjny”.

Podczas posiedzenia zastrzeżenia natury konstytucyjnej do rozpatrywanej ustawy zgłosiło senackie Biuro Legislacyjne. Jak wskazano, nowe przepisy są niezgodne z zasadą równości, ponieważ dotyczą tylko tych, którzy swoje domy ogrzewają węglem kamiennym. Na tę kwestię wskazywali też senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Senator Adam Szejnfeld zapowiedział, że warunkiem poparcia ustawy przez jego klub jest włączenie do niej poprawek, które m.in. rozszerzą grono beneficjentów pomocy, tak aby nie dotyczyła ona tylko osób ogrzewających się węglem. Zwrócił uwagę, że poszkodowanymi są np. ci, którzy w ramach walki ze smogiem zrezygnowali z węgla i przeszli na inne bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Wątpliwości senatorów wzbudziły również artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które znalazły się w ustawie o dodatku węglowym. Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśniał, że mają one charakter techniczno-operacyjny i dotyczą wykonania zaleceń Komisji Europejskiej. W trakcie prac nad ustawą pojawiły się zarzuty, że przepisy bankowe znajdujące się w ustawie miałyby rozszerzyć katalog podmiotów mogących przejmować upadające banki (procedura resolution). W ocenie wiceministra nowe przepisy nie rozszerzają tego katalogu, który jest określony w przepisach unijnych. Podkreślił, że każda procedura resolutiPon nie może się odbyć bez zgody i kontroli KE.

Ustawa o dodatku węglowym przewiduje wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. wyniesie 11,5 mld zł i ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa zawiera też przepisy dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które według Ministerstwa Finansów mają wykonywać zalecenia Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed 2 miesiącami w celu implementacji europejskich przepisów.

Komisja Ustawodawcza przeprowadziła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego. Sprawozdawcą projektu na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Michał Ujazdowski. 

„W 85. rocznicę Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń” – czytamy m.in. w uchwale.  Senatorowie wyrażają w niej   najwyższy szacunek dla chłopów i ludowców, którzy 85 lat temu, zdesperowani dotkliwie odczuwanym na wsi wielkim kryzysem gospodarczym,  „w obliczu łamania podstawowych praw obywatelskich przez ówczesne władze sanacyjne”, podjęli bezkompromisową walkę o lepsze życie mieszkańców wsi. Senat składa hołd chłopskim bohaterom walczącym o wolność i demokrację, którzy w tej walce ponieśli ogromne straty materialne i osobowe. „Ich ofiara krwi i cierpienia ma wartość nieprzemijającą” – napisali senatorowie. 

Wielki Strajk Chłopski, proklamowany 15 sierpnia 1937 r., trwał 10 dni. Wzięło w nim udział kilka milionów chłopów. Strajkujący domagali się m.in.: zmiany konstytucji i ordynacji wyborczej do organów parlamentarnych i samorządowych, rozwiązania Sejmu i Senatu oraz samorządów, likwidacji rządów dyktatorsko-biurokratycznych, ustroju demokratycznego dla Polski, wprowadzenia opłacalności produkcji rolniczej i godziwego wynagrodzenia za pracę, sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, prawa do pracy. Akcja polegała na blokowaniu dróg do miast i wstrzymaniu dowozu żywności.  W czasie interwencji policji państwowej zginęło 44 chłopów, 5 tysięcy osób aresztowano, a 617 uwięziono na mocy wyroków sądowych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.