Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

29.06.2022
Komisje: budżetu i ustawodawcza (fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu)

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawcza zakończyły pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA.

W projekcie uchwały przypomniano, że w wyniku upadłości GETBACK SA pokrzywdzonych zostało ponad 9 tys. osób, które łącznie poniosły straty szacowane na 2,5 mld zł. Zdaniem senatorów tak wielka afera finansowa powinna stać się przedmiotem dogłębnego badania celem ustalenia, dlaczego przez kilka lat mogła funkcjonować, przez nikogo nie niepokojona, klasyczna piramida finansowa. W celu niedopuszczenia do ponownych nadużyć na szkodę tysięcy obywateli, dokonywanych przez oszukańcze podmioty rynku finansowego, konieczne jest wprowadzenie licznych zmian legislacyjnych. Główne obszary i kierunki tych zmian wskazał Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA. W projekcie uchwały Senat zwraca się do prezesa Rady Ministrów o ustalenie, kto jest personalnie odpowiedzialny za wymienione wyżej zaniechania lub działania na szkodę obywateli, a także o pilne opracowanie niezbędnych zmian legislacyjnych we wskazanym zakresie.Senat wskazuje też na potrzebę powołania przez Sejm komisji śledczej w celu wyjaśnienia tzw. afery GETBACK.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniesie o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nowa nazwa uczelni to: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Zastrzeżeń do ustawy nie zgłosiło ani senackie biuro legislacyjne, ani senatorowie.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponują Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych.

Nowelizacja ustawy zmierza do wyłączenia spod działania ustawy dokumentów sądowych i notarialnych, takich jak tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych, odpisy prawomocnych orzeczeń i postanowień sądu lub referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, wypisy i odpisy dokumentów obejmujących czynności notarialne. Dodatkowo projektowana nowela przewiduje wydłużenie okresów przejściowych m.in. dla wybranych dokumentów kategorii pierwszej – książeczka żeglarska – oraz należących do kategorii drugiej wymienionych w ustawie o broni i amunicji. Projektowana zmiana nie stwarza zagrożenia dla budowanego, w oparciu o ustawę o dokumentach publicznych, systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

W opinii Biura Legislacyjnego nowela nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Infrastruktury jednogłośnie rekomendują Izbie przyjęcie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną z 3 poprawkami. 

Poprawki zaproponowane przez senackie Biuro Legislacyjne mające charakter legislacyjny i doprecyzowujący, przejął senator Artur Dunin.

Obecnie regulacje w tym zakresie są rozproszone, a nowe przepisy regulują kwestię transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w sposób kompleksowy. Sejm przyjął wraz z poprawkami ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczyła udzielenia kierowcom z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych służących do przewozu w UE. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury senatora Artura Dunina, zmiany te mogły zostać uwzględnione w trakcie prac w rządzie. Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury senator Stanisława Lamczyk powiedział, że wprowadzanie tego typu zmian na etapie trzeciego czytania godzi w dobrą legislację.

Wniosek senatora Jerzego Czerwińskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.