Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 1 czerwca 2022 r.

legislacja 01.06.2022
Komisje: ustawodawcza i praw człowieka (fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu)

Komisje Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wprowadziły liczne poprawki do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Zostały one zgłoszone przez senatorów oraz senackie Biuro Legislacyjne. Sprawozdawcą ustawy będzie senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pierwsza grupa przyjętych poprawek przewiduje, że do składu nowo tworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej losowani będą sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Kolejne poprawki przewidują, że z dniem wejścia w życie ustawy stosunek służbowy sędziego SN w Izbie Dyscyplinarnej ulega rozwiązaniu, a osoba ta nie może zostać powołana na stanowisko sędziego SN. Inne poprawki stanowią, że wszystkie orzeczenia zapadłe w Izbie Dyscyplinarnej SN są uznane za nieważne i pozbawione skutków prawnych. Sędziowie zawieszeni przez tę izbę powracają na swoje stanowiska i przez 3 lata nie można ich przesunąć do innych wydziałów sądu bez ich zgody, natomiast ci, którym obniżono wynagrodzenia, będą je mieli przywrócone. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy Izba Odpowiedzialności Zawodowej ma zająć się wszystkimi sprawami rozstrzygniętymi przez Izbę Dyscyplinarną. Kolejna grupa poprawek usuwa przepisy przesądzające, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego SN lub innego sądu nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do anulowania orzeczenia wydanego przez tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności. Chodzi o rozszerzenie kryterium możliwości składania wniosku o tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego. Następna grupa poprawek skreśla przepisy wprowadzające nowy typ deliktu dyscyplinarnego (przewinienia służbowego) polegającego na „odmowie wykonywania wymiaru sprawiedliwości”. Senatorowie przyjęli również poprawki doprecyzowujące kwestie rozliczeń środków budżetowych związanych z likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Senackie Biuro Legislacyjne zgłosiło też poprawki redakcyjne, doprecyzowujące i przywracające zgodność z techniką legislacyjną. Przedstawiciel biura ocenił, że przyjęta przez Sejm ustawa jest niepełna i m.in. pomija orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Komisja Budżetu i Finansów Państwa postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie jej z poprawkami.

Senatorowie opowiedzieli się za przywróceniem możliwości określenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Dzięki tej zmianie z preferencyjnego rozliczenia skorzystaliby wszyscy rodzice samotnie wychowujący dzieci, a nie tylko ci, których dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, jak uchwalił Sejm. W wypadku opieki naprzemiennej ze wspólnego opodatkowania mógłby skorzystać ten z rodziców, z którym dziecko mieszka. Wniosek mniejszości, zgłoszony przez senatora Grzegorza Biereckiego, przywraca zasady wspólnego opodatkowania obowiązujące do 31 grudnia 2021 r., ale z wykluczeniem rodziców sprawujących opiekę naprzemiennie. Komisja poparła także poprawki senatora Kazimierza Kleiny zwiększające z 1 do 1,5% limit odpisu na organizacje pożytku publicznego oraz modyfikujące zasady obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby umożliwić przedsiębiorcom odliczenie straty z lat ubiegłych i tzw. złych długów. Zgodnie z inną przyjętą poprawką senatora Kazimierza Kleiny obliczanie hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. będzie obowiązkowe nie tylko w stosunku do podatników uprawnionych do tzw. ulgi dla klasy średniej, ale wszystkich podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody w łącznej maksymalnej wysokości 153600 zł. Senatorowie przyjęli też poprawki legislacyjne, przedstawione przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Zastrzeżenia natury konstytucyjnej biura legislacyjnego budziły przepisy dotyczące m.in.: wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, obowiązku obliczania hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. tylko dla podatników uprawnionych do tzw. ulgi dla klasy średniej, rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł. Obniżka podatku dochodowego wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Będzie można ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się korzystniejsza dla podatnika niż nowe zasady; obowiązek obliczenia hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. dla tych podatników będzie miał naczelnik urzędu skarbowego. Nowela zakłada możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Tzw. liniowcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności zapłacone składki zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł. Dla ryczałtowców limit ten wyniesie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie – 19%. Wprowadzono możliwość zmiany sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego 2022 przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, jeśli na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Nowela zawiera też rozwiązania dotyczące podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Będę oni mogli upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3600 zł. W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Nowela likwiduje ulgę w wysokości 1500 zł dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i przywraca możliwość wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale z wyjątkiem tych, którzy sprawują opiekę naprzemienną. Zgodnie z nowelą, samotni rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą mogli obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu, pozostali skorzystają zaś tylko z 1,5 kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa zwiększa z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej) kwotę zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Nowela określa też zasady wyrównania ubytku dochodów jednostek samorządów terytorialnych z podatku PIT oraz organizacji pożytku publicznego, które korzystają z mechanizmu 1% podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.