Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

17.05.2022
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

„Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski” to temat posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, zorganizowanego z inicjatywy senatora Wojciecha Piechy we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii. Przedstawiając założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 r., wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska podkreślił, że magazyny energii indywidualne, jak i sieciowe będą istotnym elementem polskiego systemu energoelektrycznego. Poinformował, że program „Mój prąd 4.0” przewiduje dofinansowanie nie tylko dla fotowoltaiki, ale także dla domowych magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią. Przewidywane jest też uruchomienie w 2022 r. programu wsparcia dla operatorów sieci dystrybucyjnych w zakresie wykorzystania magazynów energii oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci. 

Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano model magazynu energii przygotowany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którą rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Senatorowie wprowadzili natomiast 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, został także zgłoszony wniosek mniejszości. 

Przedstawiając nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podkreśliła, że ustawa jest odpowiedzią na zgłaszane od wielu lat postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych. Najważniejsza zmiana znosi przepis nakazujący zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny i chce mieć wypłaconą emeryturę w całości. Dotąd rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż lub przekazanie ziemi potomkom. W ocenie wiceminister rolnictwa przepis ten był krzywdzący i stanowił swojego rodzaju ewenement, ponieważ w innych zawodach nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę. Wiceminister podkreśliła też, że na etapie prac sejmowych w imieniu rolniczej „Solidarności” została zgłoszona poprawka polegającą na skreśleniu przepisu zobowiązującego rolnika-emeryta, który dalej będzie pracował na gospodarstwie, do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pełnym zakresie. oprawka ta została zaakceptowana przez Sejm.

W trakcie dyskusji senatorowie poparli rozwiązania zawarte w procedowanej ustawie. W ocenie senatora Zdzisława Pupy wychodzi ona naprzeciw „pewnej sprawiedliwości dziejowej”, bo np. przedsiębiorcy, przechodząc na emeryturę, mogą kontynuować swoją działalność. Senatorowie interesowali się też innymi kwestiami, które – ich zdaniem – wymagają uregulowania, m.in. umożliwieniem rolnikom przechodzenia na wcześniejszą emeryturę czy regulacjami dotyczącymi rolników będących żołnierzami obrony terytorialnej. Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała, że rząd pracuje nad kompleksowymi zmianami, które uwzględnią szereg kwestii związanych z rolniczym ubezpieczeniem, dotyczącymi m.in. zbiegu różnego rodzaju ubezpieczeń.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje ponadto kwestie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w razie podejmowania dodatkowo – oprócz rolniczej – pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wysokości części składkowej emerytury rolniczej będzie można zaliczać okresy odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, a w razie braku stażu ubezpieczeniowego w ZUS – także okresy pełnienia zastępczych form. 

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw przedstawił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Jak podkreślił, w Sejmie uzyskała ona poparcie wszystkich klubów parlamentarnych. Ustawa nowelizuje szereg ustaw i określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Nowela ma usprawnić realizację zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także zlikwidować wątpliwości interpretacyjne co do stosowania przepisów UE. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa. Nowelizacja umożliwia ubój na własny użytek w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia; porządkuje przepisy w zakresie produkcji żywności na rynek państw trzecich; usprawnia i wzmacnia nadzór nad hodowlą przez Inspekcję Weterynaryjną. Przewiduje też utworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, co pozwoli uzyskiwać informacje o stosowaniu leków u zwierząt, z których pozyskiwana jest żywność.

Do nowelizacji szereg uwag, a także propozycji poprawek, zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Z większością z nich nie zgodziła się strona rządowa, która poparła 4 z nich. Przejął je senator Jerzy Chróścikowski i w wyniku głosowania uzyskały one akceptację komisji. Akceptację uzyskała także poprawka polegającą na poprawieniu błędnie użytej nazwy Instytutu Weterynarii.

W trakcie dyskusji 7 poprawek dotyczących podporzadkowania spraw związanych z kształceniem i specjalizacją lekarzy weterynarii samorządowi zawodowemu weterynarzy, a nie  Państwowemu Instytutowi Weterynarii w Puławach, zgłosił senator Beniamin Godyla, poparty przez senatorów Ryszarda Bobera i Antoniego Mężydłę. Proponowane zmiany nie uzyskały jednak aprobaty resortu rolnictwa. Jak mówił wiceminister Lech Kołakowski, resort nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z tymi propozycjami, dlatego musi negatywnie zaopiniować ich wprowadzenie do ustawy. W kolejnych głosowaniach komisja rolnictwa odrzuciła proponowane zmiany i zostały one zgłoszone jako wniosek mniejszości.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zostało poświęcone rozpatrzeniu „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka”.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił szczegółowe informacje o działalności rzecznika w sprawach: rodzinnych, karnych i nieletnich, edukacji i wychowania, socjalnych, społecznych i administracyjnych, z aspektem międzynarodowym, dotyczących przestępczości wobec dzieci i oraz upowszechniania praw dziecka i metod ich ochrony. Omówił również wyniki Ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, przeprowadzonego w 2021 r. przez biuro rzecznika na grupie 6 tys. dzieci. Poinformował również o problemach, z jakimi dzieci i młodzież zgłaszają się do Dziecięcego Telefonu Zaufania.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu tego dnia rozpatrzyła również ustawę o Akademii Kopernikańskiej i zarekomenduje Senatowi jej odrzucenie.

Ustawa, którą przedstawiła Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, powołuje Akademię Kopernikańską, która ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej i zwiększaniu jej konkurencyjności, określa również reguły jej finansowania. Akademia realizowałaby program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich i grantów Mikołaja Kopernika. Zgodnie z ustawą powstanie także, powiązana strukturalnie z Akademią Kopernikańską, uczelnia publiczna – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika.

Negatywne stanowisko na temat ustawy przesłały reprezentacje środowiska akademickiego, m.in. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowe Centrum Nauki, Komitety Naukowe i Problemowe Wydziału I PAN, Polska Akademia Umiejętności. Na posiedzeniu komisji przedstawił je prof. Jerzy Langer z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, który postulował odrzucenie ustawy.

Na wniosek senatora Bogdana Zdrojewskiego komisja postanowiła zaproponować Izbie odrzucenie ustawy.

Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w ostatnim czasie.

Dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba poinformował, że w przeddzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał zespół, którego zadaniem jest monitorowanie zagrożeń dla polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, ustalanie zakresu wsparcia eksperckiego, konserwatorskiego, dokonywanie analiz dotyczących możliwości przemieszczania zbiorów ruchomych z terenów zagrożonych do miejsc bezpiecznych oraz dokonywanie oceny wyspecjalizowanych instytucji kultury w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Z kolei do realizacji bieżących zadań operacyjnych w związku z wybuchem wojny na Ukrainie minister KiDN powołał Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie, które koordynuje podejmowane przez polskie instytucje działania pomocowe dla ukraińskich instytucji kultury.

Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach którego działa Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie, poinformowała, że w działania centrum zaangażowało się kilkadziesiąt instytucji podległych MKiDN. Pomocą objęte są muzea, bibliotek, archiwa i inne ukraińskie instytucje, w tym instytucje naukowe i archeologiczne. Strona ukraińska zgłasza przede wszystkim zapotrzebowanie na materiały niezbędne do właściwego zabezpieczenia zbiorów i ich przechowywania, na środki przeciwpożarowe, a także na pomoc ekspercką, w tym szkolenia dla pracowników instytucji ukraińskich.

Inne obszary działalności MKiDN omówiła dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Jolanta Miśkowiec. Działania realizowane są m.in. poprzez pomoc dotacyjną w ramach czterech programów: „Miejsca pamięci narodowej za granicą”, „Wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek”, „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” oraz „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”.

Dyrektor Miśkowiec przypomniała, że ministerstwo jest stroną 9 umów międzynarodowych dotyczących opieki nad grobami ofiar wojen i przemocy totalitarnej. Departament zajmuje się opieką nad obiektami na terenie 58 krajów w Europie, Afryce i Azji Centralnej. W br. realizowany jest m.in. duży projekt na Monte Cassino. W odniesieniu do drugiego z ww. programów poinformowała, że ministerstwo już trzeci rok z rzędu udziela systemowego wsparcia 10 instytucjom emigracyjnym (Instytutom Piłsudskiego w Ameryce i Londynie, Instytutowi Literackiemu „Kultura”, Bibliotece Polskiej w Paryżu, Muzeum Polskiemu w Ameryce, Polskim Instytutom Naukowym w Ameryce i w Kanadzie, POSK w Londynie i Polskim Misjom Katolickim we Francji i Anglii), finansując koszty stałe ich działalności. Departament ma również pod opieką sześć placówek muzealnych poza krajem.

Działalność Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” w trzech obszarach – tj. badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – zaprezentowała dyrektor instytutu Dorota Janiszewska-Jakubiak. Działania w dwóch pierwszych obszarach prowadzone są za granicą. Projekty badawcze odbywają się obecnie na terenie dziewięciu krajów, a programy popularyzacyjne skierowane są do obywateli polskich. Projekty konserwatorskie, poprzedzone dokumentacją, ekspertyzami i badaniami, stanowią główną część działań Poloniki w obszarze ochrony dziedzictwa. Większość prac konserwatorskich została zrealizowana na terenie Ukrainy. Są to wieloletnie projekty w zakresie opieki nad dużymi cmentarzami, jak Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, a także nad historycznymi świątyniami – Katedra Łacińska i Katedra Ormiańska we Lwowie, Katedra Świętej Trójcy w Ołyce, świątynie Berdyczowa i Kamieńca Podolskiego, muzea. „Niestety ostatnio musieliśmy bardzo ograniczyć prace konserwatorskie i przestawić się na pomoc stronie ukraińskiej w zabezpieczaniu obiektów zabytkowych. Do tej pory udało nam się wspólnie zabezpieczyć ponad 200 wyjątkowych obiektów na terenie Ukrainy Zachodniej i Centralnej” – powiedziała dyrektor Janiszewska-Jakubiak. Polonika dostarcza także sprzęt przeciwpożarowy i dokłada wszelkich starań, by pomóc Ukraińcom w dokumentowaniu zabytkowych obiektów na terenie tego kraju i stworzyć bazę skanów 3D takich obiektów. W obszarze popularyzacji Polonika realizuje warsztaty dla dzieci i nauczycieli popularyzujące wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Instytut wyprodukował całą serie filmów dla dzieci i dla dorosłych o tej tematyce. Poza tym Polonika prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której wydawane są publikacje popularno-naukowe, z których największą popularnością cieszy się podręcznik do inwentaryzacji cmentarzy polskich za granicą, przygotowany w celu zachęty do społecznej ochrony cmentarzy. Oprócz tej publikacji na stronie instytutu zamieszczono filmy instruktażowe, a także prowadzone są specjalne warsztaty. Instytut prowadzi także dwa spośród czterech programów dotacyjnych MKiDN.

Komisje: Infrastruktury oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowela nie budziła zastrzeżeń senatorów. Przewiduje ona utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Będą oni mogli korzystać z systemu przy użyciu usługi on-line lub z wykorzystaniem publicznej aplikacji mobilnej po utworzeniu profilu pracownika (zbiór danych identyfikujących pracownika z przyporządkowanymi zasobami systemu).

Komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecydowały o poparciu z 2 poprawkami legislacyjnymi ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja jest związana z przejęciem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen. Ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań w obrębie sektora gazowego oraz z przemianami strukturalnymi. Upraszcza procedury przenoszenia koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG, jednocześnie ma na celu zachowanie właściwego nadzoru nad wydawaniem decyzji administracyjnych w tym zakresie. Ustawa zakłada, że następcy prawni PGNiG będą mogli realizować inwestycje w terminalu LNG w Świnoujściu. Niniejsza ustawa zmieni ustawy: ustawę o drogach publicznych, ustawę o odpadach wydobywczych, ustawę o udostępnianiuinformacji ośrodowiskui jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko oraz ustawę Prawo geologiczne i górnicze.

Komisje: Infrastruktury i Środowiska opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Do stanowiska komisji zgłoszono wniosek mniejszości dotyczący wprowadzenia kilku poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkującym. Podczas posiedzenia ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski. Jak podkreślił, była ona konsultowana z zainteresowanymi środowiskami, m.in. portami w Gdańsku i Szczecinie, a także z armatorami. Zaznaczył też, że w Sejmie ustawa uzyskała poparcie zdecydowanej większości posłów.  

Senackie Biuro Legislacyjne przedstawiło opinię, w której znalazły się uwagi dotyczące zapisów ustawy sejmowej, a także propozycje poprawek. Proponowane zmiany nie uzyskały jednak aprobaty strony rządowej. Poprawki przejęła senator Jadwiga Rotnicka, wsparta przez senatorów Alicję Chybicką i Janusza Pęcherza. Jak stwierdziła, wskazane przez legislatora zmiany nie zmieniają materii ustawy, ale czynią ją lepszą i bardziej czytelną. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków zgłosił senator Jerzy Chróścikowski.

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków ma ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku przez statki wpływające do portów. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2019/883 w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Zakłada, że podmiot zarządzający portem lub przystanią morską zapewnia statkom korzystającym z nich korzystającym dostęp na jego terenie do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków, armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną. Opłatę pośrednią, przez którą rozumie się opłatę za świadczenie usług portowych w zakresie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków. Zgodnie z ustawą opłata pośrednia obejmuje koszty pośrednie oraz co najmniej 30% całkowitych kosztów bezpośrednich rzeczywistego odprowadzania i przetwarzania odpadów ze statków w roku poprzedzającym, z możliwością uwzględnienia również kosztów związanych z przewidywanym natężeniem ruchu w roku następnym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnioskuje o wprowadzenie poprawek legislacyjnych do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Umożliwia ona podatnikom załatwianie przez e-Urząd Skarbowy spraw obsługiwanych przez KAS, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. System e-US zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy i będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym wykorzystywanym przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. 

W czasie prac komisji wątpliwości senatorów i biura legislacyjnego wzbudziły przepisy dodane przez Sejm, których przedmiot wykracza poza materię ustawową. Dotyczą one m.in. dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy grup VAT. Zdaniem senackich legislatorów tryb wprowadzenia tych przepisów jest niezgodny z konstytucją. Senatorowie zdecydowali w tej sprawie nie podejmować decyzji do czasu przedstawienia stanowiska przez rząd na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Komisja Infrastruktury wprowadziła 2 techniczne i doprecyzowujące poprawki do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Nowela zakłada przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendują Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wdrożenie przepisów unijnych dyrektyw w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii. Nowela przedłuża także do 31 grudnia 2022 r. obowiązywanie przepisów epizodycznych dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała. Przedłuża ponadto do 31 lipca 2022 r. zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także obniżenie stawek akcyzy na oleje i paliwa opałowe od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu zaproponuje Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Jak wyjaśniał wiceminister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, ustawa ustanawia nowe święto państwowe, obchodzone 20 czerwca, w rocznicę wkroczenia w 1922 r. Wojska Polskiego do Katowic. Święto to ma stanowić hołd dla bohaterskich uczestników trzech zrywów powstańczych z lat 1919–21, które odegrały niezwykle ważną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich po okresie zaborów i wywarły decydujący wpływ na delimitację zachodniej granicy odrodzonego państwa polskiego. Znalazł się w nim nowoczesny okręg przemysłowy o ogromnym znaczeniu gospodarczym i dużym potencjale społecznym, z bogatą tradycją i silnym etosem pracy, zamieszkany przez polskich patriotów.

Przewodnicząca komisji senator Barbara Zdrojewska poinformowała, że do marszałka Senatu wpłynęło pismo, postulujące ustanowienie Roku Włodzimierza Tetmajera w związku z 100. rocznicą jego śmierci. Komisja jednogłośnie postanowiła podjąć inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich opowiedziała się za odrzuceniem wniosku prokuratora regionalnego w Szczecinie z 14 grudnia 2021 r., złożonego za pośrednictwem prokuratora generalnego 28 grudnia 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialności karnej. Komisja zdecydowała także o odrzuceniu wniosku Agnieszki Dudzińskiej, reprezentowanej przez adwokata Michała Pratkowskiego, złożonego 25 stycznia 2021 r. do marszałka Senatu, o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senator Magdaleny Kochan do odpowiedzialności karnej.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.