Narzędzia:

42. posiedzenie Senatu – zapowiedź

15.05.2022

18–19 maja 2022 r. odbędzie się 42. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy, która umożliwia ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej.

Na 42. posiedzeniu Izba rozpatrzy 6 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) jest związana z przejęciem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen. Zakłada, że następcy prawni PGNiG będą mogli realizować inwestycje w terminalu LNG w Świnoujściu. Przewiduje też możliwość przenoszenia koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza możliwość ponownej weryfikacji pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Zgodnie z nowelizacją osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy lub naukowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, prowadziła działalność naukową w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, będącym organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody szefa służby zagranicznej. Szef służby zagranicznej ma zaś wydawać zgodę po otrzymania opinii szefa ABW, potwierdzającej brak przeciwwskazań. Zgodę szefa służby zagranicznej będą musieli uzyskać obecni członkowie służby zagranicznej i kandydaci do niej. Nowelizacja likwiduje ponadto stopień attaché, najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej (projekt prezydencki) powołuje nową instytucję – Akademię Kopernikańską, mającą służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej i zwiększaniu jej konkurencyjności, określa również reguły jej finansowania. Akademia realizowałaby program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród kopernikańskich czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej. Akademię będzie tworzyło 6 izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii, Nauk Prawnych oraz Laureatów Nagrody Kopernikańskiej. Na mocy ustawy powstanie, powiązana strukturalnie z Akademią Kopernikańską, uczelnia publiczna – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, która zintegruje: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie, Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. Raz na 5 lat Akademia Kopernikańska będzie organizować Światowy Kongres Kopernikański, po raz pierwszy w 2023 r. w związku z rocznicą 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma usprawnić realizację zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a także zlikwidować wątpliwości interpretacyjne co do stosowania przepisów UE. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa. Nowelizacja umożliwia ubój na własny użytek w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia; porządkuje przepisy w zakresie produkcji żywności na rynek państw trzecich; usprawnia i wzmacnia nadzór nad hodowlą przez Inspekcję Weterynaryjną. Przewiduje też utworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, co pozwoli uzyskiwać informacje o stosowaniu leków u zwierząt, z których pozyskiwana jest żywność.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (projekt rządowy) zakłada, że rolnicy – emeryci nie będą musieli kończyć działalności rolniczej, aby otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Reguluje też kwestie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w razie podejmowania dodatkowo – oprócz rolniczej – pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wysokości części składkowej emerytury rolniczej będzie można zaliczać okresy odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, a w razie braku stażu ubezpieczeniowego w ZUS – także okresy pełnienia zastępczych form służby wojskowej przed 1 stycznia 1999 r. Rolniczy emeryci będą mogli korzystać z rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie niepełnosprawnych – z turnusów regeneracyjnych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (projekt rządowy) wprowadza nowe narzędzie informatyczne – e-Urząd Skarbowy (e-US), umożliwiające podatnikom załatwianie on-line spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Podatnicy nie będą wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli złożą wnioski przez e-US. System e-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.

Podczas 42. posiedzenia odbędzie się drugie czytanie 3 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (inicjatywa grupy senatorów) przewiduje przywrócenie, zlikwidowanego 1 stycznia 2022 r., prawa osób samotnie wychowujących dziecko do wspólnego opodatkowania się, a także podwyższenie kwoty rocznych dochodów lub przychodów, których uzyskanie przez dziecko niemające ukończonego 25. roku życia i uczące się nie uniemożliwia skorzystania przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) doprecyzowuje zasady przywracania do służby funkcjonariuszy: Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby oraz wygaśnięcia stosunku służbowego w związku z nieobecnością funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P10–29/20, wniesionej do Senatu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) zmienia zasady przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego do adwokata lub radcy prawnego, a także zasady stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata lub radcy prawnego w wykonywaniu zawodu. Zgodnie z proponowanymi przepisami przed rozpoczęciem przeszukania zawiadomiony zostanie dziekan właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, który będzie obecny podczas tego przeszukania. Z kolei o zawieszeniu adwokata i radcy prawnego w wykonywaniu zawodu będzie decydował wyłącznie sąd. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P10–14/21, wniesionej do Senatu przez Naczelną Radę Adwokacką.

Zaplanowano ponadto, że senatorowie zapoznają się z informacją prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.