Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 11 maja 2022 r.

11.05.2022
Komisja Kultury i Środków Przekazu (fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu)

O sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w Polsce dyskutowano na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, które zorganizowano z okazji ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Obecny na posiedzeniu marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat zrobi wszystko, aby biblioteki w Polsce miały się jak najlepiej i nadal były świątyniami czytelnictwa. Podkreślił wagę propagowania i wspierania czytelnictwa w Polsce, bo, jak mówił, czytanie książek to jedyne w swoim rodzaju przeżycie. „Jak mówi łacińska sentencja, verba volant, scripta manent, czyli słowa ulatują, to, co zostało napisane, pozostaje” – dodał marszałek.

Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mateusz Adamkowski poinformował, że w 2020 r. w Polsce łącznie z filiami działały 7782 biblioteki publiczne, 60% na wsiach i 40% w miastach. Ich organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, ministrowi kultury podlega zaś Biblioteka Narodowa. Zbiory bibliotek publicznych liczyły ok. 125 mln woluminów; 99% to książki. W bibliotekach zatrudnionych było 16 tys. pracowników. W 2020 r. z bibliotek skorzystało 5 mln czytelników (1,3 mln to osoby w wieku 25–44 lat), wypożyczono 77,5 mln woluminów. Dyrektor Mateusz Adamkowski poinformował, że resort kultury wspiera działalność bibliotek publicznych poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025. Na jego realizację łącznie przeznaczono 1 mld 100 mln zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa. Dzięki tej dotacji do bibliotek trafia rocznie 3,5 mln książek.

Podczas dyskusji zwracano uwagę m.in. na niskie płace bibliotekarzy i innych pracowników bibliotek, trudności w naborze wykwalifikowanych pracowników, potrzebę otwarcia bibliotek w soboty, zorganizowania ich w szpitalach. 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 r. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac nad 3 petycjami.

Senatorowie zobowiązali Biuro Legislacyjne do przygotowania projektu noweli zmian do Kodeksu karnego wykonawczego na podstawie petycji P10-01/22, której celem  jest zmiana sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego. Senatorowie ponadto postanowili poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości o rozpoczęciu prac nad zmianą przepisów i zasięgnąć opinii resortu o postulacie petycji. 

Komisja po zapoznaniu się z petycją P10-02/22 postanowiła uzyskać opinię Ministerstwa Sprawiedliwości o postulatach petycji dotyczących propozycji zmian przepisów Kodeksu karnego, które mają na celu uznanie, że udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej nie ulega przedawnieniu, a wobec osób zatrzymanych nie stosuje się poręczenia majątkowego. Drugim postulatem petycji jest wniosek o wydłużenie okresów, po których następuje przedawnienie karalności przestępstw stanowiących zbrodnię lub występek.

W odniesieniu do petycji P10-07/22 Komisja po zapoznaniu się z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich uznała, że przedstawione w niej postulaty zmiany Kodeksu postępowania karnego wymagają pogłębionej analizy eksperckiej. W petycji postuluje się umożliwienie wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary oraz wprowadzenie możliwości złożenia wymienionego zarzutu przez uprawnione podmioty, wyłączenie w sytuacji kiedy nie był on przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.