Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 27 kwietnia 2022 r.

legislacja 27.04.2022
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu zapoznali się ze stanowiskiem Instytutu Zielonej Gospodarki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ocenie instytutu KPO powinien zostać zmieniony, tak aby urealnić czas realizacji inwestycji, uwzględnić cele klimatyczne UE i obecną sytuacją gospodarczą. W stanowisku podkreślono, że szczególnie należy wspierać proces odchodzenia od importu paliw kopalnych z Rosji i zastępowania ich odnawialnymi źródłami energii oraz inwestycjami w efektywność energetyczną. Instytut Zielonej Gospodarki apeluje też o pełne wykorzystanie pożyczkowej części KPO. Środki te można byłoby wykorzystać przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnych i wymiany źródeł ciepła.

Przewodniczący komisji senator Stanisław Gawłowski zapowiedział, że komisja wystąpi do marszałka z wnioskiem o przedstawienie przez rząd na najbliższym posiedzeniu Senatu informacji na temat negocjacji w sprawie aktualizacji KPO.

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowali 4 projekty aktów ustawodawczych.

Komisja przyjęła pozytywne stanowisko zarówno w odniesieniu do uwag rządu, jak następujących aktów: wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) – COM(2022) 109; wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na systemie handlu uprawnieniami do emisji, mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 i realokowanych zyskach oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych – COM(2022) 101; wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2021/768 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w odniesieniu do środków wykonawczych dotyczących nowych zasobów własnych Unii Europejskiej – COM(2022) 102; wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do dyscypliny rozrachunku, transgranicznego świadczenia usług, współpracy w zakresie nadzoru, świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz wymogów dotyczących centralnych depozytów papierów wartościowych z państw trzecich – COM(2022) 120.

Ponadto komisja przyjęła bez uwag projekty aktów ustawodawczych o numerach: COM(2022) 018, COM(2022) 071, COM(2022) 076, COM(2022) 089, COM(2022) 112, COM(2022) 113, COM(2022) 134, COM(2022) 143, COM(2022) 145, COM(2022) 162.

Komisja zdecydowała, że nie wystąpi o stanowisko rządu w sprawie następujących aktów nieustawodawczych: COM(2022) 111, COM(2022) 116, COM(2022) 117, COM(2022) 163.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejoraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparły ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowela wydłuża do 120 dni wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie. Nowelizacja umożliwia monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nowymi przepisami minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, na podstawie której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje. Dane zgromadzone w bazie minister ds. informatyzacji udostępni resortom spraw wewnętrznych i rodziny, wojewodom i gminom. Dzięki temu gminy będą mogły skontrolować, czy w tym samym czasie dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania, a także porównać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL. Będą mogły też sprawdzić datę wjazdu obywatela Ukrainy do Polski. Ustawa przewiduje, że pokrywany przez wojewodę koszt obsługi przez gminę zadania dotyczącego świadczeń wynosi 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek. W wypadku weryfikacji przez gminę warunków zakwaterowania i wyżywienia będzie to 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.