Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 6 kwietnia 2022 r.

edukacja i kultura 06.04.2022
Komisje Rodziny, Kultury i Ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii. Projekt przewiduje, że dystrybutor filmu, który w pierwszym tygodniu dystrybucji na polskim rynku ma być pokazywany w co najmniej 10 kinach, jest obowiązany przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej kopię filmu na nośniku elektronicznym, a w przypadku filmu zagranicznego, który będzie udostępniany z napisami, także listę dialogową filmu w języku polskim, nie później niż 21 dni przed pierwszym dniem dystrybucji filmu w kinach. Dystrybutor może przekazać też pliki audio zawierające audiodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio, nie później jednak niż 48 godzin przed pierwszym dniem dystrybucji filmu w kinach. Następnie Instytut przekaże niezwłocznie i nieodpłatnie te otrzymane  materiały organizacjom pozarządowym prowadzącym działania na rzecz udostępniania filmów osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku, tak aby mogły one przygotować audiodeskrypcję filmu.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności filmów rozpowszechnianych w kinach dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, a także dla osób starszych. 

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 66/19) dotyczącego rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2021 r. (sygn. akt S 2/21) dotyczącego ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. W przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał za niedopuszczalne różnicowanie wynagrodzenia adwokatów w zależności od ich statusu w sprawie, które prowadzi do obniżenia pełnomocnikom z urzędu o połowę wynagrodzenia, jakie otrzymaliby, gdyby występowali w sprawie, jako pełnomocnicy z wyboru. Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła założenia do projektu zmian przepisów ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, które zmierzałyby do dopisania wytycznych, że wysokość opłat pełnomocnika z urzędu nie może być niższa od opłaty ustalonej zgodnie z przepisami dotyczącymi pełnomocników z wyboru. Do rozważenia w dalszych pracach legislacyjnych pozostaje kwestia konstrukcji przepisów przejściowych, które rekomendowałyby sądom stosowanie nowych, korzystniejszych zasad wynagradzania adwokatów i radców prawnych podejmujących się zastępstwa z urzędu w sprawach będących w toku. Ministerstwo Sprawiedliwości wnioskowało o wydłużenie vacatio legis nowelizacji przedmiotowych przepisów do 3 miesięcy, z uwagi na potrzebę opracowania i skonsultowania ze środowiskami zawodowymi przepisów wykonawczych. Propozycja resortu uzyskała akceptację Komisji.

Senatorowie postanowili nie podejmować dalszych działań w sprawie postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2021 r. przyjmując argumentację Sądu Najwyższego, który wskazuje, że zdezaktualizowały się obawy podnoszone w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.