Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 7 lutego 2022 r.

zdrowie 07.02.2022
Komisja Zdrowia (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia wprowadziła  2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdawcą ustawy na posiedzeniu Senatu będzie przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera.

Pierwsza poprawka uściśla, że wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2027 r. (wydłuża termin obowiązywania).

Druga poprawka stanowi, że przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia za okres  rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. uwzględnia się dane dotyczące liczby i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za okres 2019 r., finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia (doprecyzowuje końcową datę).

Nowelizacja, przygotowana z nadania poselskiego,  przedłuża o kolejne 6 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2022 r., okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PZS). Zmiana ta jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali sieciowych w czasie pandemii COVID-19. Nowelizacja umożliwia ponadto przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Powodem jest fakt, iż  większość placówek w systemie PSZ odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie tych planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią. Zgodnie z nowelizacją, wydłużony zostanie też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022  - za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru. Termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne.

Komisja Zdrowia dyskutowała o problemach fizjoterapii domowej w kontekście nowej wyceny tych świadczeń, a także o miejscu fizjoterapii w całym systemie opieki medycznej. W ocenie fizjoterapeutów pieniądze przeznaczone przez resort zdrowia na fizjoterapię są niewystarczające – według resortu zdrowia wycena tych usług wzrosła i realizowane są nowe konkursy, żeby dostępność była większa.

Ponieważ ocena resortu zdrowia i praktykujących fizjoterapeutów nt. sytuacji ambulatoryjnej opieki rehabiltacyjnej i fizjoterapeutycznej była kompletnie inna przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera poprosiła, by przedstawiciele resortu zdrowia spotkali się z przedstawicielami Krajowej Izby Fizjoterapeutów w celu wyjaśnienia tych różnic. Wyraziła nadzieję, że to spotkanie zaowocuje rozwiązaniami, gdyż chodzi o ułatwienie dostępu pacjentów do rehabilitacji.

Przewodnicząca komisji podkreśliła, że z uwagi na starzejące się społeczeństwo, rosnącą liczbę chorób przewlekłych zapotrzebowanie na rehabilitację i fizjoterapię będzie rosło. Prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów wskazywał, że  z badań WHO wynika, iż 63 proc. wszystkich chorób bierze się z braku ruchu. Dodał, że fizjoterapeuci są w stanie ratować życie, tymczasem w 25 proc. oddziałów intensywnej opieki medycznej fizjoterapeuci nie są wymagani. Poinformował, że 50 proc. Polaków korzysta z fizjoterapii, z czego na wsi tylko 25 proc. Zaznaczył, że coraz więcej osób korzysta z tych usług prywatnie, jedynie za 25 proc, tych usług płaci NFZ i ZUS. Wskazywał, że fizjoterapii i rehabilitacji grozi „stomatologizacja”, tylko w przypadku braku tej opieki ludzie przestaną chodzić lub będą umierać.

Na potrzebę rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii także tej pocovidowej wskazywał pulmonolog prof. Adam Antczak. Podkreślił, że są kadry, i że trzeba z nich korzystać i zadbać o to z powodów społecznych i etycznych, by te usługi się nie sprywatyzowały, bo wówczas będą niedostępne, zwłaszcza dla osób starych i chorych.

Zdaniem wieloletniego kierownika przychodni z Konina sytuacja w zakresie rehabilitacji stale się pogarsza – w 2012 r. jego kontrakt opiewał na kwotę 77 tys. zł na rehabilitację, w 2022 r. – na kwotę 66 tys. zł, a pensje fizjoterapeutów w tym czasie wzrosły, wzrósł czynsz za wynajmowany lokal, wzrosły ceny wody, prądu. Podkreślił, że zastanawia się nad zamknięciem placówki, jeśli w najbliższym czasie nie zmieni się finansowanie tych usług.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zlecenie resortu przygotowała nową wycenę usług rehabilitacji, fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej w oparciu o dane z wykonania tych usług w 2019 r. Podkreślił, że stawki na 2022 r. są o 24 proc. wyższe.Wyraził nadzieję, ze NFZ od 1 lutego będzie podpisywał aneksy ze świadczeniobiorcami i będzie kontraktował białe plamy, bo cały czas konkursy dodatkowe są realizowane, żeby  dostępność tych usług była większa. Dodał, że zgodnie z postulatami środowiska fizjoterapeutów wprowadzono nowe zasady rozliczania świadczeń, gdzie czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem jest podstawowym czynnikiem wyceny świadczeń rehabilitacyjnych.

Przewodnicząca Komisji poprosiła także resort zdrowia o pisemną informację dla komisji ile jest placówek, które świadczą domową opiekę ambulatoryjną w zakresie usług rehabilitacyjnych i maja podpisaną umowę z NFZ. Skoro wzrasta wycena, a przychodnie nie są w stanie funkcjonować to umowy będą wypowiadane. Senator beata Małecka-Libera prosiła także resort, aby rozważyć opracowanie strategii rozmieszczenia całego zakresu rehabilitacji, fizjoterapii w całym systemie opieki zdrowotnej  - gdzie, w którym miejscu jest potrzebna, jak będzie wyceniana, a także w jaki sposób będzie się zwiększać jej dostępność mając wiedzę i pewność że zakres i potrzeby tych świadczeń z roku na rok będą rosły.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.