Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

19.01.2022
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomenduje Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak wyjaśniał wiceminister rolnictwa Krzysztof Jan Ciecióra, nowelizacja rozszerza zakres instrumentów stosowanych w dotychczasowym systemie płatności dla rolników, wprowadza bowiem uzupełniającą płatność podstawową jako płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Przyjmuje uzupełniającą płatność podstawową jako przysługującą do powierzchni upraw najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Wraz z płatnością redystrybucyjną pozwoli na zwiększenie kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach dla ponad 60% rolników. Na ten cel zostanie przeznaczonych 400 mln zł.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniesie o przyjęcie jej bez poprawek. Wniosek taki złożył senator Ryszard Majer.

Ustawa przewiduje m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do 120% zasiłku dla bezrobotnych przez cały czas uczestnictwa w zajęciach w centrach integracji społecznej (CIS), włącznie z okresem próbnym. Nowela uelastycznia też czas pobytu w CIS, wskazując jego tygodniowy wymiar od minimum 30 godzin do maksimum 40 godzin, umożliwia również przedłużenie okresu uczestnictwa w CIS.

Zastrzeżenia do noweli zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Dotyczyły one przepisów dodanych w trakcie prac sejmowych, m.in. określających zasady waloryzacji kwoty miesięcznej uprawniającej do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W ocenie biura zostały one wprowadzone do ustawy bez dochowania trybu wymaganego dla postępowania ustawodawczego w Sejmie, co może budzić wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Senatorowie uznali jednak, że regulacje te są potrzebne i poparli nowelę bez zmian.

Podczas tego posiedzenia komisja poparła ponadto propozycję senatora Marka Plury, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, o podjęcie prac nad zmianą przepisów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu rodziców odwożących do szkoły swoje niepełnosprawne dzieci.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera zarekomendują Izbie jej odrzucenie. Senatorowie podzielili wątpliwości Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, dotyczące nieadekwatności deklarowanego celu ustawy i rozwiązań, które mają zapewnić jego osiągnięcie, a także nieuzasadnionej rezygnacji z jej vacatio legis.

Przedstawiając nowelę, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki wyjaśnił, że przewiduje onarozłożenie w czasie nakładania kar finansowych na przewoźników za naruszenie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Zgodnie z tą ustawą przewoźnicy lotniczy muszą przekazywać Straży Granicznej dane dotyczące przelotu pasażerów korzystających z ich linii. Kara za nieprzekazanie danych za każdy lot wynosi od 5 do 40 tys. zł; maksymalnie 20 tys. zł za listę rezerwacyjną i kolejne 20 tys. za listę po odprawie. Nowela wydłuża z 3 do 5 lat okres przedawnienia naruszenia obowiązku przekazywania przez przewoźników lotniczych tych danych, umożliwia rozłożenie w dłuższym czasie nakładania za to kar, objęcie postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydanie jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem 7 poprawek  do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Senatorowie chcą, aby obniżką stawki VAT do 8 proc. zostały objęte węgiel, koks, a także paliwa wykorzystywane na cele opałowe.

Senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem katalogu towarów i usług, objętych obniżką stawki podatku VAT do 8 proc., o węgiel i koks dla celów opałowych, o oleje napędowe do celów opałowych, o oleje opałowe i pozostałe paliwa opałowe. Poparli także poprawki zgłaszane przez Polską Organizację Gazu Płynnego, aby obniżoną stawką VAT objąć butle gazowe 11 kg i gaz zasilający instalacje zbiornikowe, z których korzystają do celów opałowych mieszkańcy małych miejscowości. Senatorowie opowiedzieli się także za skreśleniem przepisu zobowiązującego sprzedawców towarów i usług z obniżonym VAT do umieszczania w widocznym miejscu informacji o tym, że obniżony został podatek VAT od 1 lutego do 31 lipca br. na te towary i usługi, uznając to za zbędny zabieg propagandowy.

Zastrzeżenia do nowelizacji zgłaszał senacki legislator, który kwestionował m.in. bardzo krótkie vacatio legis oraz zgodność przepisów z prawem unijnym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Mariusz Gojny podkreślił, że ustawa ma charakter przejściowy. Przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Celem ustawy jest zahamowanie wzrostu cen i pomoc w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami rosnącej inflacji spowodowanej wzrostem cen paliw, gazu i energii oraz odbudową gospodarki dotkniętej przez pandemię.

Ustawa przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego. Obniżone stawki VAT mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw. Łączny spadek dochodów budżetu państwa z tytułu obniżki VAT oszacowano na ok. 11,6 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponują Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Poparcia komisji nie uzyskał wniosek senatora Stanisława Gawłowskiego o odrzucenie noweli.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że ustawa ma charakter wyjątkowy, bo dotyczy tylko jednej spółki – Polskie Elektrownie Jądrowe. Wyjaśnił, że zmiana przepisów przejściowych umożliwi spółce złożenie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W 2016 r. zostało zawieszone postępowanie dotyczące lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej do czasu przygotowania raportu środowiskowego.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu w opinii o nowelizacji zwróciło uwagę, że tworzenie przepisów przejściowych, które w praktyce mają mieć moc wsteczną, może być negatywnie oceniane z punktu widzenia zgodności z konstytucją.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele mieszkańców Słajszewa, gdzie projektowana jest budowa pierwszego bloku elektrowni jądrowej, apelowali o odrzucenie ustawy, argumentując, że nie odbyły się w jej sprawie konsultacje społeczne.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie rekomendować Izbie przyjęcie 6 poprawek do ustawy o dokumentach paszportowych. Są to poprawki legislacyjne, doprecyzowujące i redakcyjne. Większość z nich zyskała akceptację strony rządowej.

Ustawa wpisuje się w projekt „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanego w ramach programu cyfryzacji administracji publicznej.

Poprawki dotyczą uporządkowania używanego w ustawie pojęcia „naklejki personalizacyjnej”, sprecyzowania zasad prowadzenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej rejestru wpisów dokonywanych w paszportach osób, członków personelu cywilnego i członków ich rodzin czy zmiany w katalogu osób uprawnionych do ponoszenia obniżonej opłaty za wydanie paszportu. Pozostałe przyjęte przez Komisję poprawki zmierzają do zmiany niektórych przepisów zgodnie z zasadami techniki ustawodawczej lub korygują zapisy nie mające charakteru normatywnego.

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie sposobu realizacji spraw paszportowych tj. wydawania paszportu, procesu ubiegania się o dokument, a także zapewnienie jego bezpieczeństwa. Zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz powstanie nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP), który ma zastąpić obecnie działający Paszportowy System Informacyjny. Innowacyjnością nowego Rejestru będzie nie tylko uproszczenie procesu realizacji spraw paszportowych obywateli polskich, ale również udostępnienie nowych, wydajnych e-usług t.j.: weryfikacja ważności paszportu, weryfikacja poprawności danych zgromadzonych w rejestrze paszportowym, a także możliwość bezpośredniego i bieżącego informowania obywateli o gotowości paszportu do odbioru oraz o zmianie statusu paszportu. Możliwe stanie się natychmiastowe zgłoszenie utraty paszportu, co istotnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa jego posiadacza. Proces składania wniosku zostanie zautomatyzowany, gdyż będzie on generowany elektronicznie przez organ paszportowy przy użyciu danych z RDP i rejestru PESEL oraz dostarczonej przez wnioskodawcę fotografii, a w przypadku osób powyżej 12. roku życia złożenia w organie paszportowym danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Obowiązkiem wnioskodawcy będzie weryfikacja danych na wniosku i złożenie podpisu na dedykowanym do tego celu urządzeniu.

Prezentując ustawę podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że obecnie obowiązująca ustawa regulująca sprawy paszportowe została uchwalona w związku z koniecznością dostosowania przepisów do regulacji unijnych. Akt był wielokrotnie nowelizowany tak, aby sprostać oczekiwaniom społecznym dotyczącym odformalizowania i usprawnienia procedur towarzyszących wydaniu paszportu czy potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa wydawanych dokumentów paszportowych. Wymienione cele mogą w pełni i kompleksowo zostać zrealizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji i nowych technologii informatycznych usprawniających procesy administracyjne. W efekcie stało się konieczne uchwalenie nowego aktu tak, aby spójną całość tworzyły uwarunkowania informatyczne i oczekiwania społeczne ujęte w ramy prawne – podkreślił wiceminister.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.