Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

legislacja budżet i finanse gospodarka 18.01.2022
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła 4 ustawy. Zarekomenduje Izbie odrzucenie nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych, poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, a nowelizacje prawa energetycznego i ustawy o podatku od towarów i usług poprze bez poprawek.

Po rozpatrzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu komisja gospodarki zarekomenduje do niej 22 poprawki o charakterze legislacyjnym redakcyjnym i doprecyzowującym, sugerowane przez senackie biuro legislacyjne.

Ustawa, którą przedstawił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, zakłada, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na 2022 r. Oprócz gospodarstw domowych taryfy na gaz, zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą obowiązywać także innych odbiorców, a wśród nich m.in: szpitale, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka, kościoły i inne związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne wspierające np. osoby z niepełnosprawnościami, noclegownie, a także ochotnicze straże pożarne. Sprzedawcy gazu dla odbiorców objętych taryfami otrzymają rekompensaty w wysokości różnicy między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.

Przyjęcie bez poprawek komisja zarekomenduje natomiast w wypadku ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Jak wyjaśniał wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, nowela zmienia procedurę odmowy dystrybucji gazu przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego jednocześnie dystrybucję i sprzedaż gazu. Dotyczy to sieci gazowych zasilanych wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami. Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji gazu, będzie musiało wcześniej uzyskać od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodę na zwolnienie z obowiązku świadczenia takich usług.

Senatorowie z komisji gospodarki postanowili poprzeć bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która czasowo – od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. – obniża z 5% do 0% stawki podatku VAT na żywność: mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, napoje, w tym zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne, z 8% do 0% na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą, z 23% do 8% na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG, z 8% do 5% na energię cieplną. Utrzymuje też obniżoną do 5% stawkę w wypadku energii elektrycznej.

Komisja zaproponuje natomiast Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, jak mówiła Izabela Antos, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozszerza katalog rezerw strategicznych o broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowaniu określonego asortymentu lub o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług. Umożliwi to wykonywanie przez RARS zadań w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 5 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, środowiska

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji