Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2022 r.

11.01.2022
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020” za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Komisja kontynuowała ponadto prace nad 6 petycjami i rozpatrzyła 1 nową petycję.

Sprawozdanie z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020” w 2020 r. przedstawiła Anna Schmidt, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej. Sprawozdanie uwzględnia informację o zadaniach realizowanych w ramach programu, które obejmowały obszary: profilaktyka i edukacja społeczna; ochrona i pomoc dotkniętym przemocą w rodzinie; oddziaływanie na osoby stosujące przemoc; zwiększanie kompetencji służb i podmiotów podejmujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wiceminister Anna Szmidt poinformowała, że na zlecenie resortu rodziny w 2020 r. przeprowadzono kampanię społeczną o zasięgu ogólnopolskim pt.: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, której celem było podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Z zebranych przez Ministerstwo danych wynika, że liczba przypadków przemocy nie uległa widocznemu zwiększeniu, co może być związane ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego nadającymi policji uprawnienie do podejmowania czynności interwencyjnych izolowania ofiary od sprawcy bez oczekiwania na decyzje sądów. Z pomocy oferowanej przez specjalistyczne ośrodki wsparcia skorzystało w 2020 r. 4600 osób, co stanowi zmniejszenie o 25 proc. osób, które zgłaszały taką potrzebę w 2019 r. W ramach obszaru wsparcia osób stosujących przemoc podjęto działania korekcyjno-edukacyjne wobec 7288 sprawców. Tu również został odnotowany spadek liczby osób objętych tymi działaniami, co może być związane z równolegle prowadzonymi przez samorządy programami psychologiczno- terapeutycznymi.

W ramach Programu prowadzone są konsultacje międzyresortowe zmierzające do wprowadzenia istotnych zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dostosowując jej przepisy do zmieniającej się rzeczywistości kulturowej, obyczajowej, społecznej i ekonomicznej, które generują nowe formy przemocy np. cyberprzemoc. Konsekwencją zmian ustawowych będzie również zmiana założeń kolejnej edycji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 został wykonany na poziomie 93,8 %.

Wśród zaleceń i rekomendacji, wynikających ze sprawozdania, wiceminister Anna Szmidt wymieniła m.in. opracowanie na poziomie gminy i powiatu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar; potrzebę zdefiniowania nowych pojęć ustawowych związanych z przemocą domową; opracowanie nowej ustawy, która szerzej odniesie się do zjawiska przemocy domowej stosowanej nie tylko przez członków rodziny, ale również partnerów; prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla służb policyjnych, które jako pierwsze mają kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy; wsparcie samorządów w  prowadzeniu działań profilaktycznych dla rodzin zagrożonych przemocą, w szczególności do dzieci i młodzieży; wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami, aparatem urzędniczym i  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

W ocenie wiceminister pracy te zalecenia i rekomendacje mają szansę zostać zrealizowane w pełni po przyjęciu przez parlament nowej ustaw antyprzemocowej, na podstawie której będzie możliwe skonstruowanie nowego programu przeciwdziałania przemocy.

Senatorów Ewę Matecką, Aleksandra Pocieja i Michała Seweryńskiego interesowało m.in. czy zaprzestano prac zapowiadanych przez resort, zmierzających do wypowiedzenia tzw. „konwencji stambulskiej”, pytano o powody spadkowych tendencji wśród ofiar przemocy domowej, a także o to czy działania pomocowe dotyczyć będą też mężczyzn – ofiar przemocy psychicznej. Wiceprzewodniczący Michał Seweryński poprosił również o ocenę praktyczną zmian w przepisach uchwalonych rok temu przez parlament.

W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się petycjami. Kontynuowała prace nad 6 petycjami, 4 z nich pozostawiła bez biegu, zaś w sprawie 2 petycji podjęła decyzję o przesłaniu pism do właściwych podmiotów. Komisja rozpatrzyła też 1 nową petycję.

Komisja postanowiła przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów petycję P10-123/20 zmierzającą do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, tak, by znalazły się w jednej ustawie regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji. Komisja przekazała do Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych petycję P10-17/21, przedmiotem której jest rozszerzenie kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Senatorowie postanowili ponadto podjąć, wspólnie z resortem finansów, prace w zakresie realizacji postulatów zgłoszonych w petycji P10-48/21 dotyczącej zmiany przepisów podatkowych w zakresie zwolnienia z podatku VAT od darowizn produktów przemysłowych.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych na rzecz Łotwy, Litwy i Polski – COM(2021) 752. Senator Marek Plura podkreślił, że projekt wspiera przestrzeganie prawa azylowego, pozwala na zachowanie spójności działań w Unii Europejskiej. Wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki podkreślił, że projekt decyzji RE ma ułatwić Polsce Litwie i Łotwie działania na zewnętrznych granicach UE w związku z zagrożeniem hybrydowym ze strony reżimu białoruskiego. Zdaniem wiceministra odbiega on  od roboczych ustaleń, gdyż nie pojawiła się zapowiadana możliwość zawieszenia procedur azylowych w przypadku działań hybrydowych.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu aktu prawnego dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków wobec przewodników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem – COM(2021) 753.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 i dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do traktowania ostrożnościowego grup globalnych instytucji o znaczeniu systemowym stosujących strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wielokrotnego punktu kontaktowego oraz metodykę pośredniej subskrypcji instrumentów kwalifikujących się do spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych – COM(2021) 665. Zdaniem resortu spraw zagranicznych i senatora Mariusza Klejny jest to ważny dokument dotyczący kwestii związanych z kontrolowaną upadłością instytucji finansowej i zabezpieczeniem interesu klientów. Projekt aktu prawnego likwiduje ponadto nieścisłości istniejące między dwiema dyrektywami unijnymi.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu aktu prawnego dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) nr 2020/1056 – COM(2021) 709. Celem tego aktu prawnego jest m.in. ułatwienie przemieszczania odpadów w ramach UE, zagwarantowanie, że odpady wywożone z UE zostaną zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska, ma ona także zapobiec nielegalnemu przemieszczaniu odpadów w ramach UE.

Senatorowie poparli akt prawny dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – COM(2021) 574.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – COM(2021) 634.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu