Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 10 stycznia 2022 r.

10.01.2022
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 5 petycji. W przypadku 1 petycji zadecydowała o zasięgnięciu opinii eksperta w zakresie postępowania karnego. W odniesieniu do 4 petycji senatorowie podjęli decyzje o nie podejmowaniu prac nad nimi i skierowaniu ich w części lub w całości do Rządowego Centrum Legislacji oraz właściwych ministerstw.

W trakcie prac nad petycją P10-47/21 zmierzającą do zmiany art. 245 ustawy Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie regulacji zapewniającej osobie zatrzymanej, prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania, przewodniczący Komisji Aleksander Pociej, polemizując ze stanowiskiem zaprezentowanym przez przedstawiciela resortu sprawiedliwości, zgłosił wniosek o potrzebie zasięgnięcia dodatkowej opinii przygotowanej przez eksperta z dziedziny prawa karnego w zakresie postępowania karnego. Komisja wniosek zaakceptowała.

Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad pozostałymi 4 petycjami i przekazać je innym podmiotom, w celu ewentualnego wykorzystania w pracach legislacyjnych. Dwie z nich - petycje P10-52/21 i P10-53/21 - zmierzające do uporządkowania lub uaktualnienia przepisów czterech ustaw Komisja skierowała do Rządowego Centrum Legislacji.

Komisja przekazała do Ministerstwa Klimatu, w strukturze którego działa zespół doradczy pracujący nad indywidualizacją i integracją systemu odbioru odpadów komunalnych użytkowników jednostkowych petycję P10-46/21 proponującą rozszerzenie katalogu sposobów naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych o metodę opartą na rzeczywistej ilości śmieci wygenerowanych w gospodarstwie domowym. Senatorowie 2 z 3 postulatów petycji P10-56/21 dotyczących zmiany przepisów regulujących ruch drogowy i kierujących pojazdami postanowili skierować do odpowiednich resortów. Ostatni, 3. postulat petycji w sprawie zmiany o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych pozostawiony został bez biegu.

Komisje: Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, zgłoszonego przez grupę senatorów, reprezentowanych przez senatora Sławomira Rybickiego. Senatorowie poparli przedstawiony projekt. Na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do projektu wprowadzono jedną poprawkę, umożliwiającą powołanie przez marszałka Senatu więcej niż jednego zastępcy szefa Kancelarii Senatu. Proponowana zmiana ujednolica senacki regulamin z regulaminem sejmowym.

Poparty przez połączone komisje projekt nowelizacji Regulaminu Senatu wprowadza ograniczenia czasowe odpowiedzi udzielanych na zapytania senatorskie, wystąpień osób zabierających głos poza kolejnością mówców, a także wystąpień upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy projektu ustawy i upoważnionych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, pełnomocników rządu lub kierowników urzędów centralnych, przedstawiających ustawę lub stanowisko Rady Ministrów do ustawy. W ocenie pomysłodawców propozycja związana z ograniczeniami czasowymi podyktowana jest m.in. troską o zapewnienie lepszej organizacji i sprawności prac legislacyjnych w Senacie.

Projekt umożliwia też składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu, co pozwoli senatorom na bardziej elastyczne korzystanie z tego narzędzia przewidzianego w art. 49 regulaminu, a tym samym przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania przez nich mandatu senatorskiego. Projekt dostosowuje ponadto Regulamin Senatu do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadziła  wymóg, aby uchwały zarówno Sejmu, jak i Senatu o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie. Wprowadzenie tego wymogu ma służyć pełnemu wdrożeniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Komisja Ustawodawcza zdecydowała o wniesieniu do marszałka Senatu 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma na celu zwiększenie wsparcia dla ofiar wypadków drogowych. Przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od przyznanego odszkodowanialubzadośćuczynienia albo renty. Wprowadza też opłatę stałą od pozwów za uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w wyniku wypadku drogowego. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 tys. zł opłata ta wynosiłaby 1 tys. zł. Obecnie obowiązuje opłata stosunkowa, wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200 tys. zł. Proponowane przepisy mają ponadto przyspieszyć procedurę wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przywraca skreślony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2 grudnia 2021 r. przepis § 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zgodnie z nim „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”. Nowela kpc weszła w życie 10 stycznia 2022 r. i ma chronić majątek rolników przed egzekucją komorniczą wynikającą z braku regulowania zobowiązań. W ustawie jako majątek chroniony wymieniono m.in. nieruchomości.

W ocenie prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza zmiana przepisów jest konieczna, bo nie będzie podstawy do kredytowania sektora rolno-spożywczego. Wyjaśnił, że zgodnie z prawem bankowym, jeśli bank nie może ustanowić skutecznego zabezpieczenia na majątku rolnika, to nie może udzielić mu kredytu. Zwrócił też uwagę, że nowe przepisy nie dotyczą tylko nowych kredytów, ale także tych udzielonych przed wejściem w życie ustawy.

Projekt ustawy został przygotowany z inicjatywy senatora Ryszarda Bobera, który apelował o jak najszybsze jego procedowanie, tak aby trzecie czytanie odbyło się na rozpoczynającym się 11 stycznia 2021 r. 35. posiedzeniu Senatu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu