Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 5 stycznia 2022 r.

rolnictwo 05.01.2022
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Senackie komisje kontynuowały prace nad ustawą budżetową na 2022 rok.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponuje 2 poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022. Komisja rozpatrzyła tę ustawę w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi swojego działania. Pierwsza przyjęta poprawka przywraca w części 30: Oświata i wychowanie środki dla samorządów na subwencje oświatowe z przeznaczeniem na nauczanie języków mniejszości narodowych w wysokości 39 mln 800 tys. zł. W drugiej poprawce komisja proponuje przekazanie 6500 mln zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia i 1 września 2022 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu proponuje przyjęcie 2 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania. Komisja zaakceptowała poprawkę zgłoszoną przez przewodniczącą Barbarę Zdrojewską zmierzającą do likwidacji dotacji dla mediów publicznych oraz poprawkę wicemarszałka Bogdana Borusewicza zwiększającą budżet Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku o 4 mln zł.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z opiniami 15 komisji senackich, które analizowały poszczególne części ustawy budżetowej na rok 2022.  Poprawki do budżetu zaproponowało 6 komisji.

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich wniosła o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta o 6 mln 400 tys. zł. Zmniejszeniu miałyby ulec środki przeznaczone na wydatki majątkowe na cyberbezpieczeństwo, na Biuro Polityki Międzynarodowej oraz wydatki bieżące. Komisja przedstawiła także poprawkę, która zakłada przekazanie Kancelarii Senatu kwoty 77 mln 529 tys. zł, przeznaczonej w budżecie państwa na opiekę nad Polonią i Polakami  zagranicą, znajdującej się obecnie w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (63 mln 229 tys.) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (14 mln 300 tys. zł). Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zaproponowała natomiast przywrócenie w budżecie Kancelarii Senatu środków w wysokości 10 mln zł na wspieranie fundacji i stowarzyszeń w celu opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponowała 2 poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022. Pierwsza z nich przywraca w części 30 – Oświata i wychowanie środki dla samorządów na subwencje oświatowe z przeznaczeniem na naukę w szkołach języków mniejszości narodowych i regionalnych w wysokości 39 mln 900,07 tys. zł. W drugiej poprawce komisja proponuje przekazanie 6,5 mld zł z przeznaczeniem na 6-procentowe podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego i rezerwy budżetowej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała 1 poprawkę, która przewiduje wykreślenie w części 04 – Sąd Najwyższy środków przeznaczonych na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwocie 19 mln 625 tys. zł i przeznaczenie jej na zwiększenie o 2 mln 800 tys. zł środków na wydatki bieżące Rzecznika Praw Obywatelskich, a o 7 mln zł – na działalność Agencji Wywiadu. Pozostałe środki pozostałyby w budżecie Sądu Najwyższego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wprowadzenie 2 poprawek zaproponowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. Pierwszaz nich zmierza do likwidacji dotacji dla mediów publicznych, druga zaś zwiększa o 4 mln zł budżet Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Komisja Zdrowia rekomendowała przyjęcie 3 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022. Pierwsza z nich zwiększa o 20 mld zł dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem tych środków na finansowanie – jako zadania priorytetowego – świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także rehabilitacji leczniczej. Komisja wniosła też o zwiększenie o 100 mln zł wydatków na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększenie o 100 mln zł wydatków przewidzianych na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Pozostałe komisje senackie: gospodarki narodowej, infrastruktury, klimatu, obrony narodowej, rodziny, rolnictwa, samorządu terytorialnego, spraw zagranicznych oraz środowiska przedstawiły pozytywne opinie o rozpatrzonych, zgodnie z ich zakresem przedmiotowym częściach budżetowych, i zaproponowały ich przyjęcie bez poprawek.

Mimo ogólnie pozytywnej oceny opinię wraz z uwagami przedstawiła Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu. W związku z planowaną stratą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie  w wysokości 612 mln 507 tys. zł komisja negatywnie oceniła część 22 – Gospodarka Wodna wraz z planem finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostałe części budżetowe komisja klimatu zaopiniowała pozytywnie. Wnioskowała jednak o zwiększenie w części 47 – Energia wydatków przeznaczonych na modernizację energetycznych sieci przesyłowych w celu rozszerzenia możliwości przyłączania mocy wytwórczych z OZE. Senatorowie zgłosili też uwagę do części 51 – Klimat dotyczącą wysokości przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisjiCO2, które – ich zdaniem – będą znacząco większe. Komisja klimatu zgłosiła także zastrzeżenie dotyczące planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwestii zakupu nowych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego i wniosła o przeznaczenie tych pieniędzy na zwiększenie finansowania programu „Czyste Powietrze”.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wprowadziła poprawek do  ustawy o zmianie niektórych ustaw  w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Ustawa ma na celu ułatwienie rolnikom sprzedaży własnych produktów. Podnosi ona z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną z podatku dochodowego. Rolnicy będą mogli dostarczać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak  sklepy, restauracje, stołówki, na terytorium całego kraju, a także będą mogli prowadzić nielimitowaną sprzedaż żywności dla konsumentów finalnych. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z 3 poprawkami. Nowela ma na celu wdrożenie Nowego Systemu Wsparcia ukierunkowanego na transformację i długofalową stopniową likwidację branży wydobywczej węgla kamiennego w Polsce oraz zapobieżenie i zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych tego procesu. Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte Umową Społeczną będą korzystały z Nowego Systemu Wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Wsparcie będzie polegać m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych trzech objętych ustawą spółek: Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A. oraz Węglokoks Kraj sp. z o.o.

Komisja wprowadziła 2 zmiany o charakterze doprecyzowująco-porządkującym, a także zgłoszoną przez senator Marię Koc poprawkę, zgodnie z którą środki finansowe udzielone przedsiębiorstwu górniczemu w ramach wsparcia nie będą podlegały egzekucji sądowej oraz administracyjnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomenduje odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Celem nowelizacji jest m.in. stworzenie podstawy prawnej do prowadzenia przez Prezesa IPN  Narodowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Senatorowie ocenili, iż nowelizacja jest aktem niedopracowanym. Ich zdaniem, brak jest wskazania celowości i zasadności proponowanej zmiany, brak jest przepisów przejściowych czy informacji o rozwiązaniach dotyczących sytuacji zawodowej pracowników reorganizowanej placówki muzealnej. Nie ma również informacji o skutkach finansowych reorganizacji, a także nie jest jednoznaczne, czy zmiany w nadzorze nad Muzeum pozwolą pozostawić treści prezentowane na ekspozycji bez wydźwięku politycznego. W ocenie Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza Muzeum powinno podlegać resortowi kultury. Zwrócił on też uwagę, że to  Prezes IPN, a nie IPN miałby prowadzić Muzeum. Przewodnicząca Komisji Barbara Zdrojewska zauważyła, że w obecnym, trudnym finansowo czasie, wydatkowanie znaczących środków na planowaną inwestycję nie jest właściwe społecznie.

Zastrzeżenie do projektowanych zmian zgłosiło również senackie Biuro Legislacyjne. Nowelizacja przepisów przewiduje bowiem nadanie Prezesowi IPN uprawnienia należnego podmiotom wymienionym w art. 8 i 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. ministrom, kierownikom urzędów centralnych oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Zaś Prezes IPN, jako organ władzy publicznej, nie znajduje się w strukturze organów administracji rządowej. Projektowane rozwiązania nie regulują zasad powoływania i odwoływania dyrektora Muzeum, ograniczając się do stwierdzenia, że kompetencja ta przysługuje Prezesowi IPN.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Wicemarszałka Senatu RP z delegacją Saudyjsko-Polskiej Grupy Przyjaźni

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz przyjął przedstawicieli Zgromadzenia Konsultacyjnego (Majles el-Shoura) Królestwa Arabii Saudyjskiej, na czele z jej przewodniczącym Hazza Bakr Al-Qahtanim.

Prace w komisjach senackich – 5 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, środowiska

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.