Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 4 stycznia 2022 r.

legislacja budżet i finanse 04.01.2022
Komisja Zdrowia (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje senackie rozpoczęły prace nad ustawą budżetową na rok 2022. 

Komisja Zdrowia proponuje przyjęcie 3 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania. Komisja, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, wnosi o zwiększenie wydatków budżetowych o 20 mld zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, jako zadania priorytetowego, oraz z zakresu opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także rehabilitacji leczniczej. Senatorowie poparli również propozycje zwiększenia o 100 mln zł wydatków na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększenia o 100 mln zł wydatków na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi swojego działania.

Na wniosek przewodniczącego komisji senatora Aleksandra Pocieja komisja postanowiła zaproponować do niej poprawkę. Przewiduje ona wykreślenie w części 04 – Sąd Najwyższy środków przeznaczonych na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwocie 19 mln 625 tys. zł i przeznaczenie ich na zwiększenie o 2 mln zł środków na wydatki bieżące Rzecznika Praw Obywatelskich, o 7 mln zł – na działalność Agencji Wywiadu. Pozostałe środki pozostałyby w budżecie Sądu Najwyższego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W wyniku głosowania komisja poparła taką opinię, która zostanie przekazana Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wnosi o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta o 6,4 mln zł. Zmniejszeniu ulegną środki przeznaczone na wydatki majątkowe na cyberbezpieczeństwo, na Biuro Polityki Międzynarodowej oraz wydatki bieżące. Komisja zaakceptowała także poprawkę zgłoszoną przez senatorów Marka Borowskiego i Sławomira Rybickiego, polegającą na przekazaniu Kancelarii Senatu kwoty 77 mln 529 tys. zł przeznaczonej na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, znajdującej się obecnie w budżetach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania, które zawierają środki przeznaczone na opiekę nad Polonią i Polaków za granicą. Komisja w opinii dla komisji budżetu proponuje przywrócenie w części 03 – Kancelaria Senatu środków w wysokości 10 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Taki wniosek przedstawił przewodniczący komisji senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydatury Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej.

Kandydaturę Ludwika Koteckiego (doradca Marszałka Senatu RP do spraw ekonomicznych, m.in. były wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. spraw wejścia Polski do strefy euro) poparło 5 senatorów, 2 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Za kandydaturą Przemysława Litwiniuka (radca prawny, nauczyciel akademicki) opowiedziało się 7 senatorów, przeciw był 1, a 1 wstrzymał się od głosu.

Obaj kandydaci zaprezentowali komisji swoje wizje pracy w RPP. Odpowiadali także na pytania semnatorów, dotyczące m.in. inflacji, podwyżki stóp procentowych, wejścia Polski do strefy euro.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu jednogłośnie opowiedzieli się za wnioskiem o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Główne założenia pochodzącej z przedłożenia poselskiego ustawy przedstawił – w związku z nieobecnością posła sprawozdawcy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik. Wiceminister powiedział, że ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających udzielenie wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwom górniczym – tj. Polskiej Grupie Górniczej S.A., Tauron Wydobycie S.A. oraz Węglokoks Kraj sp. z o.o. – objętym Nowym Systemem Wsparcia oraz umorzenie z mocy prawa zobowiązań tych przedsiębiorstw wobec ZUS, a także Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z ustawą dopłaty będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, tj. z dotacji do skarbowych papierów wartościowych. „Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego jest konieczna, gdyż bez pomocy państwa może nastąpić niekontrolowana upadłość spółek górniczych, a w konsekwencji zostanie zagrożone bezpieczeństwo energetyczne państwa; istotny jest również spokój społeczny na Śląsku” – podsumował wiceminister Piotr Pyzik.

W trakcie dyskusji przewodniczący komisji, senator Stanisław Gawłowski zapytał m.in., czy została zastosowana procedura notyfikacji Komisji Europejskiej w związku z omawianą nowelizacją przez marszałka Sejmu. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego poinformował, że marszałek Sejmu nie zastosował takiej procedury, tymczasem zgodnie z Regulaminem Sejmu RP marszałek Sejmu powinien wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uzyskanie opinii, czy ustawa wymaga notyfikacji, a następnie – w przypadku potwierdzenia – o decyzję z sprawie dokonania notyfikacji, która powinna zostać podjęta przez prezesa Rady Ministrów.

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła uwagę na fakt, że choć z uzasadnienia wynika, że ustawa ustala zasady udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych, to w tekście nie ma o tym ani słowa. „W treści proponowanej ustawy jest mowa o tym, jak liczyć dopłaty, a nie o tym, jak redukować, wygaszać zdolności produkcyjne”. Wicemarszałkini Morawska-Stanecka podkreśliła też, że w ustawie nie przewidziano żadnej rekompensaty dla gmin z tytułu utraty dochodów z CIT. „W mojej ocenie jest to kolejne oszustwo, kolejne mamienie górników, że rząd im coś da i że nadal będą mogli pracować, a przypominam, że dziś zaczął się protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej”. Wicemarszałkini przypomniała również, że Polska Grupa Górnicza już wyemitowała obligacje o wartości 2,4 miliarda zł, które zostały zakupione przez spółki Skarbu Państwa, obecnie ich wartość jest zerowa, tymczasem w art. 26c zakamuflowano kolejne dotacje ze Skarbu Państwa. „Jeżeli przeliczymy te dotacje na tonę węgla, to wychodzi 3 tys. zł, a wiedzą państwo, jaka jest obecnie średnia rynkowa cena węgla? Ona wynosi 107,7 dolara za tonę”.

W odpowiedzi wiceminister Pyzik podkreślił, że zasadniczym celem jest utrzymanie płynności finansowej trzech spółek energetycznych:Polskiej Grupy Górniczej S.A., Tauronu Wydobycie S.A. oraz Węglokoksu Kraj sp. z o.o. Jeżeli płynność tych firm nie zostanie utrzymana, to w Polsce dojdzie do niekontrolowanej dekarbonizacji, co stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przewodniczący komisji, senator Stanisław Gawłowski przypomniał z kolei, że w 2021 r. straty w kopalniach węgla kamiennego wyniosły trzy-cztery miliardy złotych. „Na siłę szukacie sposobu, żeby zapewnić spokój baronom związkowym i nieudolnym zarządom spółek, jednocześnie oszukując górników i innych pracowników tych zakładów (…), a do tego jeszcze – i to jest najbardziej oburzające – chcecie to sfinansować de facto poza budżetem państwa”, tj. w ramach obligacji skarbowych – podsumował przewodniczący Gawłowski. W związku z tym przekonaniem złożył wniosek o odrzucenie ustawy, który komisja przyjęła jednogłośnie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.