Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 14 grudnia 2021 r.

legislacja gospodarka 14.12.2021
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomenduje Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o dodatku osłonowym.

W wyniku głosowania komisja poparła bez poprawek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Jak mówił wiceminister Piotr Patkowski, przewiduje ona zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., obniżkę stawki akcyzy dla innych odbiorców, a także obniżkę jej stawek na paliwa w okresach: 20–31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia–31 maja 2022 r. Nowela na okres 1 stycznia–31 maja 2022 r. wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa przewiduje ponadto, że Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Nowela stanowi część pakietu antyinflacyjnego.

W wyniku głosowania komisja poparła również bez poprawek ustawę o dodatku osłonowym. Jak mówił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, to kolejna część tarczy inflacyjnej, która ma zrekompensować zwrot cen energii, gazu i żywności. Wprowadza dodatek osłonowy jako jedno z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przewiduje wzrost łącznych wydatków budżetowych na ten cel w 2022 r. do 4,7 mld zł, zakłada zwiększenie poziomu środków dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania. Dodatek osłonowy w 2022 r. wyniesie od 500 zł dla 1-sobowego gospodarstwa domowego do 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób. Zwiększenie tego dodatku dla gospodarstw wykorzystujących węgiel dla ogrzewania ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, bo gospodarstwa domowe używające węgla mają mniejsze dochody i wymagają specjalnego potraktowania. Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie ma wynosić od 400 zł dla 1-osobowego gospodarstwa domowego do 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w wypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego i 1,5 tys. zł w wypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Wypłata będzie się odbywać w 2 ratach, w marcu i grudniu 2022 r. Świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu i egzekucji.

Przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z 11 poprawkami będą rekomendowały Senatowi komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pochodzącą z przedłożenia rządowego nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki. W ustawie wprowadza się szereg usprawnień w legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium RP w związku z wykonywaniem pracy, w szczególności w postępowaniach związanych z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które jest najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Ustawa przewiduje m.in. wydłużenie z obecnych 6 miesięcy do 24 miesięcy okresu maksymalnego dopuszczalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi w związku z jednym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń, oraz pozwala na likwidację okresu koniecznego powstrzymania się od wykonywania pracy na podstawie oświadczenia.

Nowela ma także doprowadzić do zmniejszenia obciążenia organizacyjnego urzędów wojewódzkich, a w rezultacie – umożliwić skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych poprzez wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ponadto w ustawie rozszerzono katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także przewidziano rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wiceminister Grodecki podkreślił, że ustawa umożliwi priorytetowe prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz w sprawie zezwolenia na pracę w przypadku cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. W ustawie zawarto szczególną regulację przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. w związku z pandemią Covid-19.

Ponadto w celu umożliwienia szybszego pozyskiwania pracowników będących cudzoziemcami wprowadza się do ustawy o cudzoziemcach skrócone terminy załatwiania spraw dotyczących wydawania wizy krajowej przez konsulów oraz ministra spraw zagranicznych.

Przyjęte przez połączone komisje poprawki mają charakter technicznolegislacyjny i redakcyjny oraz mają na celu ujednolicenie terminologii i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych poprzez doprecyzowanie niektórych zapisów.

Komisje Ustawodawcza oraz Budżetu i Finansów Publicznych postanowiły zawiesić do 30 stycznia 2022 r. prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.

Senacki projekt proponuje ograniczenie obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

W trakcie posiedzenia senatorowie omówili poprawki zgłoszone przez senator Lidię Staroń i senatora Kazimierza Kleinę, a także wysłuchali informacji Ministerstwa Finansów o pracach nad rządową propozycją zmiany przepisów regulujących przeciwdziałanie lichwie. Rządowy projekt przyjęty został przez Radę Ministrów30 listopada 2021 r. Wprowadza on zmiany w kilku aktach prawnych m.in. w przepisach o kredycie konsumenckim i proponuje podobne uregulowania, jakie są zawarte w omawianym przez połączone Komisje senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Jednakże, w ocenie senatorów, propozycja senacka jest korzystniejsza dla kredytobiorców przy zachowaniu równowagi systemu bankowo-pożyczkowego, niż propozycja rządowa.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zarekomendowała wprowadzenie 3 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Sprawozdawcą komisji została senator Danuta Jazłowiecka.

Przyjęte poprawki zostały zgłoszone przez przewodniczącego komisji senatora Stanisława Gawłowskiego. Wskazał on, że dobre praktyki leśne wymagają w ustawie doprecyzowania, ponieważ dotychczasowe kodeksy charakteryzowały się zbytnią ogólnością, która pozostawiała pole do daleko idącej interpretacji. Utrzymanie tego stanu nie gwarantowałoby właściwej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, o które w ustawie chodzi. Senatorowie poparli także wniosek o wpisania do ustawy odniesienia do załącznika nr. II dyrektywy siedliskowej. Wskazywano także na potrzebę objęcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nadzoru nad działaniami w zakresie realizacji założeń kodeksu. Ponadto komisja wyraziła chęć przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego planów urządzania lasu. W trakcie posiedzenia uzgodniono, że taka zmiana wykraczałaby poza materię omawianej ustawy, dlatego nie mogła zostać zgłoszona jako poprawka.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące tzw. kodeksu dobrych praktyk w prowadzeniu gospodarki leśnej. Kodeks jest aktem wykonawczym do ustawy o lasach i jest powiązany z realizacja planów urządzania lasu. Jedna ze zmian przenosi upoważnienia dla właściwego ministra ds. ochrony środowiska do określania kodeksu z ustawy o lasach do ustawy o ochronie przyrody. Ustawa została opracowana jako reakcja na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia dotyczącego niezapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektyw tzw. „ptasiej” i „siedliskowej”.

Autorzy ustawy w jej uzasadnieniu wskazali, że aby wprowadzić ład prawny zaproponowano „uchylenie w ustawie z 28 września 1991 r. o lasach przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz dodanie do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmienionego brzmienia przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Dodawany do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przepis art. 52b zobowiązuje właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, które określają sposób postępowania tych właścicieli zarówno podczas przygotowywania, jak i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej”. Zgodnie z ustawą minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych. Dzięki temu wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku nr. IV dyrektywy siedliskowej oraz ptakom zgodnie z dyrektywą ptasią.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęły z poprawkami ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawozdawcą ustawy będzie przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Aleksander Pociej.  

Senatorowie zaakceptowali 2 poprawki senackiego Biura Legislacyjnego, mające charakter precyzujący i porządkujący. Trzecia przyjęta poprawka została przygotowana przez Kasę Krajową SKOK. Uchwalona przez Sejm ustawa precyzowała  zmiany dotyczące zasad blokowania środków na kontach bankowych, nie uwzględniała jednak odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Komisje zadecydowały, aby taki zapis wprowadzić do ustawy senacką poprawką.

Ustawa, wywodząca się z projektu rządowego, powołuje w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma jej umożliwić realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w takich sprawach, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim przez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe. Policjantom z CBZC będzie przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 i nie wyższy niż 130% miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów. Rząd zapisał, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie zmienili ten zapis i vacatio legis będzie wynosić 14 dni.

Komisje przyjęły z poprawkami ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.  Sprawozdawcą ustawy będzie senator  Janusz Pęcherz.

Przyjęte poprawki, w większości przygotowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu,  mają głównie charakter techniczno-legislacyjny. Poprawkę merytoryczną, zaakceptowaną przez komisje, zgłosił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz.. Przewiduje ona zrównanie płacy pracowników cywilnych we wszystkich służbach mundurowych.

Ustawa, wywodząca się z pilnego projektu rządowego, ustanawia trzeci tego typu wieloletni program, który zakłada przeznaczenie ponad 10 mld zł na modernizację służb mundurowych, w tym: dla policji ponad 6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad 1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa – 214 mln zł. W ramach programu przewidziano wydatki m.in. na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu transportowego, lotniczego, informatycznego i z zakresu łączności, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach, reorganizację Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru, a także na budowę 53 nowych strażnic. Ponad 5,6 mld zł zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. Przewidziano też m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co ma stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.