Narzędzia:

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

13.12.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack na posiedzeniu 13 grudnia 2021 r. zapoznał się z informacją na temat działań Ministerstwa Finansów, podjętych w sprawie oferowania obligacji GetBack SA, dystrybuowanych przez tę spółkę i za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Przewalska omówiła działania w kontekście spraw poruszonych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Odnosząc się do zarzutu w sprawie opóźnienia o 108 dni we wdrożeniu dyrektywy MiFID II UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (regulacja obrotu papierami wartościowymi w celu zwiększenia konkurencji i zapewnienia lepszej ochrony inwestorów), poinformowała, że pozostało ono bez wpływu na sprawę Spółki GetBack i podmiotów zależnych.

Odpowiadając na pytanie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack senatora Leszka Czarnobaja o kolejne działania resortu i współpracę podmiotów zajmujących się rynkiem finansowym, dyrektor poinformowała, że w zakresie prawodawstwa rząd w reakcji na sytuację zaproponował szereg rozwiązań, w tym m.in. w styczniu 2018 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące minimalnej wartości obligacji, a w grudniu tego roku – ustawę wzmacniającą instytucje nadzoru, która wprowadziła zmiany w działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wzmacniające instrumenty nadzorcze. KNF uzyskała niezależność finansową, jej skład rozszerzono m.in. o przedstawicieli prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), umożliwiono wymianę informacji między KNF, UOKiK, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi służbami. Wzmocniła się współpraca prokuratury i służb bezpieczeństwa finansowego. Powołano Fundusz Edukacji Finansowej, który ma zapobiegać tego typu przestępstwom jak to popełnione przez Spółkę GetBack. Dyrektor Katarzyna Przewalska wyjaśniła też, że po uzyskaniu informacji o aferze GetBack podjęto również kroki zmierzające do zwiększenia transparentności rynku papierów wartościowych poza rynkiem regulowanym. Jak powiedziała, wprowadzono 4 instrumenty sieci bezpieczeństwa finansowego, Są to: wspomniane już poszerzenie składu KNF, zapis korespondencji firm inwestycyjnych, eliminacja tzw. pełzających ofert prywatnych i odpowiedzialność osobista członków zarządu towarzystw finansowych.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele pokrzywdzonych przez Spółkę GetBack przypomnieli, że w 2019 r. złożyli w Ministerstwie Finansów wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie powołania Funduszu Rekompensat. Gromadzone w nim środki z kar nakładanych przez KNF i UOKiK mogłyby być przekazywane obywatelom poszkodowanym w wyniku takich przestępstw Dotychczas jednak ministerstwo nie podjęło współpracy w .

Dyrektor Katarzyna Przewalska wyjaśniła, że projekt był rozpatrywany, ale przykłady rozwiązań, na których można by się wzorować, stosowane w Wielkiej Brytanii i USA, nie do końca są odpowiednie do wykorzystania w Polsce.

Na wniosek senatora Leszka Czarnobaja postanowiono, że w Ministerstwie Finansów zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli pokrzywdzonych, resortu i jego legislatorów w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował ponadto, że mimo zaproszenia na posiedzenie zespołu nie przebył przedstawiciel Prokuratora Generalneg.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 5 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji