Narzędzia:

7. Szczyt Przewodniczących Parlamentów krajów Unii dla Śródziemnomorza

środowisko 03.12.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Warunkiem skutecznego stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi w obszarze śródziemnomorskim jest solidarna, partnerska współpraca, ponieważ konsekwencje i skutki tych zmian dotyczą nas wszystkich – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas obrad 7. Szczytu Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, które 3 grudnia br. odbywały się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 

W obradach uczestniczyła także senator Halina Bieda, która jest przedstawicielką Senatu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu RP podkreślił, że zmiany klimatu to zagadnienie, które powinno być jednym z priorytetowych tematów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Przywołał raporty ekspertów, z których wynika, że basen Morza Śródziemnego ociepla się o około 20% szybciej niż reszta świata, a dostępność wody słodkiej w tym regionie może spaść nawet o 15% do 2050 r. „W Morzu Śródziemnym, mocno naznaczonym nadmiernymi połowami, ruchem statków i postępującym zanieczyszczeniem, będzie w 2050 r. więcej plastiku niż ryb, jeśli degradacja środowiska naturalnego nie zostanie powstrzymana” – zauważył prof. Tomasz Grodzki. Zaznaczył, że zmiany temperatury, ale również zasolenia wody oraz występowanie i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych będą wpływać m.in. na bezpieczeństwo żywnościowe i to w wymiarze wykraczającym poza geograficzne granice basenu Morza Śródziemnego. „Sygnały alarmowe, jakimi są raporty eksperckie muszą być poważnie traktowane przez gremia polityczne i tak też do nich podchodzimy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślił Marszałek. Poinformował, że w Senacie powołana została Komisja Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która stanowi nie tylko forum powiązania polityki z opiniami naukowców w sprawie zmian klimatycznych, ale także jest platformą , umożliwiającą zbieranie opinii obywatelskich na ten temat. „W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej znajdziecie Państwo partnerów do takiej współpracy” – powiedział prof. Tomasz Grodzki do zgromadzonych delegatów.

Unia dla Śródziemnomorza to organizacja, skupiająca 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 15 państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. Jej celem jest  nadawanie nowej dynamiki współpracy w basenie Morza Śródziemnego. Szczyt przewodniczących parlamentów krajów członkowskich poświęcony był zmianom klimatycznym w regionie Morza Śródziemnego i wynikającym z nich zagrożeniom. Przewodniczący parlamentów przyjęli wspólną deklarację, w której znalazło się między innymi wezwanie społeczności międzynarodowej do implementacji postanowień tegorocznego szczytu klimatycznego COP26 z Glasgow i apel do wszystkich państw członkowskich do nasilenia działań adaptacyjnych w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmiany klimatu oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i odporności na zmiany klimatyczne. W deklaracji znalazł się także apel o przyspieszenie przejścia na sprawiedliwe, odporne, neutralne dla klimatu i zasobooszczędne gospodarki w celu ograniczenia średniego wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C, zatrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Podczas wizyty w Brukseli Marszałek Senatu RP spotkał się także z Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Robertą Metsolą. Podczas spotkania omówiono relacje Polski z Unią Europejską, stan praworządności w Polsce oraz sytuację na granicy zewnętrznej UE i raport Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem.