Narzędzia:

23 listopada 2021 r.

legislacja 23.11.2021

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej kontynuowała rozpatrywanie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Dyskusja nad ustawą została przeprowadzona na posiedzeniu komisji 18 listopada 2021 r.

W wyniku głosowania komisja postanowiła poprzeć wprowadzenie 10 poprawek do ustawy, w tym kilku o charakterze legislacyjnym. Zmiany proponowane przez komisję rozszerzają krąg uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Będą to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jako wniosek mniejszości komisja rekomenduje poprawki uprawniające do otrzymywania świadczenia wyrównawczego także osoby, które utracą świadczenie pielęgnacyjne w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczeń okresowych, m.in. emerytury, renty, renty rodzinnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i wyrównawczego, jeśli przyznane nowe świadczenie będzie niższe niż dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne. Taką możliwość będą mieć tylko te osoby, które złożą wniosek o świadczenie okresowe po pierwszym stycznia 2022 r.

Ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK. Świadczenie wyrównawcze przysługiwałaby miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to byłoby wypłacane wraz z emeryturą EWK, począwszy od 1 stycznia 2022 r.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu

Prace w komisjach senackich – 7 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, budżetu, kultury, praw człowieka.