Narzędzia:

17 listopada 2021 r.

legislacja gospodarka 17.11.2021

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Infrastruktury rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw i zarekomendują do niej ponad 20 poprawek. Poprawki, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący, ujednolicających i redakcyjny.

Nowelizacja, którą omówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego.

Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd –3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

Nowela przewiduje też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Jak poinformował wiceminister Ireneusz Zyska, nowelizacja została poddana szerokim konsultacjom społecznym, w wyniku których udało się wypracować rozwiązania, uwzględniające postulaty wszystkich zainteresowanych stron.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.