Narzędzia:

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

sprawy międzynarodowe 26.11.2021

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka w dniach 26-30 listopada br. wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej. Wicemarszałkini, która jest wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej uczestniczy w obradach w Madrycie wraz z przedstawicielami Sejmu.

W poniedziałek, 29 listopada br. Marszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w obradach plenarnych Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, podczas których wysłuchano m. in. sprawozdawcy grupy roboczej nt. ostatecznego projektu rezolucji Zgromadzenia. Za najbardziej aktualny temat uznano w niej propozycję, przedstawioną przez grupę krajów afrykańskich, a dotyczącą potrzeby zwiększonego wsparcia parlamentów dla równego i powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie.

Propozycja przedstawiona przez kraje europejskie, w tym m.in. Polskę, dotycząca problemu migracji i ochrony granic oraz łamania praw człowieka na Białorusi została skierowana pod dalsze obrady Stałej Komisji ds. Demokracji i Praw Człowieka i będzie w szerszym wymiarze przedmiotem prac Unii Międzyparlamentarnej w okresie przygotowawczym i podczas kolejnego Zgromadzenia, które odbędzie się wiosną 2022 r.

Przed rozpoczęciem obrad Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka rozmawiała z przewodniczącą Kongresu Deputowanych Parlamentu Królestwa Hiszpanii, Meritxell Batet i Lamaña. Wicemarszałkini pogratulowała stronie hiszpańskiej sukcesu w organizacji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Parlamentarzystki wspominały też wspólną pracę podczas Parlamentarnego Forum Polsko-Hiszpańskiego, które odbyło się pod koniec lipca 2021 roku we Wrocławiu.

 

 Na marginesie obrad 143. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej 28 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem był przewodniczący węgierskiej delegacji do Unii Międzyparlamentarnej Mihaly Bala. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważna dla Węgier jest współpraca w ramach V4 oraz bilateralne kontakty z najbliższymi sąsiadami. Parlamentarzyści z Polski, Czech i Węgier mieli okazję do omówienia bieżących działań związanych z polityką wewnętrzną i międzynarodową. W spotkaniu obok Wicemarszałkini Senatu RP uczestniczył także Szef Kancelarii Senatu, Adam Niemczewski. 

Wicemarszałkini Gabriela Morawska Stanecka rozmawiała też z przedstawicielami opozycji węgierskiej na temat planowanych na wiosnę 2022 r. wyborów na Węgrzech oraz wdrożonej ostatnio kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć. Senatorowie czescy poruszyli w rozmowach kwestie  przestrzegania zasad praworządności.

W grudniu planowane są kolejne spotkania w ramach parlamentarnego wymiaru grupy wyszehradzkiej – o wspólnych tematach będą dyskutować przedstawiciele komisji zajmujących rolnictwem, a w kolejnych tygodniach komisji gospodarki.

27 listopada br. obrady rozpoczęła Stała Komisja ds. Demokracji i Praw Człowieka Unii Międzyparlamentarnej, w której pracach uczestniczyła Wicemarszałkini Senatu. Sprawozdawcy przedstawili podsumowanie dotychczasowych prac Komisji, związanych z przygotowaniem rezolucji dotyczącej:  „Międzynarodowego prawodawstwa w celu zwalczania przemocy i wykorzystywania dzieci w cyberprzestrzeni”.

Podstawowym założeniem dokumentu jest podkreślenie, że każde dziecko ma prawo do cieszenia się bezpiecznym dzieciństwem, niezagrożonym przemocą seksualną. Jego autorzy stwierdzają, że powszechna dostępność internetu i informacji przyniosła rozwój społeczeństwom, ale umożliwiła też rozszerzenie działalności przestępczej w cyberprzestrzeni. Zwracają uwagę, że dzieci często nie posiadają odpowiedniej wiedzy o niebezpieczeństwach czyhających online i - szczególnie w dobie lockdownu - stają się łatwymi ofiarami nadużyć i szantażu seksualnego. Skala takich zdarzeń sięga dziesiątek milionów przypadków na świecie, istnieje więc paląca potrzeba dostosowania legislacji krajowych do współczesnych potrzeb oraz zharmonizowania działań legislacyjnych na forum międzynarodowym. Uczestnicy obrad przygotowują rezolucję, która ma być wkładem parlamentów świata w ten proces. Ma ona m.in. zachęcić parlamenty narodowych do podjęcia aktywnych działań w zakresie prawodawstwa, finasowania i przyjęcia odpowiedzialności za osiągniecie oczekiwanych rezultatów.

Komisja po zakończeniu prac przedstawi rezolucję do akceptacji i po jej przyjęciu przez 143. Zgromadzenie Ogólne stanie się ona oficjalnym stanowiskiem Unii Międzparlamentarnej.

Równolegle do prac parlamentarzów odbywają się obrady Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych parlamentów, w których uczestniczy Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. Szefowie kancelarii wymieniają doświadczenia związane z prowadzeniem polityki kadrowej w urzędach parlamentarnych oraz o niezwykle istotnej w dobie pandemii kwestii - cyfryzacji prac parlamentów i urzędów.

26 listopada br. obrady poprzedziła dyskusja w ramach Forum Kobiet Parlamentarzystek, która była poświęcona roli kobiet w życiu politycznym i społecznym. Parlamentarzystki podkreślały, że kwestia równości płci jest wciąż istotnym elementem wszelkich debat i dyskusji. Podczas spotkania w Madrycie skupiały się one jednakże na potrzebie wprowadzenia takich mechanizmów w procesie tworzenia prawa, aby było ono równościowe i odpowiedzialne. W debacie zwracały uwagę, że pandemia COVID-19 nie tylko pogłębiła istniejące nierówności społeczne, również w dziedzinie płci, ale ujawniła także słabości istniejących dotychczas narzędzi do ich zwalczania. Chodzi między innymi  o niedostateczną liczbę i jakość przepisów prawa w tym zakresie oraz niedostateczne egzekwowanie istniejącego prawa.

Liderki polityczne z całego świata wskazały na potrzebę wdrażania reform oraz na to, że polityka powinna odpowiadać potrzebom społeczeństwa. Kwestie równości płci, również mężczyzn wobec kobiet, powinny być brane pod uwagę także podczas procesów stanowienia prawa, które nie jest bezpośrednio związane z tą kwestią – np. w pracach nad prawem związanym z edukacją, rynkiem pracy czy kulturą. Parlamentarzystki podkreślały, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni być chronieni we wszystkich aspektach swojego życia. Przedstawiały konkretne przykłady ustaw i zapisów w ich prawie krajowym, które pozwala zapobiegać dyskryminacji, jak również formułowały postulaty na przyszłość.

Podczas 143. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej parlamentarzyści mają okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz omówienia najbardziej palących kwestii związanych z bieżącą sytuacją międzynarodową. Polska delegacja, wspólnie z Niemcami, Łotwą oraz Holandią zgłosiły postulat o włączenie do debaty kwestii nadzwyczajnej sytuacji na unijno-białoruskiej granicy i pogwałcania praw człowieka przez władze Białorusi.

Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej w tym roku toczy się pod hasłem „Współczesne wyzwania dla demokracji: pokonywanie różnic i budowanie wspólnoty”, pracuje w ramach wyspecjalizowanych komisji.

Unia Międzyparlamentarna jest najstarszą aktywną organizacją międzynarodową, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz udziału kobiet w polityce, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, współpracy między narodami, zrównoważonego rozwoju, prawa humanitarnego, rozwoju edukacji, nauki i kultury.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu