Narzędzia:

23 kwietnia 2021 r.

23.11.2021

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej. „Taka okrągła rocznica napawa dumą. Komisja Ustawodawcza, przez którą przechodzą praktycznie wszystkie akty przychodzące do Senatu i z niego wychodzące, jest niezwykle ważna” – powiedział podczas posiedzenia Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Marszałek, który jest członkiem Komisji Ustawodawczej, zauważył, że jest ona wyjątkowo obciążona pracą – wypracowała w tej kadencji ponad 50 inicjatyw ustawodawczych, wysłanych do dalszego procedowania. Jak ocenił, praca w komisjach to esencja pracy Izby. „Im więcej rzetelnej i analitycznej pracy w komisjach, tym mniej jej na posiedzeniach plenarnych” – zauważył.  Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że podczas 200 posiedzeń komisja rozpatrzyła 279 punktów porządków obrad, zgłosiła 51 inicjatyw ustawodawczych, w tym ponad 20 będących realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego, pracowała też nad indywidualnymi inicjatywami senatorów, a także wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli oraz inicjatywami ustawodawczymi, realizującymi postulaty zawarte w petycjach kierowanych do Senatu. 

 Podczas posiedzenia Komisja Ustawodawcza postanowiła podjąć pracę nad inicjatywą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Wstępny projekt w tej sprawie przygotowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Projekt stanowi, że sąd penitencjarny będzie mógł, a nie musiał, orzekać o przymusowym leczeniu skazanych uzależnionych od alkoholu. W wypadku podjęcia postanowienia w tej sprawie, będzie można je zaskarżyć. Będzie w nim oznaczony czas trwania leczenia i rehabilitacji.

Senatorowie zdecydowali też o zwróceniu się do Ministerstwa Finansów o przedstawienie stanowiska w sprawie realizacji postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt S 3/20) dotyczącego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przyjętym postanowieniu TK zasygnalizowało Sejmowi i Senatowi, a także ministrowi finansów, istnienie uchybień w prawie, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego RP w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegających na zawarciu w tym przepisie odwołania do przepisów prawa budowlanego, co nie pozwala na zrekonstruowanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podczas obrad Komisja Ustawodawcza przyjęła z poprawkami 2 projekty uchwał okolicznościowych: w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. Autopoprawki do obu uchwał zgłosił przedstawiciel wnioskodawców – grupy senatorów – senator  Bogdana Klich, a także senatorowie Magdalena Kochan, Barbara Zdrojewska, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Czerwiński. W obu projektach Senat przypomina dokonania tych wybitnych postaci i składa im hołd, uznając ich życie za świadectwo patriotyzmu i służby ojczyźnie.

W projekcie uchwały poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu senatorowie przypominają, że w 2022 r. przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości: humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. Podkreślają, że Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. „Jego zasługi dla dawnych wrogów Berlin podsumował Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RFN, a Wiedeń – Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. Uzasadnienia były krótkie: za pracę na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami” – czytamy w uchwale. Senatorowie zwracają też uwagę, że jego trudne słowa adresowane do Polaków stawały się wiarygodne za sprawą dwukrotnego aresztowania i pięcioletniego pobytu w stalinowskim więzieniu. Szykanowany i oczerniany w PRL, głośno upominał się o ułaskawienie Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja i Benedykta Czumów oraz innych członków organizacji „Ruch”. Senatorowie podkreślają, że Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. „Senat składa hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej RP” – czytamy w uchwale.

W projekcie uchwały odnoszącej się do Bronisława Geremka senatorowie napisali, że w 2022 r. przypada jego 90. rocznica urodzin, jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski.

W Polsce i na świecie został zapamiętany jako człowiek honoru i zasad moralnych. Współtworzył opozycję demokratyczną w PRL. „Działał jawnie i w podziemiu, z otwartą przyłbicą, bez przemocy” – czytamy w uchwale. Czas kierowania polską dyplomacją jeszcze za jego życia przeszedł do historii. Senatorowie przypominają, że Bronisław Geremek 12 marca 1999 r. w imieniu rządu RP przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, ostatecznie przesądzający o przynależności Polski do świata Zachodu oraz o losach Europy Środkowej. Stworzył nową strategię polityki polskiej wobec Federacji Rosyjskiej, polegającą na jednoczesnym wspieraniu demokratycznych dążeń krajów postkomunistycznych i pokojowym rozwiązywaniu kwestii spornych.

„Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. Dobrze służył Polsce!” – czytamy w uchwale.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 listopada 2021 r.

Komisja Obrony Narodowej zarekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu