Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 18 listopada 2021r.

18.11.2021
Komisja Ustawodawcza (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie 4 projektów uchwał: uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza, uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki, uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza oraz uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego. Komisja będzie rekomendowała Senatowi  przyjęcie tych uchwał.

Prezentując projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza, przedstawicielka wnioskodawców, senator Halina Bieda, podkreśliła, że przyszły rok jest rokiem szczególnym, ponieważ przypada w nim 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci pisarza.

W projekcie uchwały wskazano, że Bruno Schulz „to niewątpliwie jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej kultury XX wieku. Jego twórczość wpisała się na dobre w kanon literatury światowej i jest znana nawet w najbardziej odległych kulturowo miejscach świata”.

Senator Halina Bieda powiedziała, że w dołączonym do projektu uchwały programie obchodów Roku Brunona Schulza przewidziano m.in. udział senatorów w jubileuszowym, X Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza, odbywającym się w dniach 5–12 września 2022 r. w Drohobyczu.

Komisja przyjęła również projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 – w stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Rokiem Botaniki w celu pokreślenia „zasług polskich botaników dla światowej nauki” oraz przypomnienia „rozwoju botaniki polskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918”.

Przedstawiając projekt uchwały, senator Jadwiga Rotnicka podkreśliła: „dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, zachodzących w nim zmianach i jego wpływie na nasze życie nabierają fundamentalnego znaczenia”. Uchwała będzie formą „docenienia wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody, która ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie”.

W projekcie uchwały przypomniano, że „pierwszym Polakiem, który dokonał ważnego dla światowej nauki odkrycia, był Michał Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński (1820–1898). Łącząc pasje botaniczne i malarskie, odkrył i opisał jako pierwszy na świecie cykl rozwojowy paproci. Antoni Rehman (1840–1917) należał do pionierów badań roślinności Afryki Południowej. Jeszcze większy wpływ na rozwój botaniki w Polsce miał Edward Strasburger (1844–1912), wychowanek Szkoły Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, twórca podstaw współczesnej cytologii roślin”. W projekcie podkreślono, że „Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza w 200. rocznicę jego urodzin i 140. rocznicę śmierci zaprezentowała przedstawicielka wnioskodawców, senator Alicja Zając. Projekt ma na celu upamiętnienie postaci twórcy przemysłu naftowego.

W projekcie uchwały przypomniano, że „jako twórca przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej (…), doprowadził do rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części polskich ziem pod zaborami (…). Jego liczni następcy – przemysłowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu tej gałęzi polskiej gospodarki. Na zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu (…). Także dzisiaj jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a Jego dziedzictwo powinno być (…) rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie”. W projekcie przypomniano również zaangażowanie Łukasiewicza w działalność niepodległościową: „za konspirację w okresie Powstania Krakowskiego był więziony przez Austriaków. Wspierał finansowo Powstanie Styczniowe, a później udzielał schronienia i umożliwiał pracę jego uczestnikom. Był też posłem na Sejm Krajowy i radnym krośnieńskiej rady powiatowej, przewodził Towarzystwu dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa w Galicji. Pełnił wiele funkcji społecznych. Jako wielki filantrop fundował szkoły, szpitale, kościoły, drogi i mosty. Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie”.

Komisja przyjęła również projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego.

Podejmując uchwałę, Senat złoży „hołd pamięci księdzu Augustynowi Strzybnemu (…) – obrońcy narodowej tożsamości ludu śląskiego, łączącemu chrystianizm z polskością”.

W projekcie przypomniano, że „po plebiscycie i III Powstaniu Śląskim Modzurów [gdzie proboszczem był ks. Strzybny] pozostał po niemieckiej stronie granicy. Ks. Augustyn Strzybny, pomimo represji, wzmożonej germanizacji i bezprawia bojówek niemieckich, nie opuścił swojej parafii (…). Sprzeciwiał się terrorowi państwowemu, nawoływał do pojednania w czasach konfliktu politycznego. (…) Ksiądz Augustyn Strzybny został zamordowany przez bojówkę niemiecką 31 października 1921 r. w Modzurowie koło Raciborza”.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomenduje Izbie kilkanaście poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad ustawą o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki odłożono zaś do 23 listopada 2021 r.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którą omówiła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, uzupełnia przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID19. Ma to usprawnić działania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z tego funduszu przedsiębiorcom i innym podmiotom. Nowela doprecyzowuje też przepisy o rozliczeniach i kontrolach, a także ewentualnych zwrotach środków, w tym przepisy dotyczące zwrotów częściowych i całościowego dofinansowania. Powinno to zminimalizować ryzyko różnych interpretacji tych przepisów przez organy i sądy. Nowela wprowadza również zmiany dla korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Przewiduje też zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub w jakim można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy: z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nowelizacja umożliwi ponadto ogłoszenie przez ministra rodziny programu mającego na celu aktywizację zawodową, integrację i aktywność społeczną cudzoziemców, będących w szczególnej sytuacji.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło propozycje kilkunastu poprawek legislacyjnych, ujednolicających i redakcyjnych do nowelizacji. Uzyskały one poparcie strony rządowej, a senatorowie opowiedzieli się za nimi w wyniku głosowania.

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, którą omówił przedstawiciel projektodawców poseł Jarosław Sachajko, przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, złożony w ZUS lub innym organie, który je wypłaca. Świadczenie wyrównawcze przysługiwałaby miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to byłoby wypłacane wraz z emeryturą EWK, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Wiceminister Barbara Socha wyraziła poparcie rządu dla omawianej ustawy. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zgłosiło szereg wątpliwości zarówno natury konstytucyjnej, jak i legislacyjnej do ustawy. Poprawki legislacyjne zyskały akceptację strony rządowej. Przedstawicielka strony społecznej podkreślała, że nowe przepisy, dotyczące tylko osób uprawnionych do emerytury lub renty EWK, podzielą jeszcze bardziej i tak już podzielone środowisko rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi niesamodzielnymi dziećmi. Z uwagi na skomplikowaną materię ustawy i zgłoszone zastrzeżenia przewodniczący komisji senator Jan Filip Libicki zdecydował o odłożeniu pracy nad nią do 23 listopada 2021 r. Komisja zdecyduje wówczas o wprowadzeniu poprawek legislacyjnych i rozszerzających katalog beneficjentów ustawy.

Podczas tego posiedzenia komisja zapoznała się ponadto z 3 sprawozdaniami Rady Ministrów: z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.”; z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r.” oraz z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.”.

Z informacji dotyczącej opieki nad dziećmi do lat 3 wynika, że następuje systematyczny wzrost liczby instytucji i miejsc opieki nad małymi dziećmi oraz liczby dzieci przebywających w tych instytucjach. W 2020 r. o blisko ok. 6% wzrosła liczba instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Łącznie oferowały ok. 189,3 tys. miejsc dla maluchów. W skali kraju co 4. dziecko w tej grupie wiekowej miało zapewnioną opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 25% gmin w Polsce na koniec 2020 r. zadeklarowało potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki. Na koniec 2020 r. funkcjonowało: 3985 żłobków, które dysponowały ok. 164,8 tys. miejsc (wzrost o 10% w porównaniu z 2019 r.); 795 klubów dziecięcych – ok. 15 tys. miejsc opieki (wzrost o 11% w porównaniu z 2019 r.); 1576 dziennych opiekunów (spadek o 0,1%) i ok. 5,6 tys. niań. Wzrosły wydatki na funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2020 r. na żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów wydano łącznie 1888,1 mln zł (1679,7 mln zł w 2019 r.), 17,7% (333,9 mln zł) to środki wydatkowane w ramach programu „Maluch+”.

Z informacji o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli o programie „500+”, wynika, że świadczenie to w 2020 r. było wypłacane na 6 mln 530 tys. dzieci, w tym 60,3 tys. dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500+” wyniosły 40 mln 626 tys. Zł. W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich do 5,2% (4,2% w 2019 r.) przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Wiąże się to z zamrożeniem od marca 2020 r. części gospodarki i ograniczeniami w kontaktach społecznych w odpowiedzi na rozwój pandemii COVID-19.

Kolejny rok realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie był ukierunkowany głównie na zmniejszenie przemocy w rodzinie poprzez rozwój działań profilaktycznych, udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy oraz zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na osoby stosujące przemoc. Z danych dotyczących realizacji programu wynika, że 2020 r. był szczególnie trudny zarówno dla osób doznających przemocy, jak i dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie. Pandemia i konieczna izolacja doprowadziły do zaburzenia poczucia bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie. To nie uzasadniało wstrzymania udzielania wsparcia osób na nią narażonych, a jedynie wymuszało zmianę sposobu i form udzielnej pomocy, aby możliwie szybko i skutecznie podjąć właściwe działania. Jednorazowe badanie statystyczne, dotyczące pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czasie epidemii, obejmujące okres 20 marca–31 maja 2020 r., wykazało, że w 80% analizowanych ośrodków pomocy społecznej nie wzrosła liczba wypadków przemocy w rodzinie w porównaniu z okresem sprzed stanu epidemii, a 20% odnotowało wzrost. Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w tym okresie zmalała o prawie 12%. Biorąc jednak pod uwagę zmieniające się uwarunkowania społeczne i konieczność stworzenia optymalnych metod i narzędzi do pracy zarówno z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, jak i z osobami ją stosującymi, należy podjąć działania w kierunku modyfikacji systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W podsumowaniu sprawozdania stwierdzono, że z uwagi na zmieniające się uwarunkowania społeczne i konieczność stworzenia optymalnych metod i narzędzi do pracy zarówno z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, jak i z osobami ją stosującymi, należy podjąć działania w kierunku modyfikacji systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tematem seminaryjnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności był Polski Ład dla samorządów w kontekście finansów, inwestycji i gospodarki. Jak przypomniała przewodnicząca komisji senator Maria Koc, dzięki Polskiemu Ładowi w kieszeniach Polaków zostanie 17 mld zł, a na zmianach skorzysta 90% obywateli. Wskutek znaczącej obniżki podatków i zwiększenia do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku zmniejszą się wpływy zarówno do budżetu państwa, jak i budżetów samorządowych. Jak zaznaczyła, w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że „nie zepną się” finanse samorządów. Wiceminister finansów Piotr Patkowski przypomniał, że w październiku 2021 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która  wprowadza korzystne rozwiązania dla finansów samorządów. Dzięki nim samorządy nie będą miały mniejszych dochodów niż prognozowane przez nie same przed ogłoszeniem programu Polskiego Ładu. Samorządy otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł subwencji na wydatki bieżące, podzielone na podstawie algorytmu opartego na obiektywnych danych. I to same samorządy zdecydują, na co wydać pieniądze. Wsparcie zaplanowano również na następne lata, by dochody samorządów nie spadały. Jak wskazał  wiceminister Piotr Patkowski., wielkość subwencji była konsultowana z samorządami, a Komisja Wspólna Rządu i Samorządu wydała o niej pozytywną opinię. „Nie zapominamy o tym, że samorządy będą miały także potrzeby jeśli chodzi o dochody i wydatki bieżące także w 2023 r. i w latach kolejnych” – mówił. W 2023 r. wejdzie subwencja rozwojowa, która będzie wynosiła minimum 3 mld zł i będzie waloryzowana o wskaźnik realnego wzrostu PKB, czyli również o wskaźnik inflacji. Wejdzie także w życie rozwiązanie, które spowoduje, że samorządy nie będą mogły w kolejnym roku budżetowym mieć mniejszych dochodów bieżących niż w poprzednim roku. „To jest zabezpieczenie i zapewnienie dla samorządów, że w przypadku kolejnych ustaw, które te dochody mogłyby uszczuplić, żadna strata nie nastąpi i ta różnica będzie pokrywana”  – przekonywał wiceminister Piotr Patkowski.

Z budżetu państwa biedniejsze samorządy otrzymają dodatkowe 4 mld zł subwencji, z przeznaczeniem na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Szacuje się, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 149 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 10,3% od dochodów prognozowanych przez same JST w wieloletnich prognozach finansowych, sporządzonych przed ogłoszeniem Polskiego Ładu. Przyjmuje się, że subwencja rozwojowa będzie szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, małych gmin wiejskich, co ma zapewnić realizację idei zrównoważonego rozwoju kraju.

Podczas posiedzenia Ministerstwo Finansów przedstawiło prezentację „Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie”. Pokazała ona dobrą sytuację finansową polskich samorządów od 2011 r. i najważniejsze rozwiązania przygotowane przez rząd. Jak zwrócono uwagę, nad Polskim Ładem pracowano także w trosce o gospodarkę w skali mikro, ponieważ samorządy prowadzą inwestycje realizowane przede wszystkim przez lokalne firmy dające zatrudnienie lokalnym mieszkańcom. Prezentacja pokazała też, jakie działania  podejmuje rząd, żeby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom Polskiego Ładu.

W trakcie dyskusji wiele kontrowersji wywołały opinie senatorów Władysława Komarnickiego, Adama Szejnfelda czy Jacka Burego, którzy wyrażali obawy w związku z uznaniowością rządu w dzieleniu pieniędzy dla samorządów. Jak mówił senator Adam Szejnfeld, chodzi być może o „zagłodzenie” nieprzychylnych obecnej władzy samorządów. Senator Danuta Jazłowiecka zarzuciła natomiast zbyt jednostronnie dobrany skład samorządowych gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu. Z zarzutami o uznaniowości nie zgodziły się senator Maria Koc i i senator Dorota Tobiszowska. Apelowały o niepogłębianie w samorządach politycznego sporu. Senator Wojciech Piecha przestrzegał, by samorządowcy nie brali przykładu z Sejmu i Senatu i nie uprawiali „wielkiej Polityki”, a skupili się potrzebach swoich społeczności lokalnych. Podobny pogląd prezentowali samorządowcy, m.in. z Sulejówka, Otwocka czy Ząbek, reprezentujący m.in. Ogólnopolski Związek Samorządów Polskich. W opinii wiceprzewodniczącego związku wiceburmistrza Sulejówka dr. Remigiusza Górniaka Polski Ład to skok cywilizacyjny dla polskich samorządów, zaplanowane w ramach niego 100 mld to środki wyjątkowe wysokie, po które ścieżka od aplikowania do uzyskania środków jest wyjątkowo krótka i szybka.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbyło się pierwsze czytanie 2 projektów ustaw nowelizujących kodeks wyborczy i kodeks karny wykonawczy. Komisje wprowadziły do nich poprawki doprecyzowujące, które uwzględniały uwagi instytucji opiniujących projekty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy przewiduje przyznanie osobom ubezwłasnowolnionym częściowo czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest to realizacja postulatu zawartego w petycji P1072/20, wniesionej do Senatu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy modyfikuje zasady udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zarządzenia o zgodzie na wielokrotny kontakt telefoniczny z obrońcą oraz termin jego ważności. Zgodnie z proponowanymi zmianami obrońca nie będzie musiał każdorazowo składać wniosku o wydanie zarządzenia o zgodzie na kontakt telefoniczny z podejrzanym lub oskarżonym w przypadku zmiany organu, w którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P1085/20, wniesionej przez Naczelną Radę Adwokacką.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 11 petycji. Senatorowie postanowili skierować pismo do resortu sprawiedliwości w sprawie jednej petycji.  Zadecydowali też, aby nie podejmować prac nad 10 petycjami, a jedną z nich przekazać do Komisji Ustawodawczej.

Zainteresowanie senatorów wzbudziły postulaty petycji dotyczącej zwolnienia z opłaty sądowej niektórych czynności procesowych w sprawach cywilnych. Komisja poparła wniosek senatora Michała Seweryńskiego o potrzebie zasięgnięcia opinii Ministerstwa Sprawiedliwości na temat propozycji zawartych w tej petycji.

Komisja poparła również wniosek zgłoszony przez senatorów Michała Seweryńskiego, Aleksandra Pocieja i Roberta Mamątowa, aby przekazać do Komisji Ustawodawczej petycję zmierzającą do zmiany przepisów ustawy o petycjach tak, aby zobowiązać podmiot rozpatrujący petycję do umieszczania na stronie internetowej odwzorowania cyfrowego (skanu) odpowiedzi na petycję wniesioną w interesie publicznym. Celem przekazania jest włączenie tej petycji do prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy o petycjach.

Komisja zdecydowała o nienadawaniu dalszego biegu petycji zmierzającej do zmiany przepisów ustawy Kodeks rodzinnego i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego, a także petycjom, które zostały wniesione w celu aktualizacji lub uporządkowania pojęć użytych we wskazanych przez nie aktach prawnych. Senatorowie odrzucili również w całości petycję w sprawie zmiany ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż proponowane zmiany zostały negatywnie ocenione przez resort finansów.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zdecydowała o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie zdecydowali także o wniesieniu inicjatywy legislacyjnej, która rozwiązywałaby problemy ustawy przegłosowanej w Sejmie. Sprawozdawcą komisji został jej przewodniczący senator Stanisław Gawłowski. Na posiedzeniu obecny był Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Zdaniem senatorów procedowana ustawa, wbrew zapowiedzią jej twórców, nie realizuje założeń unijnej dyrektywy RED2 (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych), ogranicza możliwości rozwoju branży fotowoltaicznej i zmienia sposób rozliczenia za energię elektryczna na niekorzystny dla prosumentów. Senatorowie i eksperci podkreślali, że procedowanie tego aktu prawnego nie dało możliwości merytorycznej dyskusji i uwzględnienie uwag ekspertów, organizacji społecznych, czy interesariuszy tych zmian z powodu braku konsultacji społecznych. Zdaniem członków komisji w ustawie przewidziano zbyt krótki czas przejściowy, mimo że przepisy unijne pozwalają na znacznie dłuższy okres na wprowadzenie nowych rozliczeń. W tym czasie branża nie będzie w stanie się przystosować do nowych warunków.  A obywatele nie będą mieli szans na realizację zaplanowanych przez siebie inwestycji. Według szacunków, w nowym systemie rozliczeń czas zwrotu z inwestycji wydłuży się nawet dwukrotnie, a zainteresowanym osobom będzie bardzo trudno go dokładnie wyliczyć na etapie planowania. Podkreślano także, że rozwiązania te są niesprawiedliwie społecznie, ponieważ zwrot za przesłaną do sieci elektroenergetycznej nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie dużo niższy niż jej realna wartość. Ponadto przepisy ustawy nie będą prowadziły do ochrony przed przeciążeniami sieci niskiego napięcia, a wręcz przeciwnie - prywatni inwestorzy będą zakładać instalacje o zbyt dużej mocy do ich rzeczywistych potrzeb, aby ekonomicznie mogły się stać one opłacalne.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 2 października 2022 r. wziął udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.