Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu

legislacja środowisko sprawy międzynarodowe zdrowie budżet i finanse polityka społeczna gospodarka rodzina rolnictwo 29.10.2021

2729 października 2021 r. odbyło się 32. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 26 ustaw, 1 odrzuciła, do 13 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i podjęła uchwałę okolicznościową. Senatorowie zapoznali się z informacjami w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie kopalni „Turów” oraz o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej).

Poprawki Senatu do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Ustawa, uchwalona przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, przewiduje budowę na polskiej granicy z Białorusią zapory zabezpieczającej przed nielegalną migracją. Budowa ma być celem publicznym, a jej inwestorem – Komendant Główny Straży Granicznej. Do inwestycji nie mają być stosowane przepisy odnoszące się do inwestycji, nie będzie też potrzebne uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień, co umożliwi szybką realizację. Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane prawo zamówień publicznych, a kontrolą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie mają podlegać prawu do informacji publicznej ani udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów. Ustawa zakłada ponadto, że wojewoda może zakazać przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Nie będzie to jednak dotyczyć właścicieli nieruchomości znajdujących się w tej strefie i osób, którym na przebywanie tam zezwoli komendant oddziału Straży Granicznej. Możliwe będzie wywłaszczenie z nieruchomości niezbędnych do budowy bariery i wypłata odszkodowania za nie, a wydatki te pokryją wojewodowie.

Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu. Szacowany koszt inwestycji to 1 mld 615 mln zł, w tym 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery i 115 mln zł na urządzenia techniczne.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas dyskusji wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Marcin Bosacki, propozycje poprawek przedstawili zaś senatorowie Jacek Bury i Wadim Tyszkiewicz. Izba w wyniku głosowań nie poparła ani wniosku o odrzucenie ustawy (47 głosów za, 51 – przeciw, 1 wstrzymujący się), ani o przyjęcie jej bez zmian (47 głosów za, 52 – przeciw). Ostatecznie Senat zdecydował o wprowadzeniu do ustawy 13 poprawek (52 głosów za, 46 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Senatorowie uznali, że całkowite wyłączenie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w wypadku specustawy, jak uchwalił Sejm, może budzić wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym. Zdecydowali, że przy zamówieniach związanych z budową zapory będą stosowane przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wyłączone zostaną jedynie te, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych. Wątpliwości senatorów budził też przepis, zgodnie z którym informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu. W ich ocenie jest niezgodny z konstytucją i przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, dlatego postanowili go skreślić. Przyjęte zostały też poprawki, które doprecyzowują, że decyzja wojewody o wprowadzeniu zakazu przebywania na danym terenie będzie musiała wynikać bezpośrednio z potrzeb związanych z budową zapory. Zakaz nie będzie dotyczył właścicieli lub posiadaczy nieruchomości położonych na tym obszarze. Poprawki nakładają ponadto na wojewodę dodatkowe obowiązki: określenie obszaru objętego zakazem i czasu jego trwania, a także oznaczenie tego terenu tablicami z napisem „Obszar budowy bariery – wejście zabronione”. Kolejne zmiany mają na celu umożliwienie uczestniczenia w pracach zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej przedstawicieli klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych z prawem do zabierania głosu, ale bez udziału w głosowaniu. Następne poprawki zobowiązują ministra właściwego ds. wewnętrznych i pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej do przedstawiania Sejmowi cyklicznych, co 3 miesiące, sprawozdań z przebiegu inwestycji i jej użytkowania, a komendanta głównego Straży Granicznej –informacji na temat wykonywania zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji ds. Eurosur, dotyczących funkcjonowania inwestycji. Pozostałe poprawki mają charakter techniczno-legislacyjny.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 38. posiedzeniu Sejmu, 1 października 2021 r., wydłuża do końca 2023 r. możliwość przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) kopalni Jastrzębie III i kopalni Pokój. Ich likwidacja ze środków budżetowych będzie możliwa do 2027 r. Do SRK przejdzie też grupa pracowników obu kopalń, którzy będą mogli skorzystać z osłon socjalnych: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Nowela ustala maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na restrukturyzację górnictwa w latach 2021–27 na 8 mld 245 mln zł.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Podczas debaty senator Adam Szejnfeld proponował wprowadzenie 3 zmian. Senat 50 głosami, przy 49 – przeciw, odrzucił wniosek komisji i jednomyślnie, 98 głosami, przyjął ustawę z 3 poprawkami. Pierwsza ujednolica wysokość stawki świadczenia socjalnego przyznawanego pracownikom w okresie korzystania z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Druga rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej o pracowników zakładów górniczych znajdujących się w likwidacji. Trzecia nakłada na Radę Ministrów obowiązek corocznego składania sprawozdania z realizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Teraz do senackich zmian ustosunkują się posłowie.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 99 głosami, przyjęła bez poprawek ustawę, uchwaloną przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu prezydenckiego, o co wnosiła Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Ustawa, którą teraz może podpisać prezydent, ustanawia święto państwowe mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–19, które będzie przypadać w rocznicę wybuchu powstania, czyli 27 grudnia.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przyjął nowelę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 99 senatorów. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa przewiduje wprowadzenie od 2022 r. 4 nowych programów stypendialnych dla utalentowanych zawodniczek i zawodników w wieku 16–23 lata i dla trenerów. Dodatkowe stypendium będzie można otrzymać w ramach programów: Team100 Junior (sportowcy w wieku 16–17 lat), Team100 (18–23 lata), Team100 Trener i stypendium ministra. Nowelizacja zakłada także wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, np. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, z 2844,74 zł do 3657,52 zł. Zostaną nią również objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej, organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Izba 98 głosami, przy 1 – przeciw, wprowadziła 10 poprawek legislacyjnych i doprecyzowujących do ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas 38. posiedzenia, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, o co wnosiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Do propozycji Senatu ustosunkują się teraz posłowie.

Ustawa wprowadza możliwość wystawiania – oprócz papierowych i elektronicznych – faktur ustrukturyzowanych jako jednej z form dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane zostaną uznane za rodzaj faktur elektronicznych, będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czyli Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Korzystanie z e-faktur stanie się obligatoryjne 1 stycznia 2023 r. Ma to m.in. przyspieszyć zwrot VAT, a także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Nowela, którą Sejm uchwalił podczas 38. posiedzenia, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, wprowadza rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Przewiduje podwyżkę do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, a do 120 tys. zł – pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17%, a powyżej niego rośnie do 32%. Zmienia także zasady odliczania składki zdrowotnej, jej część przestanie podlegać odliczeniu. Dla osób o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł ustawa wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej, aby brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie podwyższał ich progu podatkowego. Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Ustawa przewiduje też ulgę dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale nadal będą pracować i nie pobierać emerytury, otrzymają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, czyli nie będą płacić podatku od dochodów nieprzekraczających 115 tys. zł. Każdy z rodziców w rodzinie mającej więcej niż 4 dzieci również uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną od podatku.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł. Składka płacących podatek według karty podatkowej będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia i wyniesie 270 zł. Osoby rozliczające się podatkiem zryczałtowanym o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia, te o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł – składkę liczoną od 100% przeciętnego wynagrodzenia, a o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180% przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa wprowadza również tzw. ulgi na robotyzację, ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników. Będzie je można rozliczyć przez 6 lat. Poszerza też możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT (zysk firmy nie jest opodatkowany, dopóki w niej pozostaje). Ustawa zawiera także przepisy mające na celu walkę z „szarą strefą”.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponowała wprowadzenie do ustawy 70 poprawek, jej mniejszość zaś – 5. Podczas debaty wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili senatorowie: Ryszard Bober, Marek Borowski, Jacek Bury, Kazimierz Kleina, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Martynowski, Krzysztof Mróz i Adam Szejnfeld. W wyniku głosowania Senat przyjął ustawę z 62 poprawkami. Część z nich dotyczyła przepisów, które Izba uznała za niezgodne z konstytucją. Liczne zmiany miały charakter legislacyjny, uściślający i redakcyjny. Senatorowie m.in. przywrócili możliwość wspólnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci na dotychczasowych zasadach oraz rozszerzyli nową ulgę dla rodzin wielodzietnych na rodziny mające co najmniej 3 dzieci. Postanowili ponadto, że z tzw. ulgi dla klasy średniej skorzystają nie tylko pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale również osoby uzyskujące dochody z umów-zleceń oraz emeryci i renciści. Senatorowie opowiedzieli się za przywróceniem prawa do korzystania z karty podatkowej. Będą z niej mogli korzystać przedstawiciele wolnych zawodów, w tym medycznych. Izba zdecydowała też o wydłużeniu o rok, do 1 stycznia 2023 r., vacatio legis ustawy. Przyjęte poprawki modyfikują ponadto metodologię obliczania ulgi dla pracowników, tak aby objąć jej zakresem większe grono uprawnionych. Zmieniają też zasady opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym i rozszerzają katalog podatników, którzy nie są nim objęci. Wykluczają ponadto podwójne opodatkowanie w związku z wprowadzeniem tzw. podatku minimalnego od korporacji.

Poprawki senackie rozpatrzy teraz Sejm.

Informacja w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie kopalni „Turów”

Przedstawiając informację, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny geolog kraju Piotr Dziadzio przypomniał, że 30 września 2020 r. Czechy skierowały do Komisji Europejskiej skargę na domniemane naruszenie prawa unijnego przez Polskę. Postanowieniem z 21 maja 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględniła wniosek Czech o zastosowanie tzw. środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia węgla. Wiceminister klimatu stwierdził, że decyzja ta została oparta na „błędnie ustalonym stanie faktycznym i prawnym”. Wiceprezes TSUE uznała, że decyzja przedłużająca koncesję dla kopalni „Turów” do 2026 r. została wydana na podstawie przepisu zwalniającego z wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiceminister Piotr Dziadzio zaznaczył, że decyzja ministra nie zawierała takiej podstawy prawnej, była też poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną 21 stycznia 2020 r. przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska we Wrocławiu. 20 września 2021 r. TSUE postanowił, że Polska ma płacić karę Komisji Europejskiej w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego. „Polska zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych wniosków o zmianę środka zabezpieczającego, zwłaszcza ze względu na zagrożenie dla systemu energetycznego” – stwierdził wiceminister klimatu. Zapewnił, że rząd polski „każdorazowo odpowiadał na postulaty i propozycje strony czeskiej oraz deklarował pełną gotowość współpracy, a także przekazywanie na bieżąco wszystkich niezbędnych informacji, o które zwracała się strona czeska”. Podkreślił też, że zamknięcie kopalni nigdy nie stanowiło postulatu Czechów w związku ze złożoną skargą. „W tej sytuacji rozumiemy to jako pewną strategię polityczną, która jest w tej chwili wymierzona przeciwko Polsce” – dodał.

Senatorowie zapoznali się też z prezentacją poświęconą oddziaływaniu kopalni „Turów” na środowisko, a także jej znaczeniu gospodarczemu i społecznemu. Wiceminister Piotr Dziadzio poinformował, że system monitorowania jakości powietrza na terenie przygranicznym w rejonie kopalni w 2021 r. wykazał tylko 3 dni równoczesnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłów po stronie polskiej i czeskiej. Zgodnie z unijnym prawem przekroczenie norm to przekroczenie dopuszczalnego poziomu przez ponad 35 dni w roku kalendarzowym. Również w przypadku hałasu w 9 punktach pomiaru w Polsce i 2 w Czechach nie stwierdzono w 2020 r. przekroczeń norm. Wiceminister klimatu wskazywał, że eksploatacja węgla brunatnego w odkrywce Turów ma bezpośredni wpływ na poziom wód głębszych, ale oddziaływanie na płytsze wody, z których głównie korzystają Czesi w ujęciach wody, jest jedynie pośrednie. Jak wyjaśnił, powstający ekran przeciwfiltracyjny ma zapobiegać właśnie przesiąkaniu płytszych wód do kopalni i powinien podnieść ich lustro w Czechach. Jak dodał, woda w spornym ujęciu w Uhelnej pochodzi przede wszystkim z opadów, tymczasem od 2014 r. w Czechach obserwuje się największą suszę od prawie 500 lat. Niedobór wody w 2019 r. wystąpił w co 7. powiecie. Poinformował, że w Uhelnej działa duża żwirownia, która też zaburza miejscowe stosunki wodne, ale nie ma danych o jej wpływie, a Czesi o tym nie chcą rozmawiać.

Mówiąc o znaczeniu kopalni i elektrowni „Turów”, wiceminister klimatu poinformował, że zatrudniają one prawie 80 tys. pracowników. Zaznaczył, że elektrownia w Turowie dostarcza nie tylko energię elektryczną, ale jest jedynym dostawcą ciepła dla liczącej 17 tys. mieszkańców Bogatyni i całej gminy. „Brak wydobycia w kopalni w Turowie oznacza konieczność całkowitego wyłączenia elektrowni, ponieważ nie ma technicznych możliwości wykorzystania innego paliwa” – stwierdził wiceminister klimatu. Jak podkreślił, elektrownia gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska i jest kluczowym elementem całego krajowego systemu elektroenergetycznego.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że w rejonie Worka Turoszowskiego, czyli przy granicy czesko-niemiecko-polskiej, działa 13 kopalni węgla brunatnego: 7 w Niemczech, 5 w Czechach i 1 w Polsce. W Turowie eksploatowanych jest 7–10 mln t węgla rocznie. W Niemczech największe kopalnie eksploatują 20 mln t, a po stronie czeskiej około 10 mln t. Jeśli chodzi o wydobycie węgla brunatnego w Unii Europejskiej, to największym producentem są Niemcy, na drugim miejscu jest Polska, a na trzecim Czechy.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowela, uchwalona przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, umożliwia korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej. Przewiduje też, że cudzoziemcy mogą być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, status objętych ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymają ci, którzy dotychczas nie mogli go uzyskać.

Zgodnie z nowelizacją szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe będą mogli także ratownicy medyczni, a kwalifikować do tych szczepień – felczerzy, pielęgniarki i farmaceuci. Ustawa gwarantuje również 30-procentowy dodatek dla członków wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego. Dla lecznictwa uzdrowiskowego przewiduje 70% umorzenia lub zapłaty za koszty stałe, które poniosło z powodu pandemii.

Komisja Zdrowia wnosiła o przyjęcie ustawy z 7 poprawkami. W trakcie debaty propozycje 2 zmian złożyła senator Beata Małecka-Libera. Izba jednomyślnie, 98 głosami, poparła nowelę z 8 poprawkami. Senatorowie zdecydowali, że osoby dorosłe kwalifikować do szczepień przeciwko grypie i wykonywać te szczepienia będą mogli także dentyści, położne i diagności laboratoryjni. Postanowili ponadto, że dodatek za każdą godzinę pracy, w wysokości 15% stawki godzinowej, otrzymają również wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Dodatek w wysokości 30% stawki za godzinę pracy otrzymają też osoby pracujące w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjęte poprawki rozszerzają zakres świadczeń rehabilitacyjnych, znosząc ograniczenie do realizowanych jedynie w warunkach stacjonarnych, a także umożliwiają sfinansowania części wypłaconych zaliczek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z uwzględnieniem również świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych.

Teraz senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, zakłada, że Transportowy Dozór Techniczny przejmie od resortu infrastruktury kompetencje w sprawie wydawania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Ma to usprawnić obsługę obywateli.

Nowela ujednolica także przepisy dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach. Autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t muszą być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości, zmniejszający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. W ustawie określono też katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Komisja Infrastruktury proponowała przyjęcie ustawy z 1 poprawką legislacyjną. Widząc potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy, przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Projekt ma umożliwić zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych przez ministra właściwego ds. transportu. W trakcie dyskusji poprawki do ustawy zgłosili senatorowie: Halina Bieda, Zygmunt Frankiewicz, Jan Hamerski i Ryszard Świlski. Senat jednomyślnie, 98 głosami, poparł ustawę z 5 zmianami. Zwiększają one środki przeznaczone w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie jednostkom samorządu terytorialnego zadań obwodnicowych, a także przedłużają do końca 2022 r. obowiązywanie większej stawki dopłaty do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Nowela wróci teraz do Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 98 głosami, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, jak rekomendowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Nowela, która teraz zostanie skierowana do podpisu prezydenta, wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, przede wszystkim domów maklerskich. Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na 3 kategorie ze względu na wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

Nowela wprowadza także obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub dotyczące płynności. Polityka wynagrodzeń w domach maklerskich będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjął bez poprawek nowelę, uchwaloną przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Stanowisko takie poparło 97 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa, którą teraz może podpisać prezydent, upraszcza i usprawnia proces sporządzania sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego jednostki, a także daje dodatkowe kompetencje Polskiej Agencji Nadzoru Audytorskiego. Nowela uwzględnia specyfikę działalności firm audytorskich, konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz rynku usług audytorskich.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nowelizacja, uchwalona rzez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., z przedłożenia rządu, ma zmniejszyć koszty produkcji w gospodarstwach rolnych. Zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego będzie przysługiwać zwrot akcyzy, ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Podnosi też z 30 l do 40 l limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) dla producentów rolnych i hodowców bydła.

Izba odrzuciła wniosek komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek (42 głosy za, 55 – przeciw, 1 wstrzymujący się). W trakcie dyskusji senatorowie Jan Maria Jackowski i Jacek Bury zaproponowali 3 poprawki. W wyniku głosowań Izba poparła 2 z nich. Pierwsza przewiduje wzrost ze 110 do 130 wskaźników w odniesieniu do gruntów rolnych, stosowanych do określenia rocznego limitu zwrotu, a z 40 do 60 – w odniesieniu do DJP. Druga podnosi 160 600 tys. zł do 480 000 tys. zł rocznie maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2022–31. Ustawę z tymi zmianami jednomyślnie poparło 98 senatorów.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Na wniosek komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Izba przyjęła 8 poprawek do ustawy, uchwalonej przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Ustawę w takim kształcie poparło jednomyślnie 98 senatorów. W większości senackie zmiany miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący, techniczny i redakcyjny. Senatorowie umożliwili przekazywanie dokumentów w ramach udzielania informacji na żądanie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdecydowali ponadto, że zobowiązany do określonych czynności w ramach procedury kontrolnej byłby wyłącznie sam kontrolowany lub osoba przez niego wskazana. Zaproponowali również 14-dniowe vacatio legisustawy.

Ustawa, która z senackimi poprawkami wróci do Sejmu, ma zwiększyć ochronę producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. Określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób ochrony interesów dostawców i nabywców. Zwiększa kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z nowymi przepisami przewagą kontraktową jest znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przez sieci handlowe przewagi wobec mniejszych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności. W ustawie zdefiniowano 16 nieuczciwych praktyk, w tym 10 bezwzględnie zakazanych, a 6 – dozwolonych, pod warunkiem że zostały w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą. Nieuczciwe praktyki to, według ustawy, m.in. anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; jednostronna zmiana przez nabywcę warunków umowy; nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z wnioskami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i senatora Ryszarda Bobera (po 2 poprawki) Senat przyjął z 4 poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi ustawę, którą Sejm uchwalił podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., z inicjatywy poselskiej. Nowelę wraz z nimi poparło 95 senatorów, 3 było przeciw.

Ustawa ma ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Zakłada, że rolnik, chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność, nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji.

W noweli doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Do poprawek Senatu odniosą się teraz posłowie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie 98 senatorów głosowało za przyjęciem bez poprawek nowelizacji, uchwalonej przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu senackiego. Wniosek taki przedstawiły komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska.

Ustawa, która stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przewiduje, że rolnicy będą mogli występować o odszkodowanie, nawet jeśli wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną lub podczas polowania.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym – przyjęta bez poprawek

Zgodnie z wnioskiem komisji: Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych Izba – 91 głosami za, przy 6 – przeciw i 1 wstrzymującym się – opowiedziała się za poparciem bez poprawek ustawy, uchwalonej przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., z inicjatywy rządu. W trakcie dyskusji 3 zmiany zaproponował senator Jan Filip Libicki.

Ustawa zakłada, że Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100 tys. zł. BGK, w ramach tzw. spłaty rodzinnej, będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się w rodzinie dziecka, 20 tys. zł po urodzeniu się drugiego dziecka i 60 tys. zł – trzeciego albo kolejnego. Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej.

W ustawie przewidziano ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań: maksymalny limit ceny, w tym wkładu budowlanego, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania; upoważnienie Rady Ministrów do obniżenia wysokości współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie też można otrzymać w związku z nabyciem prawa własności domu 1-rodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w tym na ich wykończenie.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Poprawki Senatu do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Ustawa, którą Sejm uchwalił podczas 38. posiedzenia Sejmu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, wprowadza nowe świadczenie – kapitał opiekuńczy dla rodzin z dziećmi – w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny i nieopodatkowane.

Prawo do świadczenia, wypłacanego od 2022 r. będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

Ustawa wprowadza też dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniosła o wprowadzenie 11 zmian do ustawy. W trakcie dyskusji 2 poprawki zaproponowała senator Magdalena Kochan. W wyniku głosowań Izba przyjęła wszystkie 13 poprawek, w większości redakcyjnych. Senatorowie wprowadzili również obowiązek udostępnienia wzoru wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy na stronie BIP przez ZUS. Umożliwili składanie wniosków o kapitał w postaci papierowej przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Senat skreślił przepis wyłączający stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w wypadku zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych m.in. z określaniem warunków nabywania prawa do kapitału oraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Posłowie ustosunkują się teraz do senackich poprawek.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., z inicjatywy rządu, ma poprawić ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych bez uszczerbku dla procedur badawczych, udoskonalić hodowlę tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt.

Ustawa wprowadza tzw. zasadę 3R: zastępowanie (replacement) zwierząt, tam gdzie to możliwe, w eksperymentach przez modele badawcze, ograniczanie (reduction) liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania, i udoskonalenie (refinement) metody zmniejszania cierpienia zwierząt hodowlanych. Dla zwierząt hodowlanych opracowano standardy uśmiercania.

Nowela ma również rozwiązać problemy wskazane w wynikach kontroli „Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w marcu 2017 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postulowała 7, a Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 5 zmian do ustawy. Senator Krzysztof Kwiatkowski podczas dyskusji również zaproponował poprawki. W wyniku glosowań Izba przyjęła nowelizację z 17 zmianami. Ustawę wraz z nimi jednomyślnie poparło 99 senatorów. Poprawki przewidują m.in. zaostrzenie przepisów karnych za określone działania, które wyrządzają zwierzętom krzywdę, a także administracyjne kary pieniężne za nieprzekazanie lokalnej komisji dokumentacji, dotyczącej doświadczenia podlegającego ocenie retrospektywnej. Senatorowie zdecydowali ponadto, że zgoda na wykorzystywanie zwierząt dzikich może być udzielona tylko w wyjątkowych wypadkach. Wprowadzili zakaz wykonywania określonych czynności dotyczących zwierząt przez osoby, które nie uzupełniły szkolenia odbytego w państwie innym niż Polska. Uniemożliwili też korzystanie, w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt, z usług doradczych eksperta zamiast lekarza weterynarii.

Do senackich poprawek ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – odrzucona

Na wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Izba, 50 głosami za, przy 49 – przeciw, odrzuciła nowelizację, którą Sejm uchwalił na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., z przedłożenia rządu.

Ustawa, tzw. pakiet wolności akademickiej, przewiduje, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego. Rektor będzie musiał zapewnić na uczelni poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, możliwość badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Rektor będzie mógł wydawać rzecznikom dyscyplinarnym polecenia rozpoczęcia sprawy o charakterze dyscyplinarnym, będzie je można zaskarżać. Komisja dyscyplinarna przy ministrze edukacji i nauki, po przeprowadzeniu weryfikacji zaskarżonego postanowienia rektora, będzie mogła je uchylić, gdy sprawa objęta postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, albo utrzymać w mocy, jeżeli zarzuty nauczyciela akademickiego co do treści postanowienia będą bezzasadne.

Nowelizacja likwiduje możliwość zawieszenia przez rektora nauczyciela akademickiego w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w jego sprawie. Rozszerza katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu.

Nowela określa także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem przepracowania 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia. Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawrze stosowne umowy.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postulowała wprowadzenie 17 poprawek do ustawy. Podczas debaty zmiany zaproponowali również senatorowie: Ryszard Bober, Robert Dowhan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech Konieczny, Marek Martynowski, Joanna Sekuła i Kazimierz Wiatr. W wyniku głosowań Izba przyjęła 29 poprawek, nowelizację wraz z nimi poparło 58 senatorów, a 40 wstrzymało się od głosu. Senatorowie zdecydowali, że o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, spełniające warunki ustawowe, i uczelnie, które są stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Postanowili ponadto, że do 31 grudnia 2022 r. o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły się ubiegać również uczelnie zawodowe, które spełniają warunki do używania nazwy zawierającej wyrazy: „akademia nauk stosowanych” oraz prowadzą co najmniej od 10 lat studia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne. Izba przyjęła też poprawkę, która nakłada na Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji na temat zawartych umów o kredyt na studia medyczne. Zgodnie z kolejną zmianą sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych powinno zawierać informacje o kwocie i liczbie kredytów udzielonych w poprzednim roku oraz kwocie kredytów umorzonych w poprzednim roku, nie zaś – informacje o kwocie i liczbie kredytów planowanych do udzielenia w danym roku oraz kwocie kredytów planowanych do umorzenia w danym roku.

Zmiany wprowadzone przez Senat rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., na podstawie projektu komisyjnego, wprowadza do ustaw zmiany legislacyjno-redakcyjne, dostosowujące używaną w nich terminologię do aktualnego stanu prawnego. Realizuje wnioski zawarte w petycji skierowanej do Sejmu, 11 zmian ma charakter dostosowujący terminologię do aktualnego stanu prawnego, a 3 – merytoryczny.

Komisja Ustawodawcza wniosła o wprowadzenie 1 zmiany. Izba w wyniku głosowania (49 głosów za, 40 – przeciw, 9 wstrzymujących się) opowiedziała się jednak za przyjęciem nowelizacji bez poprawek.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, którą Sejm uchwalił na 39. posiedzeniu, 14 października 2021 r., z inicjatywy poselskiej, umożliwia organizowanie przez Agencję Mienia Wojskowego przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

Komisja Obrony Narodowej nie zajęła stanowiska w sprawie ustawy, ani wniosek o jej odrzucenie, ani o przyjęcie bez poprawek nie uzyskały większości.

Senat w wyniku głosowań odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy (48 głosów za, 49 – przeciw, 1 wstrzymujący się), a opowiedział się za jej przyjęciem bez poprawek (50 głosów za, 47 – przeciw).

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – przyjęta bez poprawek

Izba, głosami 53 senatorów, przy 34 – przeciw i 9 wstrzymujących się, poparła bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 38. posiedzeniu, 1 października 2021 r., z przedłożenia rządu. Wnosiły o to komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska. Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu natomiast proponowała 2 zmiany legislacyjne.

Ustawa, która zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wprowadza obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych zakładu, na terenie którego jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Zgodnie z nowelą za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów będzie grozić kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład będzie naliczane 200 zł kary. Za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych kara może wynieść od 5 do 25 tys. zł.

Senacka poprawka do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Izba jednomyślnie, głosami 96 senatorów, zdecydowała o przyjęciu z poprawką legislacyjną noweli, którą Sejm uchwalił podczas 39. posiedzenia, 14 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Zmianę zaproponowały komisje: Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Środowiska. Teraz ustosunkują się do niej posłowie.

Ustawa ma ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zagrożenie dla zdrowia dzięki zmniejszeniu ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Wdraża do polskiego prawa 4 unijne dyrektywy odpadowe, przewidujące zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.

Państwa członkowskie UE do 2035 r. muszą osiągnąć 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Po 2035 r. na wysypiska będzie mogło trafiać nie więcej niż 10% odpadów komunalnych. W latach 2025–29 ma to być maksymalnie 30%, a w latach 2030–34 – 20%.

Nowela zmienia m.in. definicje odpadów komunalnych, bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. Wyznacza do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 roku – przyjęta bez poprawek

Jak postulowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Izba, 95 głosami, przy 1 wstrzymującym się, wyraziła zgodę na ratyfikację umowy, która zawiera kompleksowe uregulowania w zakresie właściwego ustawodawstwa oraz zasad ustalania prawa do świadczenia społecznego, w tym świadczeń wynikających z polskiego i białoruskiego ubezpieczenia społecznego.

Wcześniej zgodził się na to Sejm na 39. posiedzeniu, 14 października 2021 r.

Prezydent może teraz ratyfikować umowę.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku – przyjęta bez poprawek

Po jednomyślnym (94 głosy za) poparciu przez senatorów prezydent może już ratyfikować protokół, który dostosowuje umowę między rządami Polski i Malty do najnowszych standardów w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do obecnych priorytetów polskiej polityki podatkowej w tym zakresie. Wniosek taki przedstawiły komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację na 39. posiedzeniu, 14 października 2021 r.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku – przyjęta bez poprawek

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wniosły o ratyfikację protokołu, co jednomyślnie poparło 94 senatorów. Sejm wyraził na nią zgodę na 39. posiedzeniu, 14 października 2021 r.

Prezydent może już dokonać ratyfikacji protokołu, który dostosowuje umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów do najnowszych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do zmian gospodarczych i politycznych, jakie nastąpiły od daty jej podpisania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

W wyniku głosowania (94 głosy za, 1 – przeciw) Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt ustawy, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów. W dalszych pracach nad tym projektem Senat będzie reprezentował senator Janusz Gromek.

Projekt ustawy zakłada, że w latach 2022–23 gminy uzdrowiskowe miałyby otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej, pobranej w uzdrowisku w 2019 r. Dotacja miałaby zostać przeznaczona na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, takich jak ochrona warunków naturalnych uzdrowiska, spełnianie wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków, tworzenie warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego czy poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej.

W uzasadnieniu projektu ustawy zwrócono uwagę, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu pandemii COVID-19 miały istotny wpływ na dochody gmin uzdrowiskowych, przede wszystkim z powodu drastycznego zmniejszenia dochodów z opłaty uzdrowiskowej, z której realizowane są zadania uzdrowiskowe. Według danych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej łączne wpływy z opłaty uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w 2020 r. wyniosły ok. 48,8 mln zł, w 2019 r. – 73,9 mln zł, w 2018 r. – 70,7 mln zł. Oznacza to spadek łącznych wpływów z opłaty uzdrowiskowej w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. o 34%.

Obecnie zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym wysokość dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

Uchwała w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem

Senat 87 głosami, przy 1 wstrzymującym się, z inicjatywy grupy senatorów podjął uchwałę, w której oddał hołd wojskom walczącym w obronie Rzeczypospolitej, w tym hetmanowi wielkiemu litewskiemu, wodzowi i politykowi, senatorowi Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. W uchwale senatorowie podkreślają, że bitwa pod Chocimiem stanowiła kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. Zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też całej chrześcijańskiej Europy. Senatorowie przypominają, że w bitwie pod Chocimiem, która trwała od 2 września do 9 października 1621 r., przeciwko armii muzułmańskiej walczyły wojska polskie, litewskie i zaporoskie. Jak napisali senatorowie, wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej Trojga Narodów, urzeczywistnionej w 1658 r. na mocy unii hadziackiej, która nie weszła w pełni w życie wskutek przeciwdziałania ze strony Rosji. W ocenie senatorów planowane połączenie Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego to dowód odpowiedzialności, mądrości i współpracy wielonarodowych elit budujących I Rzeczpospolitą. „Zwycięstwo pod Chocimiem jest po 400 latach powodem do dumy z narodowej historii, ale także przyczynkiem do spojrzenia w przyszłość” – czytamy w uchwale. Senat wyraża w niej przekonanie, że tamte wydarzenia powinny stanowić drogowskaz dla współpracy spadkobierców wielkiej wiktorii I Rzeczypospolitej: Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców.

Informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej)

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański omówił najważniejsze dokonania prezydencji portugalskiej w odniesieniu do jej priorytetów, a także działania polskiego rządu w tym zakresie. Przypomniał, że priorytety strategiczne tej prezydencji to: Europa odporna; Europa zielona; Europa cyfrowa; Europa socjalna; Europa globalna. Zaznaczył, żew czasie prezydencji portugalskiej bardzo dużą rolę nadal odgrywały kwestie związane z pandemią COVID-19, głównie dotyczące zwalczania konsekwencji gospodarczych pandemii i budowania odporności na podobne zdarzenia. Jako szczególnie ważne osiągnięcia prezydencji w kontekście pandemii wskazał na przyjęcie rozporządzenia w sprawie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19, kontynuację prac nad pakietem legislacyjnym Europejskiej Unii Zdrowia, zawierającym propozycje wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, a także przyjęcie ram prawnych umożliwiających lepszą reakcję UE na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. Działania te pozwoliły na utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA).

W ramach priorytetu „Europa odporna” prowadzono m.in. dyskusje na temat otwartej autonomii strategicznej i roli polityki przemysłowej we wzmocnieniu odporności UE na ewentualne przyszłe kryzysy. Polska była jednym z 9 państw, które przedstawiły dokument programowy w sprawie korekty polityki przemysłowej. W kwestii odbudowy gospodarki Polska cały czas podkreśla, iż najważniejszym elementem odporności Unii Europejskiej na gospodarcze konsekwencje pandemii jest wspólny rynek.

Polska aktywnie uczestniczyła także w pracach nad pakietem migracyjno-azylowym i pozytywnie oceniła działania Portugalii, która skupione były na wymiarze zewnętrznym polityki migracyjneji powrotach oraz na konstruktywnym dialogu z państwami członkowskimi. Rząd polski zwracał uwagę, że zasada solidarności nie może uzasadniać obowiązkowej relokacji, która stanowi zachętę do nielegalnej migracji i przemytu migrantów. Państwa pochodzenia i tranzytu migracji bardzo często są biorcami polityki pomocowej, rozwojowej Unii Europejskiej. Intensywność i rozwój polityki rozwojowej w stosunku do tych regionów powinny być powiązane z odpowiedzialną postawą tych państw w zakresie efektywnej polityki powrotowej.

Odnośnie do priorytetu „Europa zielona” najważniejsze działania dotyczyły polityki klimatycznej i środowiskowej oraz rolnictwa. Przyjęto Europejskie prawo o klimacie, które potwierdza polskie podejście do transformacji energetycznej. Minister ds. UE zaznaczył, że nie należy tego mylić z pakietem klimatycznym tzw. Fit for 55,którego celem jest implementacja unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jak podkreślił, pakiet ten będzie najtrudniejszym elementem negocjacyjnym nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii. Polska podtrzymuje swoje oczekiwanie, aby transformacja energetyczna miała charakter sprawiedliwy. Polityka klimatyczna Unii nie może prowadzić do zaburzeń w konkurencji na wspólnym rynku i ubóstwa energetycznego. W interesie Polski i Europy Środkowej jest wytyczenie własnej, dostosowanej do uwarunkowań gospodarczych ścieżki transformacji i przeprowadzenie jej najszybciej, jak to jest możliwe.

W ramach priorytetu „Europa cyfrowa” przyjęto 2 rozporządzenia: o rynkach cyfrowych i usługach cyfrowych, których celem jest właściwe wyważenie interesów między dużymi platformami a pozostałymi podmiotami działającymi na tym rynku oraz wzmocnienie pozycji użytkownika względem dużych platform. W pracach nad tymi rozporządzeniami Polska brała aktywny udział i przedstawiła swoje postulaty.

Realizując priorytet „Europa socjalna”, Portugalia zorganizowała kolejny szczyt socjalny, którego efektem było przyjęcie Deklaracji z Porto. Polska ją poparła, zwracając jednocześnie uwagę, że polityka społeczna realizowana jest przede wszystkim przez państwa członkowskie.

Podczas prezydencji portugalskiej prowadzone były również działania związane z rozszerzeniem UE o Bałkany Zachodnie. Przyjęcie nowej metodologii wobec Serbii i Czarnogóry pozwoliło na zwołanie konferencji międzyrządowych. Brak uzgodnień dla Albanii i Macedonii Północnej minister Konrad Szymański uznał za poważny błąd. Jak podkreślił, ograniczenia polityczne niektórych stolic przekładają się na osłabienie wspólnych interesów, nie tylko handlowych, ale i politycznych, ponieważ w tym regionie mamy do czynienia z otwartą konkurencją strategiczną z takimi państwami, jak Chiny, Rosja czy Turcja.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

42. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

42. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

41. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.