Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 3 listopada 2021 r.

środowisko 03.11.2021
Nadzwyczajna Komisja ds. Klimatu (fot. G.Krzyżewski - Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu dyskutowała na temat pakietu projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, którego celem jest dążenie do osiągnięcia przez kraje wspólnoty redukcji emisji CO2 do 2030 r. o 55% w stosunku do 1999 r. Jest to etap na drodze do osiągnięcia głównego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pakiet unijnych aktów prawnych obejmuje cztery obszary. Pierwszy dotyczy ustalenia opłat i zmian w systemie handlu emisjami CO2. Zmiany mają objąć transport lotniczy, naliczanie podatków, wprowadzenie do systemu emisyjnego emisji pochodzącej z samochodów oraz budynków, czy wprowadzenie tzw. podatku granicznego, którego celem jest wsparcie konkurencyjności firm produkujących na terenie Unii Europejskiej wobec firm spoza wspólnoty. Drugi obszar wprowadza nowe cele emisyjne dotyczące prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej oraz efektywności energetycznej budynków i produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Trzeci obszar dotyczy ograniczania emisji z transportu. Czwarty obszar obejmuje rozwiązania dotyczące społecznego funduszu klimatycznego.

Senatorowie przedyskutowali następujące wnioski: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757 – COM(2021)551. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel redukcji emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażającej globalny środek rynkowy – COM(2021)552. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do powiadamiania o kompensacji w ramach globalnego środka rynkowego dla operatorów statków powietrznych z siedzibą w Unii – COM(2021)567. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. – COM(2021)571. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (wersja przekształcona) – COM(2021)563. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – COM(2021)564. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny – COM(2021)568. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego – COM(2021)555. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego – COM(2021)561.

Komisja będzie kontynuowała prace nad pakietem unijnych propozycji 4 listopada 2021 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego