Narzędzia:

26 października 2021 r.

legislacja środowisko 26.10.2021

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zarekomenduje Izbie 2 poprawki legislacyjne do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Obie zmiany zaproponowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zgodnie z pierwszą przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej będą stosowane w pełni przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Druga poprawka przewiduje, że w ciągu 3-miesięcznego vacatio legis minister klimatu będzie musiał wydać nowe rozporządzenie.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wprowadza obowiązek przekazywania danych identyfikacyjnych zakładu, na terenie którego jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów, za opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów oraz za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych będą grozić odpowiednio kary pieniężne.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Naprawy Rzeczypospolitej dyskutowała na temat edukacji klimatycznej. Jak przypomniał przewodniczący komisji, senator Stanisław Gawłowski, to z inicjatywy Polski na szczycie klimatycznym w Limie w 2014 r. została przyjęta rezolucja o wprowadzeniu na całym świecie edukacji klimatycznej. Podkreślił, że edukacja klimatyczna nie dotyczy jedynie młodzieży.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z raportem United Nations Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”. Wynika z niego m.in., że choć w Polsce systematycznie rośnie świadomość zmian klimatycznych i ich negatywnego wpływu na człowieka, to wiedza na temat tych zjawisk jest stosunkowo niewielka. W ocenie autorów raportu najważniejsza w procesie tej edukacji jest młodzież, a do tego, by uczyć o klimacie w szkołach, nie jest potrzebna zmiana podstawy programowej, wystarczą szkolenia dla nauczycieli i wykładowców akademickich.

Senatorowie zapoznali się też z raportem „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”, przygotowanym przez zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Bernadetę Niesporek-Szamburską, dr hab. Małgorzatę Wójcik-Dudek, dr Magdalenę Ochwat i dr Annę Guzy. W jego ramach badane są m.in. programy szkolne pod kątem budowania świadomości proklimatycznej i świadomość nauczycieli i uczniów oraz projektowane są scenariusze lekcji, webinaria i warsztaty. Autorki badań apelowały także o tworzenie dobrego klimatu dla edukacji klimatycznej.

Przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska Agnieszka Negadowska podkreśliła rolę i znaczenie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Wyliczała zrealizowane przez resort projekty edukacyjne związane m.in. z Dniem Ziemi czy Dniem Suszy, mówiła o pakietach edukacyjnych oraz grach dla najmłodszych czy webinariach dla młodzie, które można znaleźć na stronie internetowej, poświęconej edukacji ekologicznej. Podkreśliła też rolę organizacji młodzieżowych, takich jak Młodzieżowa Rada Klimatyczna, która jest organem doradczym ministra.

W dyskusji senator Alicja Chybicka zwróciła uwagę na zanieczyszczenie środowiska i choroby, wywoływane przez czynniki środowiskowe. W jej ocenie powinny się pojawić projekty edukacyjne dla każdego obywatela, zwłaszcza dla seniorów, którzy odczuwają zdrowotnie skutki zmian klimatu. Postulowała, by edukacja ekologiczna i klimatyczna była osobnym przedmiotem w szkole.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 listopada 2021 r.

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparły ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

24 listopada 2021 r.

Senatorowie z Komisji Środowiska zapoznali się z informacją na temat zadań priorytetowych i planu pracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

24 listopada 2021 r.

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.