Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 27 października 2021 r.

27.10.2021
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie kilkudziesięciu poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy Polskiego Ładu.

Poprawki zmierzają m.in. do usunięcia z ustawy wszelkich uchybień konstytucyjnych, na które wskazało biuro legislacyjne. Chodzi m.in. o wydłużenie vacatio legis ustawy o rok - do 1 stycznia 2023 r., tak by przedsiębiorcy i podatnicy mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Komisja przywróciła możliwość wspólnego rozliczenia się dla osób samotnie wychowujących dzieci na dotychczasowych zasadach. Opowiedziała się też za odrzuceniem nadmiernej sprawozdawczości nakładanej ustawą na małe i średnie przedsiębiorstwa - zarekomendowała wykreślenie z ustawy przepisów, nakazujących przedsiębiorcom przesyłanie administracji skarbowej danych z ksiąg rachunkowych i z ewidencji działalności gospodarczej.

Senatorowie wprowadzili poprawkę zwiększającą o 20 proc. możliwość odpisu na organizacje pożytku publicznego - z 1 proc. do 1,2 proc.

Komisja  będzie rekomendować też poprawkę, której celem jest objęcie ulgą dla tzw. klasy średniej emerytów i osób uzyskujących dochody także na podstawie umowy zlecenia.

Komisja opowiedziała się za tym, by lekarze, lekarze dentyści i inne osoby, wykonujące zawody medyczne, mogły się nadal rozliczać kartą podatkową. Poza tym Komisja rekomendowała rozwiązanie, na mocy którego wnioski o rozliczanie się przy użyciu karty podatkowej, zgłoszone przed końcem roku i nierozpatrzone w tym terminie, były rozpatrywane na mocy dotychczasowych przepisów.

Komisja poparła poprawki, które likwidują obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych przez konsumentów, jeśli wartość płatności – bez względu na liczbę transakcji – przekracza 20 tys. zł.

Senatorowie zaproponowali wyłączenie małych i średnich przedsiębiorstw z przepisów wprowadzających tzw. podatek minimalny.

Komisja opowiedziała się za skreśleniem  przepisu zwalniającego ZUS do dnia 31 grudnia 2022 r. z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na usługi lub dostawy udzielane  w związku z realizacją zmian przepisów dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Senator Krzysztof Mróz i  Grzegorz Bierecki zgłosili wnioski mniejszości

Zaproponowana przez rząd ustawa wprowadza rozwiązania zapisane w programie Polski Ład. Przewiduje podwyżkę do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, a do 120 tys. zł – pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17%, a powyżej niego rośnie do 32%. Zmienia także zasady odliczania składki zdrowotnej, jej część przestanie podlegać odliczeniu. Dla osób o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł ustawa wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej, aby brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie podwyższał ich progu podatkowego. Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Ustawa przewiduje też ulgę dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale nadal będą pracować i nie pobierać emerytury, otrzymają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, czyli nie będą płacić podatku od dochodów nieprzekraczających 115 tys. zł.

Połączone komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie i przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Projektowana nowelizacja ma na celu zapewnienie gminom nadmorskim znajdującym się w obszarze pasa nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Projekt stwarza podstawę prawną do wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się w granicach tej gminy dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zarekomenduje Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. Celem ustawy jest uregulowanie zasad ustalania prawa do świadczeń zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń wynikających z polskiego oraz białoruskiego ubezpieczenia społecznego. Możliwe będzie skoordynowanie systemów funkcjonujących w obu krajach, a zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie odbierze prawa do pełnego świadczenia, do którego dana osoba nabyła prawo w drugim kraju. Rozwiązania proponowane w ustawie wychodzą naprzeciw postulatom repatriantów, a także osób, które pracowały i opłacały składki w drugim państwie oraz członków ich rodzin.

Komisja przyjęła bez poprawek ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Przedłożona przez rząd ustawa dotyczy ratyfikacji protokołu, który dostosowuje umowę między rządami Polski i Malty do najnowszych standardów w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do obecnych priorytetów polskiej polityki podatkowej w tym zakresie.

Komisja będzie wnosić o przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. Pochodząca z przedłożenia rządowego ustawa dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołu, który dostosowuje umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów do najnowszych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także do zmian gospodarczych i politycznych, jakie nastąpiły od daty jej podpisania.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 11 petycji. W odniesieniu do 3 petycji senatorowie zadecydowali o potrzebie zasięgnięcia opinii. W przypadku 8 petycji komisja postanowiła nie podejmować prac, w tym 1 petycję senatorowie przekazali do Rządowego Centrum Legislacji.

Senatorowie postanowili zasięgnąć opinii  w sprawie petycji zmierzającej do zmiany ustawy - Kodeks karny. W petycji wnosi się o to, by czyn obrazy uczuć religijnych, znieważenia przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych były kwalifikowane nie jako występek, ale jako zbrodnia. Senatorowie podzielili zdanie autora petycji, który zauważył, że coraz częściej w przestrzeni publicznej widoczne są incydenty moralnie naganne z wykorzystaniem symboli wiary. Wątpliwości wzbudził zaproponowany w petycji wymiar kary. Wskazany w petycji nowy zaostrzony wymiar kary tj. ograniczenie lub pozbawienie wolności od 3 do 5 lat, nie ma odniesienia w przepisach karnych. Maksymalna kara ograniczenia wolności obecnie wynosi od miesiąca do lat 2. Komisja postanowiła wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości o opinię.

Komisja przyjęła wnioski o potrzebie uzyskania opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie petycji zmierzającej do zmiany przepisów regulujących wysokość  świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych oraz określanie minimalnych ich waloryzacji.

Do zaopiniowania przez resort rodziny skierowana została też petycja zawierająca propozycję zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS tak, aby wskazać wprost, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym i obowiązuje w orzekaniu kodeksowa zasada: „organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny”.

Senatorowie postanowili nie kontynuować prac nad 8 petycjami zawierającymi postulaty o charakterze porządkującym lub takich, których zmiana, z punktu widzenia systemu prawnego, nie wpłynie na praktykę stosowania przepisów.

Senatorowie skierowali 1 petycję do Rządowego Centrum Legislacji. Jest to petycja zmierzająca do uaktualnienia przepisów 3 ustaw: o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o rybactwie śródlądowym. W ocenie komisji zmiany mogą zostać uwzględnione przy okazji ewentualnych prac nad tymi ustawami.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.