Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 26 października 2021 r.

środowisko 26.10.2021
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zarekomenduje Izbie 2 poprawki legislacyjne do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Obie zmiany zaproponowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zgodnie z pierwszą przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej będą stosowane w pełni przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Druga poprawka przewiduje, że w ciągu 3-miesięcznego vacatio legis minister klimatu będzie musiał wydać nowe rozporządzenie.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wprowadza obowiązek przekazywania danych identyfikacyjnych zakładu, na terenie którego jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów, za opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów oraz za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych będą grozić odpowiednio kary pieniężne.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponuje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Omawiając nowelizację, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki podkreślił, że została ona zaprojektowana jako „pakiet wolności akademickiej” i zgodnie z założeniem zapewni nauczycielom akademickim „poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, wolności badań naukowych, ogłaszania wyników badań, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego”. Wiceminister wyjaśnił, że tzw. konstytucja dla nauki wyposażyła rektorów uczelni wyższych w Polscew szerokie kompetencje, w tym uprawnienia w zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec pracowników, a tym samym, zdaniem wiceministra, osłabiona została rola gremiów kolegialnych. „W ostatnim czasie doszło do wielu przypadków nakładania kar dyscyplinarnych na pracowników uczelni (…) ze względu na wypowiadane przez nich poglądy. W związku z tym wydaje się zasadne znowelizowanie przepisów w taki sposób, aby nikt z powodu swoich poglądów nie mógł być pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej” – podsumował. Za zasadniczy cel nowelizacji wiceminister uznał wyzwolenie polskich nauczycieli akademickich spod dyktatu poprawności politycznej, powszechnie dotykającej życie akademickie w wielu krajach.

W nowelizacji dodano m.in. przepis, zgodnie z którym wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie mogło być przedmiotem szeroko rozumianego postępowania dyscyplinarnego. Wprowadzono także możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej – o ile będzie ono dotyczyć wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych – do komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a w kolejnej instancji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Rozszerzono także katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego o ujawnienie nowych faktów lub dowodów nieznanych w chwili wydania orzeczenia. W konsekwencji wejścia w życie nowelizacji utracą moc decyzje o zawieszeniu nauczycieli akademickich w pełnieniu obowiązków, wydane przed dniem wejścia w życie noweli, ponadto umorzone zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne w zakresie wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, a kary dyscyplinarne za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, ulegną zatarciu.

Zdaniem przedstawiciela Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Jakuba Zabielskiego, wątpliwości budzi zarówno poprawność konstytucyjna, jak i merytoryczna oraz technicznolegislacyjna nowelizacji. Legislator wyjaśnił m.in., że najwięcej kontrowersji – w kontekście potencjalnego naruszenia autonomii szkół wyższych – budzi kwestia powierzenia komisji dyscyplinarnej działającej przy ministrze rozstrzygnięć związanych z tym, czy dana sprawa dotyczy przekonań religijnych, światopoglądowych czy filozoficznych.  Legislator zwracał również uwagę na fakt, że zaproponowane przepisy nie wyznaczają jednoznacznie granic odpowiedzialności dyscyplinarnej, uniemożliwiają jednoznaczną interpretację norm w nich zawartych i, wprowadzając nowe pojęcie debaty akademickiej, nie definiują znaczenia tego terminu.

W ramach dyskusji senator Bogdan Zdrojewski wyraził poparcie dla opinii Biura Legislacyjnego i zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. „Uważam, że ustawa ma służyć nie tyle zapewnieniu wolności poglądów i wolności religii, ile przede wszystkim ochronie wszystkich tych pracowników naukowych, którzy wyrażając swoje poglądy w określony sposób, niestety obniżają autorytet uczelni jako jednostki naukowej – mam na myśli teorie szerzone np. przez tzw. płaskoziemców, przeciwników szczepień przeciw Covid-19 itd.” – uzasadnił senator. Podkreślił, że obecnie uczelnie na takie sytuacje reagują same i że jego zdaniem autonomia uczelni w tym zakresie powinna być poszanowana. Tymczasem zaproponowane w noweli przepisy naruszają tę autonomię uczelni. Senator Zdrojewski podkreślił, że nie jest „entuzjastą poprawności politycznej”, bo uważa, że „im więcej fermentu intelektualnego na uczelni, tym lepiej”. Wyjaśnił również, że „nikt nie neguje prawa do wolności religii czy prawa do wolności poglądów”, ale za wypaczenie wolności naukowej należałoby uznać sytuację, gdyby na uczelni wyższej w Polsce ktoś negował istnienie Holokaustu czy szerzył inne fałszywe teorie.

Komisja poparła wniosek o odrzucenie ustawy.

W wypadku ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaproponuje wprowadzenie do niej poprawek o charakterze techniczno-redakcyjnym, które przedstawiło senackie biuro legislacyjne. Nowela przewiduje, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu. Nowela określa także zasady udzielania kredytów na studia medyczne.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski wyraził ubolewanie z powodu nieobecności na posiedzeniu przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomniał, że komisja już na poprzednim posiedzeniu przełożyła informację tego resortu na temat stanu realizacji budowy Domu Polskiego we Lwowie.

Informację o obecnej sytuacji tej inwestycji przedstawił prezes zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Po przeniesieniu w 2020 r. środków przeznaczonych na dotacje w zakresie infrastruktury polonijnej z budżetu Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stowarzyszenie uzyskało na rok 2020 dotację w kwocie 216500 zł. Środki te przeznaczono na bieżące koszty inwestycji, głównie na opłaty związane z zabezpieczeniem placu budowy, opłaceniem firmy świadczącej usługę monitoringu, a także na podatki i inne opłaty stałe. Część kosztów stowarzyszenie pokryło z własnych środków. W 2021 r. SWP złożyło wniosek obejmujący ochronę placu budowy, dzierżawę ziemi, opłacenie obsługi prawnej i innych kosztów związanych z ochroną inwestycji oraz wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. „Co roku składamy wnioski w konkursie na określony etap inwestycji, a po zakończeniu wykonanych prac czekamy na konkurs na kolejny etap. W tej chwili staramy się, żeby ta budowa była dobrze zabezpieczona” – podsumował.

W dyskusji senatorowie Jacek Fedorowicz, Józef Zając i Stanisław Gogacz pytali m.in. o powody tak długiego okresu trwania tej inwestycji, o termin jej zakończenia, a także o zmniejszającą się liczbę Polaków na Ukrainie. W odpowiedzi prezes Bonisławski przypomniał, jak wyglądała sytuacja prowadzenia inwestycji polonijnych przez państwo polskie w ciągu ostatnich 30 lat. Dotychczas, zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje przyznawano w drodze rozstrzygania corocznie ogłaszanego konkursu. „W tym czasie wybudowano wiele różnych obiektów kultury, szkół i instytucji. Wszystkie te inwestycje były prowadzone dokładnie w taki sam sposób. O ile ten sposób sprawdzał się w przypadku inwestycji niewielkich bądź średnich, o tyle powodował dużo komplikacji w przypadku dużej inwestycji, jaką niewątpliwie jest budowa Domu Polskiego we Lwowie”. Obecnie SWP oczekuje na rozstrzygnięcia MSZ w sprawie dalszych prac przy tym obiekcie.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami Europejskiej Unii Wspólnot Polonii. Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat wyraził w imieniu członków tej organizacji, zrzeszającej 41, a wkrótce 42 organizacje z 27 państw europejskich, zaniepokojenie obecną sytuacją: „w Polsce nastąpiły zmiany, i nie chodzi tylko o zmianę dysponentów środków przeznaczonych na zadania polonijne, to jest tyko część problemu, ale odczuwamy zdecydowany brak poparcia aktywności naszych organizacji”. Adam Pilat podkreślił, że organizacje zrzeszone w EUWP są apolityczne, zrzeszają się wokół pewnych problemów i struktur, działając wspólnie od 1993 r. Trudno wskazać dokładną liczbę członków, ale łącznie do tych organizacji należy ok. 200 tysięcy osób. Prezydium Unii czuje się w obowiązku podjąć dyskusję na temat braku strategii współpracy Polski z Polonią i Polakami za granicą. „Uważamy, że taki dokument powinien powstać. Powinny się tym zająć i Senat, i Sejm, i oczywiści organy wykonawcze. Prace nad taką strategią powinno odbywać się z udziałem przedstawicieli Polonii, a nie na zasadzie narzucania nam jakichś gotowych rozwiązań” – zaapelował. Obecną sytuację określił jako alarmującą, ponieważ „te struktury, które stworzyliśmy wiele lat temu i które zawsze miały poparcie ze strony władz polskich, niezależnie od opcji politycznej, dzisiaj odczuwają brak poparcia. (…) Nie chodzi tylko o dotacje, aczkolwiek to też jest sprawa istotna, i muszę powiedzieć, że te główne organizacje nie dostały od dwóch lat żadnej dotacji, a jeżeli nawet cokolwiek dostawały, to było to tak obwarowane, że trudno było z tych środków skorzystać”. W ocenie EUWP powodem tych problemów jest właśnie brak oficjalnej strategii współpracy państwa polskiego z Polakami mieszkającymi za granicą. Dlatego EUWP apeluje o rozpoczęcie debaty na ten temat. Obecnie brakuje też odpowiedniego forum dla takiej debaty. Z tego względu prezydium EUWP zwróciło się do Marszałka Senatu o rozważenie możliwości powołania rady konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, która byłaby ważnym forum dialogu polonijnego.

Adam Pilat wspomniał również, że przez ostatnie dwa lata rozmaite ważne wydarzenia polonijne, m.in. mistrzostwa sportowe młodzieży polonijnej czy wydarzenia organizowane przez EUWP, nie uzyskały wsparcia ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przypomniał, że na przyszły rok zaplanowano organizację m.in. VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, Zjazdu Rady Polonii Świata i Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Przewodniczący komisji, senator Kazimierz Ujazdowski zadeklarował poparcie starań prezydium Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu będzie rekomendować Senatowi wprowadzenie 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący, porządkujący i redakcyjny.

Doprecyzowują one m.in. katalog czynności wymagających nadzoru przez osobę wyznaczoną przez hodowcę, dostawcę i użytkownika, a także zawierają doprecyzowanie, że lokalne komisje mają przedkładać nietechniczne streszczenia doświadczeń i ich aktualizacje Komisji Europejskiej z wykorzystaniem bazy danych utworzonej przez KE.

Nowela ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowela jest związana z koniecznością usunięcia istotnych braków przy przeniesieniu do prawa krajowego przepisów unijnych, rozwiązania problemów wskazanych podczas kontroli „Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w marcu 2017 r., oraz dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie  – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła z poprawkami ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Senatorowie zdecydowali m.in. o skreśleniu przepisu, który rozszerza kompetencje ministra właściwego ds. rodziny o prowadzenie lub zlecanie działań dotyczących promocji rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji. W ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przepis ten, dodany w trakcie prac sejmowych, może być uznany za niezgodny z konstytucją. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem przepisu wyłączającego stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych z określaniem warunków nabywania prawa do kapitału oraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia, a także określaniem warunków nabywania prawa do dofinasowania oraz zasad przyznawania i wypłacania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Senackie biuro legislacyjne zwróciło uwagę, że wprowadzenie takiego wyłączenia może spowodować wszczęcie w stosunku do Polski postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza nowe świadczenie – kapitał opiekuńczy dla rodzin z dziećmi – w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, a także dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła „Informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, którą zaprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.  Wynika z niej m.in., że w pieczy zastępczej przebywa 72 tys. dzieci, w tym w rodzinnej pieczy zastępczej – ponad 55 tys. W Polsce jest nieco ponad 37 tys. rodzin zastępczych i w porównaniu z poprzednim rokiem jest to niewielki spadek, w porównaniu z 2019 rokiem nieznacznie spadła też liczba dzieci, oczekujących na adopcję, mniejsza jest też liczba rodzin, oczekujących na adoptowanie dziecka. Wiceminister Socha zaznaczyła, że w 2020 roku wzrosły wydatki na wynagrodzenia rodzin zastępczych oraz rodzinne domy dziecka. Poinformowała też, że w 2020 roku ponad 42 tys. rodzin korzystało z pomocy asystenta rodziny, ponad 8 tys. zobowiązanych zostało do tego przez sąd.  W całej Polsce funkcjonuje 1,9 tys. gminnych placówek dziennej opieki dla dzieci. Jak mówiła wiceminister, w konsultacjach międzyresortowych jest projekt ustawy, który ma wprowadzić szereg instytucjonalnych zmian w zakresie adopcji i rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokument nie wzbudził dyskusji wśród senatorów, przewodniczący komisji, senator Zygmunt Frankiewicz ocenił jedynie jako pozytywny fakt, że spada liczba dzieci w pieczy zastępczej oraz że liczba placówek opieki instytucjonalnej zmniejsza się na rzecz wzrostu liczby rodzin zastępczych.

Wiceminister Socha przedstawiła także komisji „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 roku”, dotyczący m.in. realizacji programu „Rodzina 500 +”. Jak mówiła, do otrzymywania tego świadczenia uprawnionych było ponad 6,5 mln dzieci, a budżet państwa wydał na jego realizację 40,6 mld. zł. Od początku funkcjonowania programu – od 1 kwietnia 2016 – pochłonął on ponad 136 mld zł.  Barbara Socha zaznaczyła, że od początku obowiązywania programu urodziło się w Polsce 1,9 mln. dzieci, przyznała jednak, że dzietność w Polsce spada, bo maleje liczba kobiet w wieku rozrodczym. Jednocześnie, jak wyliczała, coraz więcej rodzin decyduje się na czwarte i piąte dziecko.  W ocenie wiceminister rodziny i polityki społecznej program 500 + nie miał też znacznego wpływu na rynek pracy kobiet.

Barbara Socha poinformowała także, że ubóstwo skrajne w 2020 roku wyniosło 5,2% - o jeden procent więcej, niż rok temu. Przyczyną tego w ocenie wiceminister rodziny była m.in. pandemia koronawirusa oraz lockdown gospodarki.  Minister Socha poinformowała także, że rząd pracuje nad strategią demograficzną, która powinna zostać w niedługim czasie przyjęta przez Radę Ministrów.  

Senatorowie podkreślali, że choć działania, których elementem jest program „Rodzina 500 +” miały „charakter radykalny”, to efekty, jakie one dają są ledwie „zauważalne”. Według senatora Frankiewicza wciąż nie udaje się odwrócić spadku liczby urodzeń. Senator Janusz Gromek zastanawiał się, co można zrobić, by długofalowo zmienić ten negatywny trend.  W ocenie wiceminister Sochy istotne jest przekonanie społeczeństwa o trwałości i nienaruszalności programów społecznych. „Tak długo, jak program 500 + będzie podważany przez część polityków, tak długo ich wpływ na decyzje społeczne będzie ograniczony” – powiedziała.  Senator Wadim Tyszkiewicz podkreślił, że nie zna polityków, którzy chcieliby likwidacji 500+, zastanawiał się jednak, czy na decyzję o posiadaniu dziecka nie mają wpływu także inne czynniki, jak np. dostęp do żłobka czy przedszkola.   Wiceminister Socha zaznaczyła, że Polska nie jest wyjątkiem, zarówno jeśli chodzi o skalę jak i o formę programów wspierających rodzinę, a ich pozytywne efekty będzie można zauważyć na przestrzeni jednego pokolenia.

Jako ostatni dokument komisja rozpatrzyła „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r”.  Wynika z niego m.in. że w ub. roku w żłobkach, klubach dziecięcych i innych formach opieki nad najmłodszymi było ponad 180 tys. miejsc, w samym 2020 r. powstało 10 tys. nowych miejsc. W ocenie wiceminister Barbary Sochy, od 10 lat obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój instytucji, zajmujących się opieką nad maluchami, na ten cel mają zostać także przeznaczone środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczyła, w tym zakresie ogromną rolę odgrywają samorządy, które są chętne do zakładania żłobków. Uczestniczący w posiedzeniu komisji Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwrócił jednak uwagę, że samorządy borykają się z brakiem kadr do pracy w żłobkach.

Komisja Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja, którą omówił wiceminister finansów Piotr Patkowski, upraszcza i usprawnia sporządzanie sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego jednostki, ujednolica przepisy w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów. Wprowadza również przepisy, które umożliwiają dokonanie kontroli firmy audytorskiej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny bez konieczności uzyskiwania zgody firmy. Ustawa likwiduje obowiązek elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków wieloosobowego zarządu, podpis elektroniczny będzie musiał złożyć jeden z członków zarządu, a pozostali będą składać wyłącznie oświadczenia. Jak powiedział wiceminister Piotr Patkowski, takie rozwiązanie zostało przygotowane w odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych.

Nowelizacja nie budziła zastrzeżeń senackiego biura legislacyjnego. Swoje uwagi do niej zgłosili przedstawiciele rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniesie o przyjęcie z poprawkami doprecyzowującą i legislacyjną nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Senatorowie nie zgłosili żadnych uwag do ustawy, która ma ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Ustawa zakłada, że rolnik, chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność, nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji.

Połączone komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Wniosek tej treści złożył senator Marek Martynowski.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik  prosił senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek w trybie pilnym ze względu – jak mówił – na konieczność ochrony granicy państwowej, a jednocześnie granicy Unii Europejskiej, przed niekontrolowanym rosnącym napływem nielegalnych migrantów, organizowanym przez białoruską służbę graniczną, która stała się, według niego,  „służbą przemytniczą”, w ramach wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś. Odpowiadając na pytania przewodniczącego Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Zygmunta Frankiewicza, wiceminister Wąsik poinformował, że planowana zapora będzie przypominać tę, która została wybudowana przez Grecję na granicy z Turcją. Będzie ona miała 5,5 m wysokości i będzie „naszpikowana elektroniką”.   

Przygotowana przez rząd specustawa przewiduje pilną budowę na polskiej granicy z Białorusią zapory zabezpieczającej przed nielegalną migracją. Budowa będzie celem publicznym, a jej inwestorem – Komendant Główny Straży Granicznej. Do inwestycji nie będą stosowane przepisy odnoszące się do inwestycji, nie będzie też potrzebne uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień, co ma umożliwić szybką realizację. Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane prawo zamówień publicznych, a kontrolą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustawa zakłada ponadto, że wojewoda może zakazać przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Nie będzie to jednak dotyczyć właścicieli nieruchomości znajdujących się w tej strefie i osób, którym na przebywanie tam zezwoli komendant oddziału Straży Granicznej.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Środowiska postanowiły zarekomendować Senatowi 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Senackie komisje pozytywnie oceniły nowelę ustawy o odpadach. Celem noweli jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Przyjęta przez komisje poprawka ma związek z wprowadzoną do ustawy tzw. regułą wydatkową czyli określeniem w latach 2021–2030 maksymalnego limitu wydatków na realizację projektowanej ustawy dla ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra do spraw budownictwa. W związku ze wskazaniem w ustawie, że w 2021 r. wydatki nie będą ponoszone, senackie Biuro Legislacyjne zaproponowało, by ustawa obejmowała swoim zakresem lata 2022–2030.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przeanalizowanie możliwości przygotowania poprawek związanych z procedurą administracyjną  dotyczącą  odpadów nadających się do ponownego przetworzenia w przemyśle. Wskazana w przepisach procedura wymaga uzyskania zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów i określenia szczegółowych warunków tak, aby odpad przemysłowy mógł utracić status odpadu i mógł zostać przetworzony. W opinii Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej obecna procedura zmiany zezwolenia jest czasochłonna, a potrzeby rynku na wykorzystanie surowców wtórnych stale rośnie. Usprawnienie procedury przybliży krajowy przemysł do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym przy maksymalnym wykorzystaniu odpadów, jako surowców wtórnych. Poprawki zostałyby zgłoszone na rozpoczynającym się 27 bm. posiedzeniu Senatu w trakcie prac nad ustawą o odpadach.

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa postanowienia 4 unijnych dyrektyw odpadowych. Ich cel to zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Nowela ma też wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Zgodnie z przepisami unijnymi państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Komisja Obrony Narodowej nie zajęła stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Poparcia większości nie uzyskał ani wniosek o odrzucenie nowelizacji, zgłoszony przez senatora Bogdana Zdrojewskiego, ani o jej poparcie bez poprawek, co proponował senator Robert Mamątow.

Jak mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, nowe przepisy umożliwiają organizowanie przez Agencję Mienia Wojskowego przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych. Ani Ministerstwo Obrony Narodowej, ani Wojsko Polskie nie ma możliwości kontraktowania uczestników zagranicznych takich pokazów. Bez podjęcia się tych zadań przez Agencję Mienia Wojskowego pokazy nie będą mogły się odbywać.

Zastrzeżenia do ustawy zgłaszali senatorowie Bogdan Zdrojewski i Jerzy Wcisła.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu bez poprawek przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie, dotyczący m.in. nowych programów stypendialnych dla sportowców i trenerów oraz podniesienie stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński powiedział, że projekt nowelizacji ustawy o sporcie przewiduje wprowadzenie od przyszłego roku czterech nowych programów stypendialnych – dla młodych, utalentowanych sportowców i trenerów. Programy dotyczą zawodniczek i zawodników w wieku 16–23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie.

Senator Jacek Bury wskazał, że nowela daje nowe kompetencje Instytutowi Sportu, ale nie zostały one w przepisach rozszerzone. Senator Bogdan Zdrojewski podkreślił, że nowela jest bardzo potrzebna i wypełnia istotną lukę we wspieraniu młodych sportowców. Dlatego zaapelował do senatora Burego o wycofanie poprawki i zaapelował do Ministra o uzupełnienie kompetencji Instytutu Sportu. Senator Zdrojewski  złożył wniosek o przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowe stypendium będzie można otrzymać w ramach programów: Team100 Junior (sportowcy w wieku 16–17 lat), Team100 (18–23 lata), Team100 Trener oraz stypendium ministra. Ich operatorem będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Projekt nowelizacji ustawy o sporcie zakłada wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, m.in. tzw. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, tj. z 2844,74 zł do 3657,52 zł. Dodatkowo „emeryturą olimpijską” zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wraz z udziałem Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczypospolitej dyskutowała nad problematyką edukacji klimatycznej. Jak przypomniał przewodniczący komisji, senator Stanisław Gawłowski, to z inicjatywy Polski na szczycie klimatycznym w Limie w 2014 roku przyjęta została rezolucja o wprowadzeniu na całym świecie edukacji klimatycznej. „Nie wiem, jak jest we wszystkich państwach, ale w Polsce ta sprawa nie wygląda najlepiej” – przyznał senator Gawłowski. Podkreślił jednocześnie, że edukacja klimatyczna nie dotyczy jedynie młodzieży. „Ona musi obejmować wszystkich, ale przede wszystkim decydentów” – podkreślił senator.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z raportem United Nations Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna  w Polsce”. Wynika z niego między innymi, że choć w Polsce systematycznie rośnie świadomość zmian klimatycznych i ich negatywnego wpływu na człowieka, to jednak wiedza na temat tych zjawisk jest stosunkowo niewielka. W ocenie autorów raportu najważniejsza w procesie tej edukacji jest młodzież,  a do tego, by uczyć o klimacie w szkołach nie jest potrzebna zmiana podstawy programowej – wystarczą szkolenia dla nauczycieli i wykładowców akademickich. Zmiana podstawy programowej pozwoliłaby natomiast na pogłębienie problemu edukacji klimatycznej.  

Senatorowie zapoznali się też z raportem „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” – przygotowanym przez zespół naukowczyń z Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Bernadetę Niesporek-Szamburska, dr hab. prof. UŚ Małgorzatę Wójcik-Dudek, dr Magdalenę Ochwat oraz dr Annę Guzy. W jego ramach badane są m.in. programy szkolne pod kątem budowania świadomości proklimatycznej i świadomość nauczycieli i uczniów oraz projektowane są scenariusze lekcji, webinaria i warsztaty. Stawką tej edukacji jest przyszłość Ziemi  - podkreślały autorki badań, które apelowały także o tworzenie dobrego klimatu dla edukacji klimatycznej.

Przedstawicielka Ministra Klimatu i Środowiska Agnieszka Negadowska podkreśliła rolę i znaczenie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Wyliczała zrealizowane przez resort projekty edukacyjne związane m.in. z Dniem Ziemi czy Dniem Suszy, mówiła o pakietach edukacyjnych oraz grach dla najmłodszych czy webinariach dla młodzie, które można znaleźć na stronie internetowej, poświęconej edukacji ekologicznej. Podkreśliła też rolę organizacji młodzieżowych, takich jak Młodzieżowa Rada Klimatyczna, która jest organem doradczym ministra.

W dyskusji senator Alicja Chybicka zwróciła uwagę na zanieczyszczenie środowiska i choroby, wywoływane przez czynniki środowiskowe. W jej ocenie powinny się pojawić projekty edukacyjne dla każdego obywatela, zwłaszcza dla seniorów, którzy odczuwają zdrowotnie skutki zmian klimatu. W ocenie prof. Chybickiej każdy powinien też wiedzieć, że np. nie należy biegać czy otwierać okna, kiedy stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu przekracza normy. Prof. Chybicka postulowała, by edukacja ekologiczna i klimatyczna była osobnym przedmiotem w szkole.

Członkini Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczypospolitej posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła opinię, że młodzi ludzie łatwiej rozumieją potrzebę ochrony klimatu. Ważne jest także to, czy temat ten jest istotny dla ministra edukacji, bo to przełoży się na postrzeganie tego problemu w podstawie programowej czy kształceniu nauczycieli. „Ważne jest, by w tej sprawie dokonała się edukacja u podstaw” – podkreśliła.   

W posiedzeniu nie wzięli udziału przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jak poinformował przedstawiciel wnioskodawców, senator Janusz Gromek, jego celem jest, by gminy uzdrowiskowe w latach 2022-23 otrzymały z budżetu państwa dotację w wysokości wpływów z tzw. opłaty uzdrowiskowej, pobranej w uzdrowisku w roku 2019. Senator podkreślił, że projekt popierają samorządowcy, skupieni w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych.

Przedstawiciel Stowarzyszenia, Leszek Dzierżewicz powiedział, że wszystkie uzdrowiska odczuwają skutki ograniczeń, spowodowanych pandemią koronawirusa, a niektóre doprowadzone zostały wręcz do zapaści. Jak mówił, uzdrowisko Kołobrzeg utraciło ponad 2, 2 mln zł,  Ciechocinek – 2,3 mln, a Świnoujście – blisko 2 mln złotych. „Nie ma takiego uzdrowiska, które nie straciłoby dochodów, krańcowym przypadkiem są Swoszowice pod Krakowem, gdzie ubytek dochodów wyniósł 100 %” – podkreślił. Wyliczał, że gminy uzdrowiskowe musza w szczególny sposób dbać o jakość powietrza, przestrzeganie norm hałasu, infrastrukturę uzdrowiskową i turystyczną. Zwrócił też uwagę, że utrata wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej oznaczać będzie też utratę dotacji uzdrowiskowej, której wysokość powiązana jest z opłatą uzdrowiskową. Wniósł, by na najbliższe dwa lata zmienić także mechanizm, który wiąże oba te czynniki. „Zwracamy się do państwa z prośbą o pomoc, bo powiem, że niektóre uzdrowiska po utracie swoich dochodów stanęły na krawędzi”- apelował do senatorów burmistrz Ciechocinka. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska zaznaczyła, że gminy uzdrowiskowe, położone poniżej 500 m. npm nie otrzymały żadnego wsparcia z rządowych tarcz.

W dyskusji senator Jerzy Czerwiński podniósł problem, czy proponowana dotacja z budżetu państwa pozwoli wyrównać wszystkie straty, poniesione przez gminy uzdrowiskowe. Jego zdaniem można zastanowić się, czy obok dotacji nie można uzupełnić budżetu tych gmin o utracone dochody z opłaty uzdrowiskowej. Senator Krzysztof Mróz zauważył, że choć na COVID-19 straciły wszystkie gminy, to utrata dochodów przez gminy uzdrowiskowe w skali całego kraju oznacza 24 mln złotych i choćby z tego tytułu, niewielkiego jak mówił, ubytku dla budżetu, warto ten projekt poprzeć.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaakceptowała dwie ustawy ratyfikacyjne: o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku oraz o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku.

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie opowiedziała się za ustawą o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W imieniu prezydenta ustawę zaprezentował na posiedzeniu minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Wyjaśnił, że "ustawa nie przewiduje, że 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy".

Ekspert ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski zapewnił, że "nie ma zastrzeżeń" do projektu ustawy. W dyskusji głos zabrali wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Jan Maria Jackowski.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to święto narodowe, które "ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19". Będzie przypadać 27 grudnia - w rocznicę wybuchu powstania.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska

Komisja Infrastruktury zaproponuje Senatowi poprawkę redakcyjną do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a także – w trybie art. 69 Regulaminu Senatu, w ramach tzw. szybkiej ścieżki – przygotuje projekt ustawy, uwzględniający zmiany wykraczające poza materię tej nowelizacji. Komisja zarekomenduje ponadto Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym, którą omówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, decyzje w sprawie odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, będzie wydawać Transportowy Dozór Techniczny, a – jak dotychczas – resort infrastruktury, co ma usprawnić obsługę obywateli. Nowela ujednolica także przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t muszą być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości, zmniejszający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ustawa wyłącza też maszyny budowlane, wózki widłowe i pojazdy specjalne z katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli po wymianie drogomierza.

Przewodniczący komisji senator Jan Hamerski proponował wprowadzenie do ustawy poprawek dotyczących dofinansowania samorządowych zadań obwodnicowych i dopłat do przewozów autobusowych. W trakcie dyskusji wskazywano, że zmiany – choć bardzo potrzebne i oczekiwane przez samorządy – wykraczają poza materię tej nowelizacji. Dlatego na wniosek senator Haliny Biedy – w trybie art. 69 Regulaminu Senatu – komisja postanowiła przygotować odrębny projekt ustawy, uwzględniający postulowane zmiany.

Większość komisji zdecydowała natomiast o poparciu bez poprawek ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Omawiając ją, wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że to projekt „prodemograficzny”, ma bowiem wspomóc rodziny w uzyskaniu niezbędnego wkładu własnego przy staraniu się o kredyt mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma gwarantować do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100 tys. zł. W ramach tzw. spłaty rodzinnej BGK będzie jednorazowo spłacać część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się w rodzinie pierwszego dziecka, 20 tys. zł po urodzeniu się drugiego dziecka i 60 tys. zł – trzeciego albo kolejnego.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.” przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówił podczas posiedzenia sekretarz stanu w tym resorcie Rafał Weber, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z najmniejszą liczbą wypadków (spadek o 22 proc w porównaniu z rokiem 2019), ofiar śmiertelnych (spadek o 14,3 proc.), rannych (o 25 proc.) oraz kolizji (o 16 proc.) na polskich drogach w całej historii. „Nie jest to dla nas satysfakcją, ale powodem do jeszcze cięższej pracy” – zaznaczył wiceminister infrastruktury. Spadek zdarzeń drogowych wynika w jego ocenie z pandemii koronawirusa, która znacznie ograniczyła mobilność Polaków. Wiceminister Weber przyznał jednak, że mimo tych statystyk, Polska jest nadal „w ogonie państw europejskich” jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego i wyraził przekonanie, że podejmowane przez rząd działania – jak choćby planowane znaczące podwyżki mandatów drogowych – wpłyną na poprawę tego stanu rzeczy.

Minister Weber zaznaczył jednocześnie, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego pracowały mimo pandemii normalnie, realizowane też były kampanie, dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W 2020 r. po raz z pierwszy obowiązywały także przepisy dot. jazdy na suwak czy tworzenia „korytarzy życia”. Zapewnił też, że nadal będą podejmowana starania, aby ograniczać liczbę wypadków na drogach – m.in poprzez nowe inwestycje drogowe czy kampanie edukacyjne.

Komisja Ustawodawcza wniesie o przyjęcie z poprawką ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego. Zmiana, zgłoszona przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, polega na skreśleniu przepisu art. 14 ustawy, który wprowadza obowiązek zrzeczenia się przez prokuratora stanu spoczynku, gdy został on powołany na stanowisko sędziego.

Beata Mandylis z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu poinformowała, że ustawa wprowadza zmiany legislacyjno-redakcyjne do 14 ustaw, dostosowujące używaną w nich terminologię do aktualnego stanu prawnego. Zwróciła uwagę, że między pierwszym a drugim czytaniem do projektu zostały wprowadzone nowe rozwiązania, m.in. obowiązek zrzeczenia się stanu spoczynku przez prokuratora, który został powołany na stanowisko sędziego. Jak podkreśliła, przepis ten każe zastanowić się nad tym, czy prokurator w stanie spoczynku powołany na stanowisko sędziego jest niezawisły. Wyjaśniła, że prokurator w stanie spoczynku, który nie zrzekł się tego stanu i orzekał jako sędzia, będąc jednocześnie prokuratorem i pobierając z tego tytułu drugie wynagrodzenie, nie cechuje się przymiotem niezawisłości. Wskazała też na brak przepisu przejściowego, określającego czy będzie on działał w przyszłości, czy też dotyczy osób, które obecnie łączą status sędziego i prokuratora w stanie spoczynku. Legislatorka proponowała, że przygotuje stosowne poprawki, które mogłyby zostać zgłoszone na posiedzeniu Senatu, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Prokuraturę Krajową i przedstawiciela rządu.

Zastrzeżeń biura legislacyjnego nie podzielił przedstawiciel Prokuratury Krajowej Tomasz Szafrański. Według niego uwagi są bezzasadne, gdyż ani w Sądzie Najwyższym, ani w Trybunale Konstytucyjnym nie orzekają sędziowie będący jednocześnie prokuratorami w stanie spoczynku.

Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział zgłoszenie poprawek dotyczacych art. 14 na posiedzeniu plenarnym Izby, a także wystąpienie do Prokuratury Krajowej o informację o liczbie osób łączących status sędziego i prokuratora w stanie spoczynku.

Podczas tego posiedzenia komisja zdecydowała ponadto o wniesieniu do marszałka Senatu 2 projektów ustaw. Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ma na celu rozwiązanie problemu dotyczącego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, na których stoją bloki spółdzielni mieszkaniowych. Proponowane przepisy przewidują, że w wypadku takich gruntów spółdzielnie będą mogły składać wnioski do sądu o tzw. nabycie wskutek przemilczenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej zakłada rozszerzenie katalogu przesłanek wyłączenia obowiązku ponoszenia przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Z możliwości zwolnienia z opłaty mogłyby skorzystać dorosłe dzieci rodziców, którzy nie wywiązywali się z obowiązku alimentacyjnego lub stosowali wobec nich przemoc.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”. W ubiegłym roku RIO zbadały m.in. ponad 178 tys. uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (jst.), przeprowadziły 982 kontroli w samorządach i innych podmiotach, skontrolowały też ponad 115 tys. sprawozdań z wykonania budżetu jst. Dochody ogółem jst. wyniosły w 2020 roku ponad 304 mld. zł i był to wzrost o 9,5 proc wobec roku 2019. Największy dochód zanotowały powiaty, najmniejszy – miasto stołeczne Warszawa. Wydatki wyniosły ponad 299 mld.

Sprawozdaniem objęto 2 807 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 411 gmin, 66 miast na prawach powiatu, w tym miasto stołeczne Warszawę, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 154 związki jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny.

Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Izb Obrachunkowych (KRIO) Grzegorz Czarnocki zaznaczył, że z powodu pandemii koronawirusa było mniej kontroli, a co za tym idzie także mniej wniosków pokontrolnych czy wystąpień do sądów administracyjnych. Prezentując wnioski z raportu przewodniczący Czarnocki zwrócił m.in. uwagę na konieczność dokonania zmian w prawie, tak, by m.in. doprecyzować zapis o upoważnieniu zastępcy wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do dokonywania zmian w budżecie.

Ewa Czołpińska z KRIO zwróciła uwagę, że ubiegły rok był pierwszym, w którym spadł udział samorządów w podatku PIT – o 1 proc., co stanowi znaczną zmianę w ich dochodach. Podkreśliła też, że mimo niesprzyjającego otoczenia prawnego, wynikającego ze zmian związanych z pandemią, samorządy bardzo dobrze poradziły sobie z wykonaniem ubiegłorocznego budżetu.

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, bierze udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywa się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.

Prace w komisjach senackich – 25 listopada 2021 r.

Obradowały komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.