Narzędzia:

Finał konkursu „Sołtys Roku 2020”

05.10.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

W Senacie 5 października 2021 r. odbyły się konferencja „Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo” i finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”, zorganizowane przez senackie komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z redakcją „Gazety Sołeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Podczas konferencji o zmianach prawnych dotyczących sołectw i sołtysów w okresie ostatnich 30 lat działalności stowarzyszeń sołtysów mówił prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, senator I, VII i VIII kadencji. Za najważniejszą zmianę uznał utworzenie funduszu sołeckiego. „Jest to pierwszy budżet partycypacyjny w Polsce” – podkreślił. „Fundusz wzmocnił rolę sołectwa, sołtysów i zebrania wiejskiego, integruje też społeczność wiejską” – dodał. Jak mówił, dzięki innym wprowadzonym zmianom sołtysom przysługują m.in. taka sama ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym, fakultatywne diety i możliwość udziału w posiedzeniach rady gminy. Ponadto wobec sołectw znajduje zastosowanie zasada pomocniczości. Prezes Ireneusz Niewiarowski zwrócił uwagę na problem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Przypomniał, że cykl realizacji tzw. jednego funduszu trwa 3 lata. W ocenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z powodu niepełnego zwrotu części wydatków gminy stracą ok. 100 mln zł, dlatego stowarzyszenie postuluje zwiększenie dotacji z budżetu państwa, tak aby w pełni można było realizować zwroty. Prezes Ireneusz Niewiarowski poinformował też, że obecnie w Polsce jest 40821 sołectw. W 2021 r. fundusz sołecki wyodrębniło 1498 gmin na planowaną kwotę w wysokości 692 mln zł. W 2022 r. na ten cel zaplanowano 730 mln zł.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wzmacniania Sołectw i Osiedli poseł Ryszard Wilczyński przedstawił założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 343), przygotowanego z inicjatywy posłów Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślił, 3 filary projektu to: silniejszy sołtys i sprawniejsza rada sołecka, możliwość urzeczywistnienia przez sołectwo swojego pomysłu na wieś, zobowiązanie gmin do większej troski o sołectwo. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku tworzenia funduszu sołeckiego i rozszerzenie katalogu przedsięwzięć z niego finansowanych; środki mogłyby być przeznaczone na działania mające na celu umacnianie tożsamości i kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji cyfrowych mieszkańców. Przewiduje też obowiązkowe diety dla sołtysów, a dla członków rady sołeckiej – zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji. Zdaniem posła Ryszarda Wilczyńskiego fundusz sołecki powinien stać się „zrębem finansowej samodzielności sołectwa i przyczółkiem do skutecznej interwencji państwa w obszarach problemowych”.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy wsi mogą w większym stopniu decydować o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Zwracali uwagę na narastający problem z wyborem sołtysa spowodowany „skromną gratyfikacją za wypełnianie bardzo wielu obowiązków”. Zdaniem socjolog dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej instytucja sołtysa jest symbolem samorządu wiejskiej wspólnoty.

W drugiej części konferencji odbyła się gala konkursu „Sołtys Roku 2020”. Podsumowując obecną edycję konkursu, redaktor naczelny „Gazety Sołeckiej” Ryszard Jałoszyński poinformował, że najwięcej kandydatów zgłoszono z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, żadnych zaś – z podlaskiego, pomorskiego i śląskiego.

W liście skierowanym do zwycięzców konkursu, prezydent Andrzej Duda wyraził szacunek i uznanie dla ich „społecznej pracy na rzecz sąsiedzkiej wspólnoty”.

Tytuł Sołtysa Roku 2020 zdobyli: Wioleta Dzienniak ze Spławia w woj. wielkopolskim, Alicja Jamorska-Kurek z Piasecznej Górki w woj. świętokrzyskim, Józef Kremer z Wawelna w woj. opolskim, Barbara Ostrowska z Nowej Wsi w woj. warmińsko-mazurskim, Jerzy Raczyński z Łapczycy w woj. małopolskim, Alicja Rymszewicz z Trygortu w woj. warmińsko-mazurskim, Kamil Stepnowski z Aleksandrowa w woj. mazowieckim, Roman Topor z Moroczyna w woj. lubelskim, Jacek Warnkowski z Rychlika w woj. wielkopolskim, Violetta Zbytek z Białego Zdroju w woj. zachodniopomorskim. Za najdłuższe, 47-letnie, w obecnej edycji konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagrodzono Henryka Kołeckiego z Kozjatów w woj. kujawsko-pomorskim.

Konkurs „Sołtys Roku” organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Gazeta Sołecka”. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego