Narzędzia:

14 lipca 2021 r.

edukacja i kultura 14.07.2021

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za odrzuceniem ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej w Zamościu, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez posłów PiS i Kukiz'15.

Ustawę przedstawił poseł wnioskodawca Sławomir Zawiślak. Jak wyjaśnił, zakłada ona powołanie od 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Zgodnie z ustawą mienie tej uczelni stanie się mieniem akademii. Poseł wnioskodawca poinformował, że ustawę przygotowano, by wesprzeć rozwój szkolnictwa wyższego na Zamojszczyźnie, a powstanie akademii będzie zaspokojeniem aspiracji mieszkańców regionu. Jak podkreślił, ustawa uzyskała poparcie „ponad podziałami politycznymi ponad 60 samorządów z terenu Roztocza”.

W uzasadnieniu projektu napisano, że jego skutkiem prawnym w odniesieniu do praw i obowiązków uczelni, jest mechanizm sukcesji generalnej, tj. przejęcia wszelkich praw i obowiązków uczelni przez akademię. Jak stwierdzono, główny cel reaktywowanej Akademii Zamojskiej wymaga, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się na bazie nauki historii, pogłębionych, polskich studiów humanistycznych i społecznych, tworzonych w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej. Nadzór nad Akademią sprawować ma minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Pozytywne stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej ustawy przedstawił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek. W jego ocenie „ustawa zawiera potencjał przyszłościowy”.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło uwagi do ustawy i zaproponowało odpowiednią poprawkę.

W trakcie dyskusji ustawę krytycznie ocenili senatorowie. ustawę. Senator Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę na przepis, zgodnie z którym wraz ze zmiana statusu uczelni zostaje przerwana kadencja obecnego rektora. Kolejna uwaga dotyczyła zapisów odnoszących się do zatrudnienia obecnych pracowników Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w powstałej w jej miejscu Akademii Zamojskiej. Przewidują one, że stosunek pracy z tymi pracownikami wygaśnie po 3 miesiącach od wejścia w życie rozpatrywanej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. „Sposób rozwiązania stosunku pracy z pracownikami tej uczelni, według mojej oceny, jest absolutnie nieakceptowalny” – stwierdził senator Bogdan Zdrojewski. Wyraził też sprzeciw wobec powołania nowego rektora przez szefa resortu edukacji i nauki w czasie trwania kadencji rektora sprawującego obecnie ten urząd. Podkreślił, że bez zmiany tych zapisów ustawę należy odrzucić w imię poszanowania autonomii uczelni. Dotyczy to zarówno stabilności kadry profesorskiej, jak i stabilności decyzji kolegialnych, w tym wyboru władz uczelni, a także tych elementów, które są związane z własną drogą uczelni do uzyskania wyższego poziomu pracy naukowej.

W opinii senatora Józefa Zająca ustawa „rażąco narusza przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i kodeksu pracy”. Jak dodał, projekt ustawy powstał poza środowiskiem akademickim, którego dotyczy, i w związku z tym wyraził wątpliwości co do szczerości intencji jego wnioskodawców.

Zdaniem senator Joanny Sekuły pominięcie władz Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i rozpoczęcie procesu de facto jej likwidacji w obecnym kształcie stanowi wydarzenie bez precedensu. Według senator nieuzasadniony proces przekształcania uczelni podjęto po to „żeby zwolnić ludzi, których nie chce się mieć na tej uczelni”.

Rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica prof. Andrzej Samborski podkreślił, że środowisko uczelni ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjęło procedowanie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, złożonego przez grupę posłów. Jak podkreślił, projekt ustawy nie był konsultowany ze społecznością akademicką, władzami i organami uczelni. Rektor mówił też o ogromnych obawach pracowników uczelni, które wzbudził przepis dotyczący wygaśnięcia stosunku pracy.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości zgłosiła senator Joanna Sekuła. Senatorowie Małgorzata Kopiczko i Bogdan Zdrojewski proponowali natomiast poprawki. W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.