Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu

10.09.2021

9–10 sierpnia 2021 r. odbyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, 1 odrzuciła, a do 5 wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe.

 

Uchwała upamiętniająca ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Senat jednomyślnie, 90 głosami, podjął uchwałę, przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Przypomniano w niej okoliczności ataków terrorystycznych na World Trade Center sprzed 20 lat. Jak napisano, „celem tej bezprecedensowej w historii świata napaści stało się państwo będące kolebką demokracji, ustroju republikańskiego i niezbywalnych praw człowieka i obywatela”. Senatorowie składają uroczysty hołd wszystkim osobom, które poniosły śmierć wskutek tych tragicznych wydarzeń. „Byliście, jesteście i będziecie symbolem ofiary poniesionej w imię wolnego świata, zaatakowanego przez przedstawicieli fundamentalistycznej, terrorystycznej organizacji, walczącej z tym, co bliskie wszystkim demokracjom na świecie. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy wtedy stracili swoich bliskich, łączymy się w bólu z Narodem amerykańskim tak boleśnie doświadczonym tamtymi wydarzeniami” – czytamy w uchwale. Senat wyraża też przekonanie, że absolutnie niedopuszczalne jest rozstrzyganie konfliktów etnicznych, międzynarodowych zatargów, politycznych sporów czy dochodzenie wzajemnych roszczeń jakąkolwiek inną drogą niż pokojowe rokowania i międzynarodowe mediacje.

„Niech ofiary ataków sprzed 20 lat będą zobowiązaniem dla ludzkości, żeby nigdy w przyszłości nie uciekać się do przemocy, rozlewu krwi czy aktów terroru w rozwiązywaniu sporów między państwami, narodami, grupami etnicznymi, religiami czy poszczególnymi jednostkami” – apeluje Senat.

 

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – odrzucona

Izba, zgodnie z wnioskiem komisji: Kultury i Środków Przekazu, Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, odrzuciła ustawę, uchwaloną przez Sejm na 36. posiedzeniu, 11 sierpnia 2021 r., na podstawie projektu poselskiego. Stanowisko takie poparło 53 senatorów, 37 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Senat uznał, że ustawa nie może stać się częścią systemu prawnego, gdyż narusza szereg przepisów konstytucji, postanowienia Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W uzasadnieniu wniosku o odrzucenie ustawy podkreślono m.in., że przepisy dotyczące powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), dodane w trakcie prac sejmowych, są sprzeczne z konstytucją.

Do stanowiska Senatu ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa, tzw. lex TVN, wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. Przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego. Nowela zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, wygasające w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostaną przedłużone na 7 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające wobec nich postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Nowelizacja dotyka bezpośrednio TVN Grupa Discovery, która od lutego 2020 r. stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie. Aktualna koncesja wygasa 26 września 2021 r. Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę w sposobie powoływania członków KRRiT przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeśli w ciągu miesiąca od dnia przekazania uchwały Sejmu wyrażającej zgodę na powołanie tych członków Senat nie podejmie decyzji, będzie to oznaczać wyrażenie zgody. Jeżeli Senat nie zgodzi się na powołanie członków, Sejm musi zaproponować inne kandydatury. Zgodnie z nowymi przepisami KRRiT ma powoływać i odwoływać członków zarządu, w tym prezesa, państwowych spółek medialnych.

 

Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa, uchwalona z inicjatywy Senatu na 36. posiedzeniu Sejmu, 11 sierpnia 2021 r., umożliwia wysyłanie przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) podmiotom, które nie dopełniły tego obowiązku. Takie rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku po ich odwołaniu.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji senator Ryszard Majer zaproponował zmianę terminu wejścia w życie ustawy, tak aby prezydent miał zapewniony konstytucyjny termin na jej podpisanie. Izba 91 głosami, przy 2 przeciwnych, poparła nowelę z tą poprawką.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

 

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych – przyjęta z poprawkami

Senat w wyniku głosowania wprowadził 4 zmiany do ustawy, uchwalonej przez Sejm podczas 36. posiedzenia, 11 sierpnia 2021 r., na podstawie projektu prezydenckiego, o co wnosiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (94 głosy za, 1 wstrzymujący się). Jedna z poprawek doprecyzowuje, że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w internecie. Oznacza to, że zwolniony z honorowania gotówki będzie akceptant prowadzący działalność wyłącznie w internecie i zawierający umowy wyłącznie w sieci, a także akceptant prowadzący działalność hybrydową (np. Internet/lokal przedsiębiorstwa) w zakresie umów zawieranych w internecie. W przypadku działalności tradycyjnej akceptant będzie musiał przyjąć zapłatę gotówką. Kolejna wydłuża vacatio legis ustawy z 30 dni do 3 miesięcy. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny i redakcyjny. Teraz ustosunkują się do nich posłowie.

Ustawa zobowiązuje sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty w gotówce. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji, w których konsument nie będzie mógł zapłacić gotówką, uwzględnianie zwyczajów płatniczych wszystkich grup społecznych i umożliwienie im korzystania z preferowanych form płatności, w tym gotówkowych. Zgodnie z ustawą  sprzedający będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kwartale roku poprzedniego. Obecnie to 5370,64 zł.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 36. posiedzeniu, 11 sierpnia 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów. Wynagrodzenie prezydenta będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego, odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to 40-procentowy wzrost wynagrodzenia prezydenta. Nowela zakłada również maksymalną wysokość miesięcznych diet dla radnych, która ma odpowiadać 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Oznacza to 60-procentowy wzrost diet dla radnych. Tak samo wzrosnąć ma maksymalna wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka i wicemarszałka województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. Ich maksymalne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosły o wprowadzenie do noweli 8 poprawek. Propozycje zmian przedstawili także senatorowie: Jerzy Czerwiński, Marek Borowski, Wiktor Durlak, Wojciech Konieczny i Gabriela Morawska-Stanecka. W wyniku głosowania Senat przyjął ustawę z 4 poprawkami (61 głosów za, 27 – przeciw, 2 wstrzymujące się). Doprecyzowują one m.in. przepis określający wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Senatorowie zdecydowali, że podstawą do ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla tych pracowników będzie maksymalne wynagrodzenie określone dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, a w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw także dodatek specjalny. Oznacza to, że prawidłowe obliczenie kwoty minimalnego wynagrodzenia dla danego stanowiska wymaga rezygnacji z widełkowego sposobu określania kwot wynagrodzenia zasadniczego.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Izba jednomyślnie, 94 głosami, wprowadziła 6 poprawek, głównie legislacyjnych, do ustawy, którą Sejm uchwalił na 36. posiedzeniu, 11 sierpnia 2021 r., na podstawie projektu rządowego. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska rekomendowały 5 poprawek, a Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu – 6. Senatorowie opowiedzieli się za skreśleniem przepisu, który spośród podmiotów prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym z instalacji odnawialnych źródeł energii, w sposób nieuzasadniony stawia w uprzywilejowanej sytuacji spółki Skarbu Państwa zarządzające krytyczną infrastrukturą energetyczną. Uznali, że przepis uprawniający tę grupę spółek kapitałowych do bezprzetargowego dzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest niezgodny z konstytucją, nie prowadzi do realizacji celów zadeklarowanych przez projektodawcę w uzasadnieniu do projektu ustawy, a także może być kwalifikowany, jako niedozwolona pomoc publiczna dla uprawnionych w nim spółek kapitałowych.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Nowela przedłuża do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmienia także definicję małej instalacji, której zainstalowaną maksymalną moc elektryczną zwiększa z 500 kW do 1 MW, a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW. Ma to ograniczyć obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ci, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł bez przetargu przekazywać spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE. Ustawa przewiduje też zmiany w zakresie planowania przestrzennego, instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (dotychczas 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Celem noweli, uchwalonej z inicjatywy rządu na 36. posiedzeniu Sejmu, 11 sierpnia 2021 r., jest przyspieszenie osiągnięcie poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB. Określa także dalszy wzrost do poziomu 7% PKB w 2027 r. Minimalne publiczne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 5,75% PKB w 2022 r., 6% PKB w 2023 r., 6,2% w 2024 r., 6,5% w 2025 r. i 6,8% PKB w 2026 r. Oznacza to dodatkowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną w Polsce o 85 mld zł w najbliższych latach i osiągnięcie w 2027 r. nakładów na ochronę zdrowia na poziomie przekraczającym 215 mld zł. Ustawa wprowadza również przepisy dotyczące naruszenia nietykalności pracowników punktów szczepień przeciw COVID-19, obejmuje ich dodatkową ochroną prawną. Za naruszenie ich nietykalności cielesnej będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa umożliwia ponadto ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji podmiotowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także przenoszenie środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, będącej w jego dyspozycji.

Komisja Zdrowia wnosiła o wprowadzenie do ustawy 4 zmian, jej mniejszość zaś – 1. W trakcie dyskusji propozycje poprawek zgłosili senatorowie: Ryszard Bober, Wojciech Konieczny, Krzysztof Kwiatkowski i Beata Małecka-Libera. Izba jednomyślnie, 94 głosami, przyjęła nowelę z 5 poprawkami. Przewidują one m.in., że na finansowanie ochrony zdrowia będą przeznaczane corocznie, od 2025 r., środki finansowe w wysokości nie niższej niż 7,20% PKB. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2022–24 nie może być niższa niż odpowiednio 6%, 6,50% oraz 7%. Celem kolejnej zmiany jest zminimalizowanie przypadków konieczności likwidowania samorządowych szpitali i innych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gdy wykazują one straty netto wynikające z nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków, bez zapewnienia na ich realizację wystarczających środków. Poprawka zakłada, że straty będą pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister ds. zdrowia. Następna poprawka skreśla przepis dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej „osoby przeprowadzającej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej w przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu, podczas lub w związku z przeprowadzanym badaniem lub szczepieniem”. Zdaniem senatorów przepis ten, dodany w trakcie prac sejmowych, wykracza poza zakres noweli.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Uchwała w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Senat 73 głosami, przy 6 – przeciw i 6 wstrzymujących się od głosu, podjął uchwałę, w której wyraża hołd „wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan Wyszyński, wielkiemu Polakowi, który swoim bogatym życiem i proroczym widzeniem wszedł do historii Polski”. W uchwale podkreślono, że w czasach stalinowskich prymas musiał stawić czoło prześladowaniom, przemocy, gwałtom i niesprawiedliwości. Był zwolennikiem zgody, ale nigdy ugody z władzami PRL. Senatorowie przypomnieli, że w 1953 r. odmówiono wydania mu paszportu, aby mógł odebrać w Watykanie godność kardynalską, a 25 września 1953 r. został uwięziony na 3 lata. W więzieniu opracował program Ślubów Jasnogórskich, przygotowujący Polaków do obchodów Milenium Chrztu Polski, które okazały się „wielkim triumfem Kościoła i Narodu”.

W uchwale przywołano także słowa papieża Jana Pawła II skierowane do kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas spotkania z Polakami następnego dnia po inauguracji pontyfikatu, 23 października 1978 r.: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Jak czytamy w uchwale, „te słowa są niejako kluczem do zrozumienia zarówno osoby, jak i opatrznościowej roli Wielkiego Prymasa w powojennej historii Kościoła w Polsce”.

Inicjatorami podjęcia uchwały była grupa senatorów.

 

Uchwała ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Izba, w obecności Piotra Kulerskiego, prawnuka Wiktora Kulerskiego, i prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, jednomyślnie, 86 głosami, podjęła uchwałę przygotowaną z inicjatywy grupy senatorów. Senatorowie podkreślili w niej, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno w historii jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli, że Wiktor Kulerski prowadził propolską działalność na terenie zaboru pruskiego, a popularność, jaką zyskał wśród polskiego społeczeństwa ziem zaboru pruskiego, przyniosła mu przydomek „hetman ludu”, gdyż bronił praw Polaków przed germanizacyjnymi działaniami zaborcy. Jako poseł do Parlamentu Rzeczy Niemieckiej był orędownikiem sprawy polskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal poświęcał się działalności wydawniczej i politycznej, współtworzył regionalne struktury ruchu ludowego, zasiadał w Senacie RP w latach 1928–35. „Był obrońcą zasad demokratycznych, przestrzegał przed zagrożeniem niemieckim i rewolucją bolszewicką. Przyszłość Polski widział w umocnieniu jej potencjału gospodarczego, trzymaniu się zasad pluralizmu politycznego, w tym przede wszystkim wolności słowa oraz tradycji chrześcijańskich” – czytamy w uchwale. Jak napisano, uwielbiany przez wyborców, znienawidzony przez przeciwników politycznych, do samego końca był wierny ideałom demokracji i emancypacji.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

46. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 46. posiedzenia.

45. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

45. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 45. posiedzenia Senatu.