Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 8 września 2021 r.

legislacja 08.09.2021
Komisja Ustawodawcza (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

Komisja Ustawodawcza jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Senatu RP upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001. Senatorowie oddają w niej hołd wszystkim osobom, które poniosły śmierć wskutek tych tragicznych wydarzeń. „Byliście, jesteście i będziecie symbolem ofiary poniesionej jako reprezentanci wolnego świata, zaatakowanego przez przedstawicieli fundamentalistycznej, terrorystycznej organizacji walczącej z tym co bliskie wszystkim demokracjom na świecie” – czytamy w projekcie. Jak mówił podczas obrad przedstawiciel wnioskodawców, senator Wadim Tyszkiewicz, bezprecedensowy atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone został przeprowadzony po to, by doprowadzić do śmierci jak największej liczby ludzi i jak największych zniszczeń. „Zaatakowane zostało państwo, które jest symbolem wolności i demokracji” – podkreślił. W projekcie uchwały został także zawarty apel o to, by ofiary ataków sprzed 20 lat były zobowiązaniem dla ludzkości, żeby nigdy w przyszłości nie uciekać się do przemocy, rozlewu krwi czy aktów terroru w rozwiązywaniu sporów między państwami, narodami, grupami etnicznymi, religiami czy poszczególnymi jednostkami. „Niech pamięć tych wydarzeń będzie moralnym przesłaniem na lepszą przyszłość” – napisali wnioskodawcy w projekcie uchwały.

Komisja przyjęła także jednogłośnie projekt uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka, Wiktora Kulerskiego. Jak mówił przedstawiciel wnioskodawców, senator Ryszard Bober, mimo że pochodził z rodziny zgermanizowanej – jako wydawca,  poseł do Reichstagu w czasie zaborów,  a potem senator II RP robił wszystko, urzeczywistniać marzenie o wolnej Polsce. Wydawał między innymi pod zaborem pruskim w nakładzie 130 tys. egzemplarzy polskojęzyczną „Gazetę Grudziądzką”, na której uczyły się czytać i pisać całe pokolenia Polaków.  Jak podkreślił senator Bober, Wiktor Kulerski może być wzorem dla młodego pokolenia, jak można dbać o Polskę i jak sprawować funkcje polityczne.

W projekcie uchwały czytamy, że związany nierozerwalnie z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski, odcisnął swoje piętno w historii jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – napisali autorzy projektu uchwały.

Komisja poparła także projekt uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Jak mówił przedstawiciel wnioskodawców, senator Jerzy Czerwiński, uchwała ma związek z zaplanowaną na 12 września br. beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego. „Uważamy, że tak wielka uroczystość i wielka postać powinna być uhonorowana przez Wysoką Izbę” – podkreślił senator wnioskodawca.

W projekcie uchwały przypomniany został życiorys oraz zasługi Prymasa Tysiąclecia dla Polski. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża hołd wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan Wyszyński, wielkiemu Polakowi, który swoim bogatym życiem i proroczym widzeniem wszedł do historii Polski” – czytamy.

W dyskusji wątpliwości części senatorów – w tym m.in. wiceprzewodniczącego komisji Marka Borowskiego – wzbudził fakt, że Senat podjął już uchwałę o ustanowieniu roku 2021 jako roku prymasa Wyszyńskiego, w związku z tym podejmowanie drugiej uchwały dotyczącej tej samej postaci jest niecelowe. Senator Czerwiński replikował, że w obecnej kadencji zdarzały się już podobne sytuacje, dot. np. ogłoszenia roku 2021 rokiem powstań śląskich, a następnie honorowanie III Powstania Śląskiego. Ostatecznie w głosowaniu stosunkiem głosów 11 za, 6 przeciw i 4 wstrzymujące się  komisja zdecydowała o przyjęciu projektu uchwały.

Komisja Ustawodawcza na wniosek senator Lidii Staroń opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Ma on doprowadzić do obniżenia tzw. kosztów pozaodsetkowych pożyczek – „chwilówek”.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniesie o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nowelizacja nie budziła zastrzeżeń ani senackiego biura legislacyjnego, ani senatorów. Umożliwia ona wysyłanie przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem profilu w systemie teleinformatycznym ZUS, wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi podmiotom, które nie dopełniły tego obowiązku. Takie rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku po ich odwołaniu.

Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zdecydowały o przerwaniu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do czasu przeanalizowania innych wariantów projektu. Zespół roboczy przeanalizuje, w jaki sposób uwzględnić potrzeby samorządów, stanowisko administracji morskiej przy zapewnieniu właściwej ochrony wybrzeża.

Projekt ma na celu poszerzenie wpływu gmin znajdujących się w obszarze pasa nadbrzeżnego na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże, klify i lasy ochronne. Zdaniem projektodawców przepisy dadzą podstawę prawną do wykorzystywania przez te gminy pasa technicznego znajdującego się w jej granicach, dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego podlega naczelnemu organowi administracji morskiej, czyli ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej oraz terenowym organom administracji morskiej czyli dyrektorom urzędów morskich. Gmina chcąca wykorzystać pas technicznych w celach określonych w projekcie musiałaby zawiadomić o swoim zamiarze właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. Urząd morski będzie mógł wyrazić  sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej będzie regularnie zajmowała się postępem prac w negocjacjach Polski z Komisją Europejską w zakresie Krajowego Planu Odbudowy – zapowiedział przewodniczący komisji senator Bogdan Klich. Jak dodał, jeśli KPO zyska akceptację KE, będzie monitorować także proces oceniania go  przez  Parlament Europejski  i Radę Europejską.  

Komisja omawiała przyczyny i skutki wstrzymania zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy przez KE.

Senator Klich podkreślił, że jest to najbardziej aktualna i ważna sprawa dla wszystkich Polek i Polaków, bo dotyczy olbrzymich kwot pieniędzy, które dają szansę na rozwój kraju. „Nie odpuścimy  tej sprawy, bo  mamy świadomość, że to jest w 100 proc. odpowiedzialność rządzących, za to, że wiedząc, jakie są kryteria przyznawania środków z Funduszu Odbudowy nie zastosowali się do niektórych z nich” – powiedział przewodniczący komisji. W jego ocenie rząd sprowokował kulminację działań antyeuropejskich, które mogą skutkować dalszym odroczeniem decyzji KE. Zaznaczył, że nawet jeśli dojdzie do akceptacji polskiego KPO, to już w tej chwili samorządy cierpią z powodu utraconych korzyści. „Takie działania ze strony rządu uważamy za szkodliwe” – podkreślił senator Klich .

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej  oczekuje dostosowania się rządu do zasad, które każdy kraj musi przestrzega ć w UE  tzn: do respektowania zasady praworządności, uznawania wyroków Trybunału Sprawiedliwości  UE i nie przeprowadzania fikcyjnego postępowania przed tzw. Trybunałem Konstytucyjnym, który miałby orzekać o tym, o czym Polacy orzekli w referendum akcesyjnym do UE w 2003 r. nt. pierwszeństwa prawa unijnego w stosunku do prawa krajowego –wskazywał przewodniczący komisji.

Komisja zwróci się ponadto do premiera Mateusza Morawieckiego z pytaniem, czy zamierza wycofać z  TK sprawę ustalenia zależności polskiego prawa konstytucyjnego i prawa unijnego, a także m.in. z wnioskiem o odpowiedź w sprawie wypowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który  w odniesieniu do KE użył sfomułowań „agresja” i „wojna hybrydowa”.

Ponadto komisja zwróci się z pytaniem do ministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy z pytaniem o koordynację sprawy odpowiedzi 5 sejmików wojewódzkich, które mogą utracić po kilka miliardów zł. dofinansowania z UE za podjęte uchwały anty-LGBT.

W dyskusji senatorowie mówili, że sytuacja z KPO jest w najwyższym stopniu niepokojąca, tym bardziej, że 18 planów zostało już zaakceptowanych przez KE, a pierwsze kraje UE  już otrzymały zaliczki. Przypominali, że senacka komisja spraw zagranicznych już wypowiadała się nt. wad i braków w polskim KPO.

Na pytania senatorów odpowiadała dyrektor Departamentu Strategii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Renata Calak. Zapewniła, że na poziomie technicznym dokument przedstawiony KE został zaakceptowany. Dodała, że także urzędnicy, którzy pracowali nad KPO ubolewają nad tym, że nie został on zaakceptowany przez KE. Dyrektor Calak poinformowała, że w najbliższych dniach projekt ustawy wdrożeniowej do KPO zostanie przedstawiony na Konwencie Marszałków Województw i powinien pojawić się na stronie internetowej resortu.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska poparły przyjęcie z poprawkami ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie wprowadzili pięć poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Ustawa przedłuża do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z OZE, czyli z odnawialnych źródeł energii. Ogranicza obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii w małych instalacji poprzez zwiększenie zmianę definicji małej instalacji. Zwiększa ona maksymalną moc elektryczną zainstalowaną z 500 kW do 1 MW, a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu z 900 kW do 3 MW. Przedsiębiorcy, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł bez przetargu przekazywać spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę OZE. Ustawa przewiduje też zmiany w zakresie planowania przestrzennego, instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (dotychczas 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego danej gminy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.

Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją o działalności w obszarze polonijnych badań naukowych i współpracy z Polonią Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Przewodniczący Komisji Kazimierz Ujazdowski przypomniał, że jest to kontynuacja poznawania dorobku badawczego polskich ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad polską emigracją. Wyraził też nadzieję, że to początek współpracy komisji z tymi ośrodkami i że w nieodległej przyszłości będzie ona kontynuowana.

Działalność naukową w zakresie problematyki polonijnej Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła prof. Anna Mazurkiewicz – prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej. Badania te koncentrują się głównie na dziejach polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ameryki Łacińskiej i krajów skandynawskich. Od 2008 r. Wydział Historyczny UG ściśle współpracuje z gdańską amerykanistyką i socjologią, z Polsko-Amerykańskim Towarzystwem Historycznym (PAHA), a od 2012 r. ma miejsce symbiotyczna współpraca z Muzeum Emigracji w Gdyni. Zaowocowała ona m.in. opracowaniem wystawy stałej muzeum, przygotowaniem dwutomowej publikacji zbiorowej podsumowującej badania nad polskim doświadczeniem emigracyjnym, w tym emigracji wojennej, organizacją konferencji, wystaw czasowych i wspólnych projektów badawczych. Omawiając prace Wydziału Historycznego prof. Mazurkiewicz zwróciła uwagę na publikację poświęconą polskim dysydentom z okresu zimnowojennego pt. „My w Szwecji nie porastamy mchem”, badania dotyczące udziału emigrantów z Polski w amerykańskiej wojnie secesyjnej, projekty dotyczące kontaktów polsko-duńskich, badania polskiej migracji do USA z okresu zimnej wojny oraz zaangażowania polskich uchodźców w amerykańskie programy polityczne i wojnę psychologiczną.

W ramach współpracy z PAHA – której działalność koncentruje się nie tylko na opisie i badaniu dorobku i dziejów polskiej diaspory w USA, ale przede wszystkim na aktywnym wprowadzaniu polskiej narracji do amerykańskiego dyskursu o roli grup narodowościowych w historii amerykańskiego społeczeństwa – prof. Mazurkiewicz bierze udział w redakcyjnym przygotowaniu prestiżowej naukowej serii wydawniczej Ohio University Press „Polish And Polish-American Studies”. Dotychczas ukazało się 18 tomów w tej serii. Obecnie we współpracy z PAHA prowadzonych jest wiele projektów badawczych z udziałem młodych naukowców, którzy zaangażowali się w projekty dotyczące ratowania, edycji i publikowania źródeł do studiów nad dziejami Polonii amerykańskiej, zbierania archiwów rodzinnych emigrantów wojennych i powojennych, a także poszczególnych wspólnot, organizacji czy polskich parafii.

Z uwagi na dostrzeżenie konieczności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad migracjami w maju br. na Uniwersytecie Gdańskim zainaugurowano działalność International Border Studies Center – Międzynarodowego Centrum Badań nad Granicami, w ramach którego nawiązali współpracę badacze z różnych dyscyplin naukowych z 25 wiodących ośrodków z całego świata. Prof. Anna Mazurkiewicz zaprosiła członków komisji do udziału w konferencji organizowanej przez Centrum, zatytułowanej „Pogranicze. Zmiana i kontynuacja w obliczu spotkania z odmiennością”, która odbędzie w dniach 16–18 września br. w Muzeum Emigracji w Gdyni, które jest współorganizatorem wydarzenia.

Działalność Muzeum Emigracji w Gdyni w zarysie przedstawił dr Rafał Raczyński – główny specjalista ds. badawczych w tej placówce. Muzeum powołano do życia jako samorządową instytucję kultury w 2012 r., a dla zwiedzających otwarto w 2015 r. Jego siedzibą jest budynek Portu Gdyńskiego, z którego „przed wojną wyruszali w świat polscy emigranci (…) [i który] obsługiwał ruch polskich transatlantyków”, jak przypomniał dr Raczyński. Muzeum jako jedyna polska instytucja w sposób kompleksowy prezentuje historię emigracji z ziem polskich od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Poza wystawą stałą oraz wystawami czasowymi muzeum organizuje rozmaite wydarzenia kulturalne, konferencje naukowe poświęconej zagadnieniom polskiej diaspory w Ameryce Północnej i Południowej, a także Europie Zachodniej, prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną oraz realizuje zróżnicowane projekty badawcze. Wydaje także publikacje naukowe i popularno-naukowe – m.in. polsko-angielski rocznik „The Polish Migration Review”, tomy pokonferencyjne i raporty podsumowujące projekty badawcze. Omawiając pracę naukowo-badawczą i edukacyjną muzeum, dr Raczyński skoncentrował się na kilku projektach: badaniach dotyczących polskiej diaspory technologicznej, które objęły grupę wysoko wykwalifikowanych młodych Polaków pracujących za granicą w innowacyjnych sektorach gospodarki; „Gdyńska Trójka – i co dalej? Emigracyjne plany edukacyjne maturzystów i maturzystek”; „Praca z uczniem z doświadczeniem emigracyjnym w polskiej szkole” oraz „Archiwum emigranta” – projekt polegający na gromadzeniu i prezentacji na stronie internetowej wywiadów z emigrantami, stanowiących materiał źródłowy dla badań naukowych. Raporty podsumowujące badania wraz z rekomendacjami są dostępne na stronie internetowej muzeum.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali o sposoby pozyskiwania środków na badania polonijne. Przypomnieli też apel przewodniczącego komisji, senatora Ujazdowskiego do ministra właściwego do spraw nauki o wprowadzenie osobnej ścieżki finansowania polonoznawczych projektów badawczych.

W drugiej części posiedzenia senator Halina Bieda przedstawiła sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę, w ramach którego wzięła udział w pracach inwentaryzacyjno-porządkowych na cmentarzu na Hukowej Górze w Borysławiu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenia „Wspólna Polską” w ramach zadania zleconego przez Instytut Polonika z udziałem wolontariuszy – uczniów szkoły podstawowej w Bytomiu oraz dzieci z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Zgoda” z Borysławia. Senator Bieda wzięła również udział w otwarciu Punktu Pomocy Charytatywnej w Borysławiu, a także spotkała się z dyrektorem Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu Adamem Chłopkiem. W związku z zakupem nowego budynku na potrzeby polskiej szkoły w Drohobyczu senator Bieda zwróciła się z prośbą do członków komisji o zarekomendowanie wniosku o dofinansowanie przez MSZ projektu infrastrukturalnego obejmującego wykończenie budynku szkoły.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace na 4 petycjami: przyjęła projekt ustawy przygotowany na podstawie postulatów  petycji dotyczącej zmian w Kodeksie wyborczym, w przypadku  petycji dotyczącej unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej zadecydowała o zasięgnięciu dodatkowej opinii. Prace nad 2 kolejnymi petycjami dotyczącymi  ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym  w celu określenia terminów przewlekłości postepowania, a także dotyczącą zmiany art. 328 ustawy Kodeks postępowania cywilnego senatorowie postanowili zakończyć. Komisja rozpatrzyła również 3 nowe petycje, z czego 1 petycja zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta, pozostałe petycje pozostawiono bez dalszego rozpatrywania.

Komisja kontynuując prace nad petycją ( P10-72/20)  w sprawie zmiany ustawy Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego przyjęła przygotowany na jej podstawie projekt zmiany przepisów. Komisję w dalszych pracach nad projektem będzie reprezentował senator Robert Mamątow.

Senatorowie zapoznali się z opiniami nadesłanymi do petycji (P10-123/20) zmierzającej do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji. Z nadesłanych opinii wynika, że popierają ideę kompleksowej regulacji jednakże z uwagi na złożoność sprawy i zrównoważenie interesu dłużnika i wierzyciela senatorowie postanowili zwrócić się jeszcze o opinię do Ministerstwa Finansów.

Senatorowie postanowili nie kontynuować prac nad petycją dotyczącą zmiany Konstytucji celem zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia na wszystkich jego etapach od momentu poczęcia do naturalnej śmierci (P10-02/21) i przekazaniu jej do Kancelarii Prezydenta, a także o nie podejmowaniu prac nad petycjami dotyczącymi: zmiany Kodeksu karnego w celu wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego, dotyczącego utrudniania kontaktów rodzica z dziećmi (P10-01/21) oraz  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (P10-08/21).

Komisja Obrony Narodowej wysłuchała informacji ministra obrony narodowej na temat roli i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obrony państwa. Przedstawił ją sekretarz stanu w MON, senator Wojciech Skurkiewicz. Jak mówił, nie ma chyba w Polsce osoby, która mogłaby wyobrazić sobie ostatnie dwa lata – czas walki z pandemią koronawirusa – bez żołnierzy WOT. „Charakteryzuje ich oddanie sprawie i hart ducha, oni byli na pierwszej linii frontu, z oddaniem służyli naszym obywatelom” – podkreślił minister Skurkiewicz, podając jako przykład wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii. Zauważył także, że żołnierze WOT angażowali się także w pracę w szpitalach czy w punktach szczepień, brali także udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Takie działania w ocenie wiceministra pokazują, jak ważną formacją są Wojska Obrony Terytorialnej oraz ich rola w systemie bezpieczeństwa narodowego. Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że żołnierze WOT są żołnierzami Wojska Polskiego w służbie czynnej, którzy mają swoje zadania, określone w systemie obronnym państwa.

Szef Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła poinformował, że w skład WOT wchodzi obecnie ok. 30 tys. 300 żołnierzy, z czego ok. 4 tys. to żołnierze zawodowi. Pozostali łączą pracę i zawodową i życie rodzinne z codzienną służbą. Około 19 proc. żołnierzy stanowią kobiety. 8 proc. żołnierzy to pełnoletni uczniowie szkół średnich. Najmłodsza żołnierka wstąpiła do służby 2 dni po 18-tych urodzinach. Co trzeci żołnierz WOT ma wyższe wykształcenie.

Gen. Kukuła podkreślił, że WOT to formacja wciąż w trakcie tworzenia, pierwotna struktura zakładała istnienie 17 brygad. Najbardziej rozwinięte są te na wschodzie kraju, tam także ze względu na potencjał demograficzny oraz zagrożenia ze Wschodu tworzone będą trzy nowe brygady. Szef WOT podkreślił, że misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, a zadania tej formacji określone są w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, strategii bezpieczeństwa narodowego, strategii odpowiedzialnego rozwoju oraz doktrynie WOT. W niej znajduje się między innymi utrzymywanie gotowości bojowej do obrony terytorialnej Polski, wspieranie lokalnych społeczności oraz utrzymywanie zdolności do zarządzania kryzysami niemilitarnymi – jak np. zagrożenie powodziowe. Realizowane są również przedsięwzięcia planistyczne i organizacyjne, a także komunikacja ze społeczeństwem na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.

Jak poinformował gen. Kukuła, dziś żołnierze WOT działają w ramach dwóch operacji – „Trwała odporność” związana z walką z pandemią COVID 19 i systemem szczepień oraz „Silne wsparcie” – czyli misją wspierającą żołnierzy na terenie obowiązywania stanu wyjątkowego przy wschodniej granicy RP. Działania tam związane są między innymi ze współpracą z lokalnymi społecznościami w celu wykształcenia ich odporności na zagrożenia wojny hybrydowej. Dodatkowo żołnierze WOT biorą udział w akcjach zwalczania klęsk żywiołowych i poszukiwawczych czy dotyczących obrony osób i mienia. Prowadzone są także regularne szkolenia, każdy żołnierz WOT co najmniej dwa dni w miesiącu musi spędzić w swojej jednostce. „Dzisiaj trwa proces,  który integruje nas z siłami zbrojnymi i po stopniowym  osiąganiu zdolności bojowej przez poszczególne nasze struktury w perspektywie 2025 roku planowane jest nasze podporządkowanie Szefowi Sztabu Generalnego” – powiedział gen. Kukuła, przypominając, że obecnie WOT podporządkowane są ministrowi obrony narodowej.

Komisje: Zdrowia, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza odroczyły prace nad projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej celem przygotowania kompleksowych rozwiązań.

Połączone komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”. Z informacji, przedstawionej przez dyrektor Magdę Gosk z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że ustawa spełniła swój nadrzędny cel, jakim było przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Jest on realizowany m.in. poprzez przekazywanie produktów na cele charytatywne. Jak podkreśliła dyr. Gosk, jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania zjawiska marnotrawienia produktów żywnościowych. Dzięki ustawie zauważyć można, że nastąpiło zmniejszenie skali marnowanej żywności oraz zwiększenie pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe na rzecz potrzebujących. Mimo to jednak masa żywności zmarnowanej w 2020 roku wyniosła niemal 50 tys. ton wobec około 18,5 tys. ton żywności przekazanej organizacjom pożytku publicznego.

W dokumencie przedstawionym Senatowi znalazły się także propozycje poprawy obecnych rozwiązań prawnych – między innymi konieczność doprecyzowania definicji marnowania żywności, bo jak mówiła dyr. Gosk wiele podmiotowe ma problem z jasnym określeniem, że  żywność przeterminowana nie jest jednocześnie marnowaną. Nie ma tez mechanizmów sankcji za brak kampanii edukacyjno-promocyjnych i ten obowiązek ustawowy jak zauważyła dyr. Gosk nie był realizowany. W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska takie jak i inne zmiany, dotyczące m.in. definicji sprzedawcy żywności czy określenia przychodów ze sprzedaży żywności, mogłyby wpłynąć na lepsze stosowanie ustawy i zmniejszanie liczby marnowanych produktów.

Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności Beata Ciepła zwróciła uwagę że stale wzrasta liczba sklepów, zaangażowanych w przekazywanie żywności na rzecz organizacji charytatywnych, choć nadal jednak tylko 40 proc. żywności niewykorzystanej w sklepach trafia do potrzebujących. W jej przekonaniu konieczne są intensywne działania edukacyjne, jej zdaniem należałoby także rozważyć objęcie ustawą także producentów żywności.

Współtwórca ustawy, senator IX kadencji Mieczysław Augustyn, który kieruje bankami żywności w Poznaniu i w Pile ocenił, że „żywność marnuje się w głowach”. „Nie ma świadomości, co czynimy wyrzucając żywność, czy to w sklepie, czy to u rolnika, w przetwórstwie czy w domu” – podkreślił, uznając za ważne działania edukacyjne w tym zakresie. Zaapelował, by zastanowić się nad wprowadzeniem obciążeń podatkowych dla tych, którzy mimo ustawy, w dalszym ciągu wolą przekazywać żywność do utylizacji, niż dla potrzebujących.  

W dyskusji senator Władysław Komarnicki przypomniał, że praca w Senacie IX kadencji nad tą ustawą połączyła wszystkie środowiska, bez względu na przynależność polityczną. Przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa ocenił, że w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, jest konieczna jej nowelizacja i zaapelował do rządu o przygotowanie stosownego projektu.

Po rozpatrzeniu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponują Senatowi wprowadzenie do niej poprawek.

Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisów, które przewidują objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej. W ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu regulacje te, dodane w trakcie sejmowych prac nad projektem ustawy, wykraczają poza materię ustawy, a tym samym są niezgodne z konstytucją. W opinii podkreślono, że ze względu na wymogi konstytucyjne tego rodzaju propozycje legislacyjne powinny stanowić przedmiot odrębnej inicjatywy ustawodawczej. Pozostałe zaakceptowane przez komisje zmiany mają charakter legislacyjny.

Omawiając ustawę, posłanka Anna Milczanowska podkreśliła, że ma ona na celu urealnienie wysokości wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także diet radnych. Zwróciła uwagę, że przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych nie były zmieniane od 2008 r., a wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej od 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów, radnych, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, jak np. marszałkowie województw, członków Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych. Zgodnie z nowelą, wynagrodzenie prezydenta ma wzrosnąć o 40%, a diety dla radnych o 60%.

Podczas dyskusji dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski podkreślił, że obecne zarobki prezydentów i burmistrzów miast są na poziomie z 2000 r. W jego ocenie ustawa nie rozwiązuje problemu wynagrodzeń pracowników samorządowych pochodzących z wyboru. Jak zaznaczył, związek od lat postuluje, aby wysokość tych wynagrodzeń była ustalana w ustawie a nie w rozporządzeniu. Przypomniał, że obniżka pensji samorządowców w 2018 r. o 20% odbyła się właśnie poprzez zmianę rozporządzenia.

Senator Wojciech Konieczny proponował, aby w tej kadencji zrezygnować z podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, a w zamian zrekompensować im utracone zarobki po obniżeniu pensji o 20% od 1 sierpnia 2021 r. do końca 2023 r. Propozycja ta nie uzyskała poparcia komisji.

Przewodniczący komisji samorządu senator Zygmunt Frankiewicz zapowiedział zgłoszenie kolejnych poprawek do tej ustawy podczas 29. posiedzenia Senatu.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Ustawa, której projekt wniósł do Sejmu prezydent Andrzej Duda, dotyczy obowiązku przyjmowania płatności gotówkowych przez przedsiębiorców i ma wyeliminować sytuacje, w którym za towary czy usługi można zapłacić wyłącznie kartą.

Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji doradca Prezydenta RP, Paweł Mucha, intencją głowy państwa było ukrócenie sytuacji, w których konsument nie ma wyboru, w jaki sposób chce zapłacić. Minister Mucha zaznaczył, że przyjmowanie jedynie płatności bezgotówkowych prowadzi do patologicznej sytuacji, w której dany przedsiębiorca nie akceptuje prawnych środków płatniczych, jakimi są banknoty i monety. Powoływał się przy tym na badania Narodowego Banku Polskiego, z których wynika, że 8 proc. respondentów spotkało się z odmową przyjęcia gotówki. Nadto jak mówił niemal 3 mln Polaków nie posiada rachunku bankowego, a kolejne 4,5 mln mimo posiadania konta w banku, nie używa karty płatniczej. Dlatego w przekonaniu prezydenta ten ważny społecznie problem związany z nieakceptowaniem gotówki należy rozwiązać.  

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina zauważył, że Senat w ostatnich latach był gorącym orędownikiem płatności bezgotówkowych, Izba przygotowała nawet inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do obniżenia kosztów płatności kartami. „Mamy zatem niejaki kłopot z tą ustawą” – przyznał senator, zaznaczając jednocześnie, że dla niego oczywiste jest, że jeśli ktoś ma terminal, to powinien także przyjmować płatności gotówkowe.

W debacie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, Adrian Zwoliński ocenił, że 8 proc. badanych, którzy wskazali w badaniu, że nie mogli zapłacić kartą, to nie jest tak wiele, by zmieniać ustawę. Zwracał uwagę na mogące pojawiać się wątpliwości interpretacyjne poszczególnych przepisów w odniesieniu np. do kas samoobsługowych czy automatów biletowych. Jego zdaniem płatności gotówkowe utrudniają walkę z terroryzmem i pranie brudnych pieniędzy. Podniósł także problem wydawania reszty przy płatnościach banknotami o wysokich nominałach.

Ostatecznie komisja przyjęła cztery poprawki do ustawy. Najważniejsza dotyczy wydłużenia z 30 dni do trzech miesięcy vacatio legis ustawy. Inna doprecyzuje przepis o płatnościach kartą  w Internecie. Dwie pozostałe mają charakter redakcyjny.

 


 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na Święcie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza Minister Adam Niemczewski odczytał list od Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.