Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 6 września 2021 r.

06.09.2021
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji (fot. H.Pielas - Kancelaria senatu)

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji zdecydowała o wystosowaniu wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o podjęcie prac nad ustawą metropolitalną w województwie pomorskim, której projekt został przyjęty przez Senat 10 września 2020 r.

Podczas wyjazdowego posiedzenia komisji, które odbyło się w Gdańsku, senatorowie i samorządowcy rozmawiali o prawodawstwie dotyczącym współpracy metropolitalnej w Polsce na podstawie doświadczeń 4 lat istnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego oraz 10 lat funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Senatorowie jednomyślnie uznali, że współpraca samorządów, które mają przed sobą te same cele do zrealizowania, jest korzystna i wymaga jak najszybszego uregulowania prawnego. Senator Janusz Pęcherz mówił, że w tym zakresie potrzebna jest współpraca ponad podziałami politycznymi. Przewodniczący Komisji senator Zygmunt Frankiewicz mówił, że przy tworzeniu metropolii nie można także zapomnieć o małych gminach w województwie, które znajdą się poza metropolią, aby jej utworzenie było dla nich także impulsem do rozwoju. Senator Sławomir Rybicki wskazał, że należy wspierać działania, które dają narzędzia samorządom do skutecznego działania i przestrzegał przez centralizacją i przejmowaniem kompetencji samorządów przez władze centralne.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przypomniał, że obszar metropolitalny w województwie pomorskim został zawiązany z inicjatywy byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przez 10 lat udało się przeprowadzić wiele projektów dzięki zjednoczeniu gmin w regionie. Jednak nie da się bez regulacji prawnych przeprowadzić wszystkich niezbędnych projektów. Trudności pojawiają się np. w stworzeniu zintegrowanego transportu publicznego i wprowadzaniu wspólnego biletu w komunikacji zbiorowej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreślała znaczenie współpracy między gminami przy np. wypracowywaniu wspólnych standardów w obrębie integracji osób z niepełnosprawnościami. Wskazała też na potrzebę wspólnego podejścia w kwestii dotyczącej obcokrajowców, np. możliwość wspólnego funkcjonowania Urzędów Pracy i rozwiązania problemu braku rąk do pracy, z którym borykają się samorządy.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorza Grzelaka umocowanie ustawowe metropolii nie ograniczy kompetencji samorządu wojewódzkiego. Jego zdaniem metropolia przyczyni się do rozwoju całego  województwa. „Metropolia jest wielkim kołem zamachowym rozwoju naszego województwa. Chcemy ją umocnić po to, żeby cała region mógł później korzystać z dobrodziejstw rozwoju społeczno-gospodarczego” - podsumował.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował, że metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska zrzesza głównie małe gminy i kilka dużych, ale system decydowania jest tak skonstruowany, że każdy głos jest tak samo ważny. Jego zdaniem potrzebna jest nowelizacja ustawy metropolitalnej dla tego regionu. Jak podkreślił, aby metropolia mogła się rozwijać, wymagana jest zmiana katalogu jej zadań. Dziś głównym zadaniem jest organizowanie transportu. Nawet wspólny zakup energii jest utrudniony, bo wymaga podpisywania wielu porozumień gminnych. Potrzebne jest też wspólne zarządzanie służbą zdrowia, oświatą czy odpadami komunalnymi.

Połączone komisje: Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem  nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN.

Uzasadniając wspólny wniosek przewodniczących komisji o odrzucenie ustawy, przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że do tej pory żadna nowelizacja ustawy nie była tak „zła i tragiczna w swoich następstwach”. „Tego projektu nie da się naprawić. Wszystkie opinie ekspertów, z którymi mogliśmy się zapoznać, jednoznacznie pokazują, że ta ustawa narusza polską konstytucję, liczne przepisy prawa krajowego, przepisy prawa wspólnotowego wiążące Polskę jako członka Unii Europejskiej i zapisy umowy międzynarodowej wiążącej polski rząd z rządem Stanów Zjednoczonych” – wyjaśnił senator  Kwiatkowski. „Jeśli w polskim parlamencie chcemy stać na straży praw i wolności obywatelskich, w tym wolności prasy i mediów, o co walczyli Polacy do roku 1989, swobody wypowiedzi, z której korzysta nie tylko obywatel, ale poszczególne media, wolności gospodarczych, dobrych relacji Polski z innymi państwami, które tak jak Polacy szanują ten sam zestaw demokratycznych wartości państwa, oraz zaufania do Polski jako odpowiedzialnego partnera w relacjach międzynarodowych, możemy podjąć tylko jedną decyzję – odrzucić ten projekt w całości” – mówił senator Kwiatkowski.

Podczas obrad senatorowie wysłuchali opinii ekspertów na temat nowelizacji, wśród nich  tej, przygotowanej przez Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji. Jak powiedział przewodniczący zespołu prof. Marek Chmaj, nawiązując do wątków przewijających się w opiniach pozostałych ekspertów, ustawa, przyjęta w wyniku nielegalnie dokonanej reasumpcji głosowania, narusza konstytucyjne zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, swobody prowadzenia działalności medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Jest też niezgodna z umową polsko-amerykańską.   

Zabierający w dyskusji głos senatorowie w większości przychylali się do krytyki ustawy w wielu aspektach prawnych, podkreślając, iż jest ona zbędna, niepotrzebna i szkodliwa. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz ocenił, że „tej ustawy nie da się poprawić’. Jego zdaniem niszczy ona pluralizm w dostępnie do informacji. Senator Bogdan Klich przestrzegał, że „PiS chce, aby demokracji umierała w ciszy i aby obywatele tego nie zauważyli”. Temu, jego zdaniem, ma służyć omawiana nowelizacja.   

Senator Marek Martynowski złożył w imieniu PiS dwie poprawki, które nie były głosowane wobec przyjęcia przez komisje wniosku o odrzucenie ustawy. Pierwsza poprawka skreślała w art. 1 punkty 1 i 2, zaproponowane przez posłów Konfederacji, a odnoszące się m.in. do trybu powoływania członków KRRiT oraz członków zarządów państwowych spółek medialnych. Druga poprawka dodawała w art. 35 ustęp 5 w następującym brzmieniu: „ograniczenia, o których mowa w ustępie 2 punkty 1 i 2 nie mają zastosowania do udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny lub w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego rozsiewczego lub rozsiewczego satelitarnego”. 

Pełnomocnicy Grupy TVN Discovery przypominali, że prawnym obowiązkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest wydanie koncesji, a koncesja holenderska, którą uzyskała na nadawanie stacja TVN24 i która umożliwi jej dalszą emisję, Krajowej Rady z tego obowiązku nie zwalnia. Mówili, że przez lata Polska honorowała swe zobowiązania traktatowe, teraz natomiast w pełni świadomie je zmienia, aby zmusić Discovery do pozbycia się TVN. 

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.  Przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego. Nowela zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, wygasające w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostaną przedłużone na 7 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające wobec nich postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Nowelizacja dotyka bezpośrednio TVN Grupa Discovery, która od lutego 2020 r. stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie. Aktualna koncesja wygasa 26 września 2021 r.

Nowelizacja wprowadza ponadto zmianę w sposobie powoływania członków KRRiT przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeśli w ciągu miesiąca od dnia przekazania uchwały Sejmu wyrażającej zgodę na powołanie tych członków Senat nie podejmie decyzji, będzie to oznaczać wyrażenie zgody. Jeżeli Senat nie zgodzi się na powołanie członków, Sejm musi zaproponować inne kandydatury. Zgodnie z nowymi przepisami KRRiT ma powoływać i odwoływać członków zarządu, w tym prezesa, państwowych spółek medialnych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.