Narzędzia:

15 czerwca 2021 r.

edukacja i kultura sprawy międzynarodowe społeczeństwo 15.06.2021

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zostało poświęcone sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie i programów wsparcia jej działalności w latach 2020–22. Rozpoczęło ono cykl spotkań komisji poświęconych sytuacji Polaków na świecie.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że Polacy na Ukrainie ze względów historycznych i geograficznych są grupą szczególnie nam bliską. Podkreślił, że ich sprawy są w centrum zainteresowania rządu i, jeżeli jest taka potrzeba, także przedmiotem interwencji politycznych. Do Polaków mieszkających na Ukrainie płynie szeroki strumień pomocy z Polski, naszym rodakom jest wydawanych bardzo wiele Kart Polaka. Niepokój budzą problemy dotyczące spraw oświatowych. Wdrażana od 4 lat reforma oświaty na Ukrainie może bowiem zmienić zasadniczo sytuację 6 szkół z polskim językiem nauczania. Trwają prace nad procedowaniem umowie między rządami RP i Ukrainy w tej sprawie. Wiceminister spraw zagranicznych poinformował też, że zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na rok 2020 MSZ przejęło odpowiedzialność za środki budżetowe na infrastrukturę polonijną. Od tego czasu rozstrzygnięto 2 konkursy „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – infrastruktura polonijna”. Jako kluczowe zadanie na najbliższe lata wiceminister wymienił budowę Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskie we Lwowie, która trwa już, niestety, 8 lat. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu audytu i inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac budowlanych.

Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak wskazał na starzenie się środowiska polskiego na Ukrainie. Nasi młodzi rodacy z Ukrainy wyjeżdżają do Polski „w ramach szeroko rozumianych wyjazdów obywateli ukraińskich do naszego kraju”. Przypomniał, że w okresie przedpandemicznym ponad 1 mln obywateli ukraińskich przebywało w Polsce. „To taki paradoks, że jesteśmy ofiarą naszego sukcesu, jeśli chodzi o politykę państwową. Inwestujemy w mniejszość polską na Ukrainie, umożliwiamy młodym liderom studia, a oni później nie wracają na Ukrainę, zostają w Polsce (…)” – powiedział. Dodał. Że jest opracowywany system stypendiów umożliwiających odbycie studiów dla zaangażowanych w sprawy polskie młodych Polaków, w tym wypadku, z Ukrainy, żeby po skończeniu studiów mogli pozostać na Ukrainie i stać się świadomymi odpowiedzialności za polskość przyszłymi liderami środowiska polskiego.

Senatorowie zapoznali się m.in. z najważniejszymi programami wspierania działalności środowisk polskich na Ukrainie, realizowanymi przez resorty spraw zagranicznych i edukacji, a także przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundację „Wolność i Demokracja”. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski poinformował m.in., że zaplanowano wsparcie struktur polonijnych, aktywności popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe na Ukrainie, wsparcie ośrodków nauczania języka polskiego, chórów, zespołów folklorystycznych, a także działania w ramach misji medycznej, bardzo potrzebnej szczególnie w okresie pandemii. Jeżeli chodzi o wsparcie działań oświatowych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” opracowało m.in. dotychczas podręczniki dla klas V, VI, VII, VIII, IX i XI do nauczania języka polskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.