Narzędzia:

20 lipca 2021 r.

20.07.2021

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłosiła 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane zmiany mają charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny, służą zapewnieniu spójności zapisów. Uzyskały poparcie obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzi. Analogiczne poprawki zaproponowała Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu, która rozpatrywała nowelę ustawy o rynku mocy 14 lipca br.

Podczas posiedzenia nowelizację omówił wiceminister klimatu Piotr Dzidzio. W jego opinii rozpatrywana ustawa zawiera rozwiązanie korzystne dla odbiorców energochłonnych. Jak mówił, zostało ono wprowadzone w porozumieniu z całą branżą. Podkreślił też, że funkcjonujący od 2017 r. rynek mocy gwarantuje stabilizację systemu elektroenergetycznego i jest elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aukcje mocy zapewniają środki na budowę nowych 5,6 GW mocy i modernizacje już istniejących 12,8 GW. Po nowelizacji ustawy środki mają służyć niskoemisyjnym jednostkom, np. powstaniu nowych bloków gazowych zamiast bloków węglowych. Celem jest także podwyższenie rentowności dzięki obniżeniu ponoszonych opłat z tytułu emisji CO2.

Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do Rozporządzenia PE i Rady UE 2019/943. Zakłada, że po 1 lipca 2025 r. jednostki wytwórcze o emisji powyżej 550 kg CO2 na MWh nie będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci rynku mocy. Jednak – jak przewiduje Rozporządzenie – kontrakty mocowe zawarte przed końcem 2019 r. będą nadal obowiązywać. Ustawa wprowadza specjalne rozwiązania dla odbiorców energochłonnych, którzy będą mogli płacić niższą opłatę mocową, jeżeli ich profil zużycia jest odpowiednio płaski, czyli różnice między poborem w godzinach szczytu i poza nimi są odpowiednio małe. Umożliwiono też zmianę technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550 kg CO2 na MWh, na jednostkę w technologii spełniającej ten limit. Ma to stanowić wsparcie dla budowy nowych, niskoemisyjnych źródeł.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”

8 września 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie zaakceptowała propozycje zorganizowania w Senacie 3 wystaw