Narzędzia:

20 lipca 2021 r.

rolnictwo 20.07.2021

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, jak przekonywał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik, ma usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów. Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie grup i zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. „Zmiany, które proponujemy, wynikają z dotychczasowych doświadczeń sposobu funkcjonowania grup producentów rolnych, a także odpowiadają na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producenckich i same grupy producentów rolnych” – mówił wiceminister rolnictwa, przedstawiając ustawę. Jak zaznaczył, nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych i organizacji producentów, wzmocnią także tworzenie tego typu struktur na obszarach wiejskich. Podkreślił, że dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność na rynku produktów rolnych, a tym samym dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami.

Najważniejsza zmiana zmniejsza obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%. Nowela wprowadza ponadto 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Nowela wprowadza ponadto 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup, co wynika z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem. Przewiduje również wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy. Nowe przepisy przyznają prezesowi ARiMR kompetencje do stwierdzania nieważności decyzji w sprawie spełniania przez grupy producentów rolnych warunków określonych w ustawie z 15 września 2000 r., wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 11 września 2015 r. Celem tej zmiany jest dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych oraz obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie właściwości organów w postępowaniu nieważnościowym.

Podczas posiedzenia komisja rolnictwa zapoznała się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji.

W 2. punkcie porządku dziennego komisja rolnictwa rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dalsze wsparcie z budżetu kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolnych działających w UE. Jak zaznaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, przedstawiając nowelę, taka sytuacja ma miejsce od wielu lat, dzięki czemu polskie organizacje rolnicze mogą skutecznie działać na forum europejskim.

Nowelizacja przewiduje, że w latach 2021–26 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych UE (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Jak wskazywał resort rolnictwa, członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Dlatego, według ministerstwa, konieczna jest kontynuacja wsparcia organizacji rolniczych z budżetu państwa.

Senatorowie zapoznali się też z opinią senackiego biura legislacyjnego, które nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji.

W trakcie dyskusji prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki zaapelował do senatorów o uwzględnienie w finansowaniu z budżetu działalności Rady w ramach organizacji Copa Cogeca. Jego postulat poparł prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Na potrzebę takiego rozwiązania wskazał także senator Ryszard Bober. Ze względu na to, że wpisanie Krajowej Rady Spółdzielczej do nowelizacji miałoby jedynie charakter deklaratywny i nie skutkowałoby przyznaniem dofinansowania, które wymaga odrębnego rozwiązania ustawowego, przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski zadeklarował, że wspólnie z senackim biurem legislacyjnym zastanowi się nad właściwym uregulowaniem prawnym tej kwestii.

Ostatecznie, w wyniku głosowania, komisja postanowiła zaproponować Senatowi  przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.