Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 15 lipca 2021 r.

społeczeństwo 15.07.2021
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła z jedną poprawką redakcyjną  ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związku pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku propozycjami poprawek komisja zawiesiła do przyszłego tygodnia prace nad ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która  zakłada m.in. rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Regulacja rozwiązuje ten problem przez ustalanie emerytury w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Komisja rozpatrzyła „Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2020 roku”. Jarosław Gowin,  przewodniczący Rady, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, napisał w nim, że w dobie pandemii, kiedy wszystkie działania skupiają się na ochronie życia obywateli i niedopuszczeniu do zapaści gospodarczej Polski, Rada Dialogu Społecznego ma szczególną rolę do odegrania – powinna działać na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budować wokół nich społeczne porozumienie. „Wierzę, że działalność Rady może stać się przykładem na to, jak prowadzić konstruktywny dialog. Dlatego wiele istotnych dla gospodarki kwestii m.in. związanych z aktualną sytuacją gospodarczą kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19 było dyskutowanych na forum Rady. Służyć temu ma również inicjatywa podjęcia rozmów w zespołach negocjacyjnych zmierzająca do zawarcia +umowy społecznej+” – czytamy m.in. w sprawozdaniu. Jarosław Gowin podkreślił  zaangażowanie Rady i jej zespołów problemowych oraz realny wpływ na dyskusje nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy, w którym zawarto propozycje będące odpowiedzią na post-covidowe potrzeby polskiej gospodarki, mające zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wspierać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.  „Mam nadzieję, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej wskutek pandemii COVID-19 znajduje się dziś polskie społeczeństwo i gospodarka, umiejętność dialogu i współpracy dla dobra kraju zwycięży nad wzajemnymi animozjami i różnicami poglądów” – napisał  wicepremier Gowin.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

W drugim dniu wizyty Wicemarszałek Senatu RP odwiedził m.in. gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Niemenczynie oraz złożył kwiaty na cmentarzu na Antokolu w Wilnie.

Prace w komisjach senackich – 19 października 2021 r.

Obradowały komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.