Narzędzia:

15 czerwca 2021 r.

legislacja rolnictwo 15.06.2021

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowili zaproponować Izbie 4 poprawki o charakterze legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Jak wyjaśniła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nowelizacja doprecyzowuje dotychczasowe przepisy i zapewnia kompleksową obsługę działalności kół gospodyń wiejskich. Przenosi kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich z ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Doprecyzowuje też przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru i przyznawania pomocy finansowej.

W trakcie dyskusji senatora Józefa Łyczaka interesowała m.in. wysokość środków wsparcia dla 1 koła gospodyń wiejskich rocznie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

20 września 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją dotyczącą stosowania tzw. czerwonej noty Interpolu

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”