Narzędzia:

15 czerwca 2021 r.

legislacja 15.06.2021

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomenduje Izbie wprowadzenie 3 poprawek legislacyjnych do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Senatorowie zaproponują m.in. przesunięcie na 1 grudnia 2021 r. daty wejścia w życie przepisu noweli, aby skorelować go z terminem obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do której odesłanie zawiera rozpatrywana nowela.

Nowelizacja, jak wyjaśniła Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadza stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co 3 lata zwiększającej się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę), począwszy od 2023 r. Tzw. trzynasta emerytura otrzymana w 2019 r. nie będzie wliczana do dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na okres 2021−22 będą również uwzględniane zmniejszenie wysokości dochodów z powodu COVID-19 i utrata dodatku solidarnościowego.

Podczas dyskusji przewodnicząca obradom senator Magdalena Kochan zgłaszała m.in. wątpliwości co do 3-letniego okresu waloryzacji, uznając, że powinna ona następować corocznie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: samorządu terytorialnego i budżetu zaproponują Senatowi wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

8 września 2021 r.

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza nie zakończyły prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.