Narzędzia:

10 czerwca 2021 r.

legislacja przedsiębiorczość i praca 10.06.2021

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nie poparli większością głosów ani wniosku o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ani zmian zgłoszonych przez senatorów, w tym m.in. propozycji przesunięcia terminu wejścia w życie noweli na 1 września 2021 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego pakietu e-commerce. W całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 r., taki też jest termin wejścia w życie noweli uchwalonej przez Sejm. Wiceminister podkreślił, że nowe przepisy są korzystne zarówno dla budżetu, jak i dla uczciwych polskich przedsiębiorców, są też przez nich bardzo oczekiwane. Zgodnie z wiedzą resortu przedsiębiorcy w Polsce już od kwietnia 2021 r. się do tego przygotowują. Odnosząc się do wątpliwości senatorów w kwestii terminu wejścia wiceminister zapewnił też, że prace nad pakietem rozpoczęły się niezwłocznie, w październiku 2020 r. odbyły się konsultacje z przedsiębiorcami, którzy od kwietnia 2021 r. mogą się rejestrować.

Nowela wdraża unijny pakiet VAT e-commerce, który ma uszczelnić pobór tego podatku i umożliwić pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Nowe przepisy powinny wyrównać szanse unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich. Przewiduję m.in. zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji.

W trakcie dyskusji senatorowie zgłaszali m.in. wątpliwości co do trybu procedowania ustawy w Sejmie, jej vacatio legis i objęcia jedną nowelizacją wielu ustaw.

Komisja zarekomenduje natomiast Izbie poprawki redakcyjne do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jak wyjaśnił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy, nowelizacja wydłuża z 1 roku do 2 lat termin na realizację vouchera turystycznego, co umożliwi podróżnemu udział w imprezie turystycznej w warunkach bezpiecznych epidemicznie, organizatorom turystyki zaś − bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi. Nowelizacja przesuwa też o 8 miesięcy, do końca grudnia 2021 r., termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) przez organizatorów turystyki. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, która nie odbyła się w związku z wybuchem pandemii. Nowelizacja przewiduje ponadto wsparcie dla sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Kryterium przyznania pomocy, tak jak w wypadku tarczy branżowej, będzie 40-procentowy spadek przychodów i prowadzenie działalności 30 września 2020 r. Na podstawie nowych przepisów starosta będzie mógł udzielić dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Nowela pozwala także na przesunięcie terminów dotyczących pomocy (120 mln zł na dofinansowanie) dla podmiotów branży filmowej, które poniosły w związku z pandemią.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.

Wizyta studyjna we Wrocławiu

W drugim dniu wizyty, 24 czerwca br., Marszałek Senatu RP wraz z senatorami uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wrocławia, w tym w uroczystej sesji Rady Miasta, która przyznała senator prof. Alicji Chybickiej tytuł Honorowego Obywatela.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

O efektach społeczno-gospodarczych programu Polski Bon Turystyczny dyskutowali 22 czerwca br. w Białymstoku senatorowie i przedstawiciele podmiotów turystyki.