Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 15 czerwca 2021 r.

zdrowie polityka społeczna 15.06.2021
Komisja Zdrowia (fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia zajmowała się strategią systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego według założeń przygotowanych przez Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu. W posiedzeniu komisji uczestniczyli posłowie, przedstawiciele środowisk medycznych oraz samorządów.

Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu, składający się z 15 ekspertów, przygotował założenia do strategii  nie w wersji ostatecznej, ale pod dyskusję w czterech obszarach tematycznych: zdrowia publicznego, organizacji systemu zdrowia, kadr medycznych i finansowania ochrony zdrowia.

Prof. Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na konieczność modyfikacji zapisów ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia  w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Podkreślił też konieczność większych nakładów na działania profilaktyczne.

Maciej Bogucki, dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia, przedstawił propozycję zintegrowanego systemu ochrony zdrowia, opartego na decentralizacji, m.in. na powstaniu systemu opieki podstawowej na poziomie samorządu powiatowego.  Na drugim poziomie – wojewódzkim – mogłyby działać holdingi prywatno-samorządowo-publiczne. Trzeci to poziom krajowy, obejmujący placówki o najwyższym poziomie referencyjności i specjalistyki.

Artus Białoszewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówił o konieczności zapewnienia optymalnych warunków dla personelu medycznego – wobec wielkich braków kadrowych, spowodowanych m.in. niedofinansowaniem polityki kadrowej.   

O finansach mówiła była wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Podkreśliła ona potrzebę podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, stabilnego finansowania tego sektora, zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego opłacania składek, unikania podwójnego opłacania świadczeń medycznych przez obywateli.

Senator Beata Małecka-Libera wskazała, że zadaniem zespołu było przygotowanie opracowania na temat kierunków działania w sferze ochrony zdrowia. Zadeklarowała, że zespół będzie kontynuował prace na rzecz  poszukiwania rozwiązań w celu poprawienia wskaźników zdrowotnych społeczeństwa, które się znacznie pogorszyły w ostatnich latach.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę na konieczność uszczegółowienia poszczególnych zagadnień, podniesionych w strategii. Zaproponował powołanie pod auspicjami Marszałka Senatu parlamentarnego zespołu do spraw reformy ochrony zdrowia z udziałem posłów, senatorów i ekspertów, który mógłby doprecyzować i usystematyzować przyjętą strategię.

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęły ją bez poprawek.

Omawiając nowelę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka podkreślił, że jest ona ważnym elementem w tworzeniu Polskiej Grupy Spożywczej, w której główną rolę będzie odgrywała Krajowa Spółka Cukrowa. Zgodnie z nowymi przepisami, Skarb Państwa będzie mógł nabywać akcje Krajowej Spółki Cukrowej z prawem głosu, co umożliwi jej dokapitalizowanie.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zwróciło uwagę, że przewidywany termin wejścia w życie ustawy z dniem jej ogłoszenia może budzić zastrzeżenia.

Senatorowie nie zgłosili zastrzeżeń do noweli. Komisje poparły wniosek przewodniczącego komisji rolnictwa senatora Jerzego Chróścikowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomenduje Izbie wprowadzenie 3 poprawek legislacyjnych do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Senatorowie zaproponują m.in. przesunięcie na 1 grudnia 2021 r. daty wejścia w życie przepisu noweli, aby skorelować go z terminem obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do której odesłanie zawiera rozpatrywana ustawa.

Nowelizacja, jak wyjaśniła Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadza stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co 3 lata zwiększającej się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę), począwszy od 2023 r. Tzw. trzynasta emerytura otrzymana w 2019 r. nie będzie wliczana do dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na okres 2021−22 będą również uwzględniane zmniejszenie wysokości dochodów z powodu COVID-19 i utrata dodatku solidarnościowego.

Podczas dyskusji przewodnicząca obradom senator Magdalena Kochan zgłaszała m.in. wątpliwości co do 3-letniego okresu waloryzacji, uznając, że powinna ona następować corocznie.

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowili zaproponować Izbie 4 poprawki o charakterze legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Jak wyjaśniła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nowelizacja doprecyzowuje dotychczasowe przepisy i zapewnia kompleksową obsługę działalności kół gospodyń wiejskich. Przenosi kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich z ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Doprecyzowuje też przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru i przyznawania pomocy finansowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała o Aktualizacji Programu Konwergencji, którą przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. Podkreślił, że jeszcze przez dwa lata możliwe będzie poluzowanie reguły wydatkowej, by wspierać gospodarkę osłabioną pandemią.

Wiceminister Patkowski zaznaczył, że jego celem jest dbanie o to, by Komisja Europejska nigdy nie wszczęła przeciwko Polsce procedury nadmiernego deficytu.

Wiceminister podkreślił, że przygotowanie aktualizacji w tym roku było trudne, gdyż trudno było przewidzieć jaki będzie miała wpływ pandemia na gospodarkę, ponadto resort musiał także antycypować, co znajdzie się w Krajowym Planie Odbudowy i Nowym Ładzie. Wiceminister Patkowski zaznaczył, że z tych powodów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) jest, jak to określił, konserwatywna. Jak poinformował, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi  PKB w tym roku wzrośnie o 3,8%, w przyszłym roku o 4,3%, w 2023 r. o 3,7% i 3,5% w 2024 r. Resort przewiduje inflację na ten rok na poziomie 3,1%, w 2022 r. – 2,8%, 2023 r. – 2,6%, w 2024 – 2,5%. Ministerstwo Finansów przewiduje, że deficyt obniży się do, 4,2% w 2022 r, do 3,2% w 2023 r., do 2,5% w 2024 r.

Wiceminister Patkowski zaznaczył, że Komisja Europejska zgodziła się, by wspierać gospodarkę osłabioną pandemią i poluzowanie reguły wydatkowej planowane jest jeszcze przez dwa lata, a po 2023 r. planowany jest powrót na ścieżkę konsolidacji finansów publicznych.  W związku z tym dług publiczny do końca br. wzrośnie do 60% PKB. W 2022 dług wyniesie 59,2% PKB, w 2023 r. – 58,7% PKB, w 2024 – 57,9% PKB.

Według senatorów prognozowana na ten rok inflacja, na poziomie 3,1% jest zbyt optymistyczna. Ich zdaniem już widać, że jest o wiele wyższa. Wiceminister Patkowski przekonywał, że współczynnik odczytu społecznego inflacji jest wysoki z uwagi na podwyżki cen administracyjnych np. wywozu śmieci, wysoki poziom cen ropy naftowej i odłożony popyt, ale jego zdaniem do końca roku inflacja ustabilizuje się.

​Pytany o działania dotyczące ograniczenia deficytu budżetowego wiceminister finansów powiedział, że resort zabiega w UE o to, by wyłączyć wydatki na obronność poza reguły fiskalne. Ponadto  pilnuje, by sektor publiczny i samorządowy wydawały pieniądze w ramach ustalonych limitów. Senatorowie zwracali natomiast uwagę, że nie chodzi o to, by wydatki na obronność wyprowadzić poza regułę wydatkową, ale by je ograniczać.

Przygotowanie Programu Konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w Unii Europejskiej i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE. Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

Komisja Kultury i Środków Przekazu opowiedziała się za odrzuceniem sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 r., a także informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 r. przedstawił przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski. Poinformował, że w 2020 r. na realizację zadań misyjnych przez nadawców publicznych przeznaczono 650 mln zł wpływów abonamentowych i 1 mln 950 tys. zł w skarbowych papierach wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018–20 opłat abonamentowych. TVP razem z 16 oddziałami terenowymi otrzymała 331,4 mln zł z abonamentu i skarbowe papiery wartościowe o wartości 1 mln 711 tys. zł. Działalność misyjną TVP zrealizowało w 64%, radio w 91%, a spółki radiofonii regionalnej średnio w 95%. Przewodniczący KRRiT zaznaczył, że po rozpatrzeniu skarg skierował do nadawców 43 wezwania i upomnienia, w tym 26 dotyczących rzetelności i obiektywizmu w audycjach informacyjnych i publicystycznych (TVP – 14, TVN – 7). Zwrócił też uwagę m.in. na spowodowany pandemią spadek o 8,6% w stosunku do 2019 r. dochodów z reklam. Odnosząc się do kontroli działalności programowej nadawców przez KRRiT, przewodniczący Witold Kołodziejski podkreślił, że jej granicę wyznacza zasada autonomii programowej nadawców, zgodnie z którą nadawcy kształtują program samodzielnie i ponoszą odpowiedzialność za jego treść.

Sprawozdanie pozytywnie ocenił senator Jan Maria Jackowski i wniósł o jego przyjęcie. Wyraził też nadzieję, że KRRiT zostaną przywrócone kompetencje związane z wyborem zarządów regionalnych spółek publicznej telewizji i radiofonii. Z kolei senator Bogdan Borusewicz złożył wniosek o odrzucenie sprawozdania, argumentując go niewypełnianiem przez KRRiT obowiązków w zakresie monitoringu mediów publicznych, szczególnie TVP, pod względem obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej. „Nadal w telewizji publicznej mamy do czynienia z mieszaniem informacji z komentarzem lub zastąpienie informacji komentarzem” – ocenił. Z opinią tą zgodziła się przewodnicząca komisji senator Barbara Zdrojewska. Jej zdaniem KRRiT powinna kontrolować media publiczne, tak aby były one bardziej obiektywne, ale tego nie robi. Senator zwróciła też uwagę na potrzebę wzmocnienia oddziałów terenowych telewizji publicznej.

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o odrzucenie sprawozdania.

Komisja rozpatrzyła ponadto informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Na posiedzenie nie przybył przewodniczący RMN Krzysztof Czabański z powodu innych obowiązków służbowych. Senatorowie zapoznali się ze zdaniem odrębnym do rozpatrywanej informacji Juliusz Brauna, członka RMN. Według niego informacja nie przedstawia faktycznej działalności rady, ogranicza się jedynie do wykazu decyzji rady, pomijając kwestie sporne.

Krytycznie o działalności Rady Mediów Narodowych wypowiedzieli się senatorowie: Barbara Zdrojewska, Bogdan Borusewicz i Jerzy Fedorowicz. Komisja poparła wniosek senatora Jerzego Fedorowicza o odrzucenie informacji.

Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją na temat sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie oraz programów wsparcia jej działalności w latach 2020–2022. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział, że posiedzenie to stanowi początek cyklu spotkań poświęconych problemom mniejszości polskiej poza granicami kraju.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Sękowski vel Sęk podkreślił, że Polacy na Ukrainie ze względów historycznych i geograficznych są grupą szczególnego zainteresowania ze strony polskich władz. Jak mówił, do mieszkających na Ukrainie Polaków płynie z Polski szeroki strumień pomocy, wydawanych jest też bardzo wiele Kart Polaka dla osób z polskimi korzeniami. Zdaniem wiceministra Sękowskiego vel Sęka najbardziej niepokojącą kwestią jest wdrażana na Ukrainie reforma edukacji, która może pogorszyć sytuację szkół z polskim językiem nauczania, działających obecnie na Ukrainie. Łącznie na Ukrainie funkcjonują 522 polskie szkoły, w których kształci się ponad 66 tysięcy uczniów. Minister poinformował, że rządy obu krajów pracują nad umową, która miałaby dotyczyć polskiej oświaty na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił także, że kluczowym zadaniem na najbliższe lata jest budowa Centrum Kultury Polskiej i dialogu Europejskiego „Dom Polski” we Lwowie.

Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak poinformował, że podjął rozmowy z przedstawicielami resortu nauki i edukacji, a także z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na temat stworzenia systemu stypendialnego dla młodych Polaków, zaangażowanych w działalność Polonii, którzy po odbyciu studiów w Polsce pozostaliby na Ukrainie.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Badowski omówił obszary wsparcia w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”, z którego środki przeznaczone zostały m.in na inicjatywy edukacyjne czy media polonijne. Wsparciem zostały objęte organizacje polonijne, działalność kulturalna i charytatywna, pieniądze przeznaczone zostały także na organizację konkretnych wydarzeń. „W sumie wnioskowana kwota wynosi ok. 12 mln zł, z czego prawie 9 mln zostało rozdysponowanych” – poinformował dyrektor Badowski.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski zadeklarował, że stowarzyszenie będzie nadal udzielało wsparcia organizacjom i ośrodkom nauczania języka polskiego i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, a także wesprze działania misji medycznej, bardzo potrzebne zwłaszcza obecnie. Jak poinformował prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, dzięki środkom uzyskanym z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu fundacja w 2020 r. zakończyła renowację nagrobków i posadzki w Katedrze Łacińskiej we Lwowie, a także renowację sarkofagu bł. Jakuba Strzemię w Haliczu. Fundacja wsparła również działania związane z restytucją dawnego klasztoru dominikańskiego i utworzenie Muzeum Martyrologii Polsko-Ukraińskiej w Kamieńcu Podolskim. Działania te wcześniej finansowano z budżetu Senatu. Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Lilia Luboniewicz przekazała senatorom informację o wsparciu fundacji dla polskich mediów oraz oświaty na Ukrainie. Fundacja opiekuje się także polskimi miejscami pamięci – w tym m.in. Cmentarzem Obrońców Lwowa, Kwaterą Powstańców Styczniowych, czy Kwaterą Obrońców Kresów Wschodnich na Cmentarzu Janowskim we Lwowie.

W dyskusji senator Stanisław Gogacz pytał o przyszłość szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie po wprowadzeniu ukraińskiej reformy oświatowej oraz prosił o pomoc w przewożeniu przez granicę transportów z darami. Senator Halina Bieda przekazała przedstawicielowi MSZ podziękowania dla polskiego konsulatu w Stryju za pomoc w zorganizowaniu punktu pomocy medycznej w tym mieście. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zobowiązał natomiast przedstawicieli MEiN oraz MSZ do poinformowania komisji o rezultatach negocjacji z rządem Ukrainy dotyczących umowy w w sprawie szkół z nauczaniem języka lub w języku polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz szkół z nauczaniem języka lub w języku ukraińskiej mniejszości narodowej w RP.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”

27 października 2021 r. w Senacie została otwarta wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Prace w komisjach senackich – 27 października 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości zmian w rządzie

Minister Adam Niemczewski wziął udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.