Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu − zapowiedź

legislacja 13.06.2021

16–18 czerwca 2021 r. odbędzie się 26. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy modyfikującej system opracowywania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych. Jej odrzucenie zaproponuje Izbie Komisja Zdrowia, w jej opinii bowiem nowelizacja stanowi kolejny krok do centralizacji służby zdrowia i nie odpowiada na potrzeby pacjentów.

Podczas 26. posiedzenia Izba rozpatrzy 13 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (projekt rządowy) zakłada, że Skarb Państwa będzie mógł nabywać akcje Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) z prawem głosu, co umożliwi dokapitalizowanie KSC i budowę Polskiej Grupy Spożywczej. Ma to być silny holding, który wzmocni polski przemysł rolno-spożywczy i zwiększy konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy) przewiduje, że kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich będzie miał minister właściwy ds. rozwoju wsi, a nie – jak dotychczas – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Nowelizacja doprecyzowuje też przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru i przyznawania mu pomocy finansowej.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłuża z 1 roku do 2 lat termin na wykorzystanie vouchera przez podróżnego, co umożliwi mu udział w imprezie turystycznej w warunkach bezpiecznych epidemicznie, organizatorom turystyki zaś − bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi. Przesuwa też do końca grudnia 2021 r. termin zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezach turystycznych, które się nie odbyły z powodu pandemii. Nowelizacja przewiduje ponadto wsparcie dla sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Na pomoc mogą liczyć ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili sklepik szkolny przed końcem września 2020 r. i zanotowali 40-procentowy spadek przychodów. Nowela pozwala także na przesunięcie terminów dotyczących pomocy w wysokości 120 mln zł dla podmiotów branży filmowej, które poniosły straty w związku z pandemią.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje wprowadzenie dodatkowego narzędzia realizacji polityki mieszkaniowej przez gminy − pośrednictwa mieszkaniowego w formie społecznych agencji najmu (SAN). SAN to model pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Osoby, które przejdą weryfikację przez gminę, będą mogły wynająć od SAN mieszkanie na preferencyjnych warunkach i ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Współpraca samorządu z SAN umożliwi wykorzystanie istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Pozwoli to gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia wydatków na budowę mieszkań. Działalność SAN ma ponadto łagodzić negatywne dla właścicieli mieszkań na wynajem skutki pandemii, przewidziano dla nich zwolnienia podatkowe, w tym z podatku VAT. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, SAN będą mogły wynegocjować obniżenie jego stawki.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) implementuje do polskiego porządku prawnego unijny pakiet VAT e-commerce, który ma uszczelnić pobór tego podatku w zakresie handlu internetowego.Nowe przepisy powinny wyrównać szanse unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu na rynku handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowe rozwiązania przewidują m.in. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT dla importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro i znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą być rozliczone za pomocą uproszczonej procedury. Ułatwi to sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro i dostawę produktów konsumentom w UE.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje, że minister zdrowia będzie musiał przygotować tzw. mapę potrzeb zdrowotnych, dokonać ich analizy oraz opracować strategię w ochronie zdrowia na podstawie 5-letniego krajowego planu transformacji, którego projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Pierwszy krajowy i wojewódzki plan transformacji byłby ustalony na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Wojewodowie dla swojego regionu mają ustalać swój plan, a − po zaopiniowaniu m.in. przez wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, marszałka województwa i przez konwent powiatów danego województwa − przekazywać ministrowi zdrowia do oceny i zatwierdzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (projekt rządowy) dostosowuje prawo krajowe do przepisów unijnych, dotyczących oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz specyfikacji technicznych broni alarmowej i sygnałowej. Ustawa definiuje broń alarmową i sygnałową, upoważnia do wydania rozporządzenia, zawierającego specyfikacje techniczne tych rodzajów broni. Urządzenie zostanie uznane za broń alarmową lub sygnałową, a nie za strzelecką broń palną, jeżeli państwowy podmiot uprawniony (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) zweryfikuje sposób wykonania i wyda świadectwo potwierdzające zgodność ze specyfikacją. Za weryfikację i wydanie świadectwa będzie pobierana opłata. Zmiana dokumentacji technicznej wytwarzanej już broni alarmowej i sygnałowej oraz technologii jej wytwarzania będzie wymagać ponownej weryfikacji i wydania nowego świadectwa. W nowych przepisach zostaną również ustalone m.in. zasady oznakowania broni alarmowej i sygnałowej.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (projekt rządowy) doprecyzowuje definicję ratownika wodnego, dookreślając inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Chodzi m.in. o kierowanie statkami na wodach śródlądowych, pojazdami uprzywilejowanymi, uprawianie turystyki wodnej, wykonywanie zawodu: ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, nurka. Nowela upoważnia też ministra właściwego ds. wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Wprowadza także wykaz dokumentów je potwierdzających.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu efektywną kontrolę zarządzania środkami pieniężnymi, uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę. Środki te będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na tych samych zasadach, co depozyty sądowe. Dotyczyć to będzie również środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych prokuratury, które nie będą ponosić kosztów prowadzenia rachunków depozytowych. Zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane tak jak depozyty sądowe.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (projekt rządowy) wprowadza mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co 3 lata zwiększającej się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę), począwszy od 2023 r. Nowela doprecyzowuje również, że tzw. trzynasta emerytura otrzymana w 2019 r. nie będzie wliczana do dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszenie wysokości dochodów z powodu COVID-19 i utrata dodatku solidarnościowego będą również uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na okres 2021−22.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) przewiduje, że minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ogłaszane będą szczegółowe kryteria dla podmiotów, chcących realizować konkretny program lub przedsięwzięcie. Minister edukacji i nauki w BIP będzie udostępniał informacje na temat tego, komu i jakie środki zostały przyznane w ramach programu albo przedsięwzięcia.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (projekt rządowy) stanowi, że dotychczasowy Uniwersytet stanie się Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji konwencji, mającej na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed antropogenicznymi emisjami i uwolnieniami rtęci i jej związków.

Zaplanowano ponadto, że senatorowie zapoznają się z informacją o działalności w ubiegłym roku Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.