Narzędzia:

9 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm z inicjatywy rządu. Potrzebę wprowadzenia zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjno-korygującym zasygnalizowało w swojej opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, powołując się na względy poprawnej techniki legislacyjnej, przemawiające za potrzebą skorygowania niektórych przepisów opiniowanej ustawy. Senatorowie nie zdecydowali się na wprowadzenie poprawki dotyczącej zmiany terminu wejścia w życie nowelizacji na 1 września 2021 r., podyktowanej zastrzeżeniami natury konstytucyjnej. Jak wskazywał wiceminister finansów Jan Sarnowski, ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego pakietu e-commerce. W całej Unii Europejskiej mają one wejść w życie 1 lipca 2021 r., tak jak zaproponował to Sejm w rozpatrywanej noweli. Wiceminister podkreślił, że nowe przepisy są korzystne dla budżetu, a przede wszystkim dla uczciwych przedsiębiorców. Zapewnił też, że są oni przygotowani na wejście życie nowych przepisów. W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminu wejścia w życie nowelizacji wiceminister zobowiązał się, że na posiedzeniu plenarnym przedstawi informację na temat stanu wdrażania unijnych przepisów dotyczących VAT e-commerce w pozostałych krajach członkowskich.

Przedstawiając nowelizację, wiceminister Jan Sarnowski podkreślił, że celem unijnego pakietu e-commerce jest uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Chodzi o zatamowanie napływu paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Jak dodał, problem jest istotny nie tylko dla budżetu, ale przede wszystkim dla uczciwych unijnych przedsiębiorców ponieważ muszą konkurować z towarami, które trafiają do nas spoza wspólnoty tańsze o VAT, czyli w naszym wypadku nawet o ¼ ceny. Wiceminister finansów poinformował też,  że zostaną wprowadzone nowe procedury, które ułatwią firmom spoza UE i podmiotom zarejestrowanych w Unii Europejskiej rozliczenie VAT-u.

Nowela wdraża unijny pakiet VAT e-commerce, którego celem jest uszczelnienie tego podatku i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. W intencji autorów zmian nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Ustawa wprowadza też ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Chodzi o wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje ona, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na 1 pojazd.

Podczas posiedzenia komisja budżetu poparła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, ustawa ma przede wszystkim charakter techniczny i porządkujący, a o wprowadzenie zawartych w niej zmian wnioskowała sama prokuratura. Nowelizacja przewiduje, że środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z najnowszymi danymi sumy depozytowe zgromadzone na rachunkach prokuratur wynoszą ok. 3 mld 57 mln zł, zdeponowane na ok. 400 rachunkach w różnego rodzaju bankach, m.in. komercyjnych i spółdzielczych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.