Narzędzia:

27 kwietnia 2021 r.

zdrowie 27.04.2021

Komisja Zdrowia kolejne posiedzenie poświęciła ocenie efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). 3 marca 2021 r. senatorowie zapoznali się już z informacjami na temat pilotażu KSO, który funkcjonuje od lutego 2019 r. w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim, a od 2020 r. –w podlaskim i pomorskim. Jego wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu założeń ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jej projekt miał być gotowy do końca marca 2021 r., a zakładany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z wnioskiem przewodniczącej komisji senator Beaty Małeckiej-Libery podczas tego posiedzenia, jeszcze przed przystąpieniem Izby do pracy nad projektem ustawy o KSO, senatorowie mogli się zapoznać z raportem z przebiegu pilotażu KSO. Jak podkreśliła senator, eksperci Komisji Zdrowia ocenili negatywnie dobór mierników do badania efektywności pilotażu. Omówienia wymaga również profilaktyka onkologiczna.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że termin przygotowania projektu ustawy został przesunięty o miesiąc. Po jego upływie dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza. Potwierdził, że dopracowania wymagają mierniki efektywności pilotażu (35 mierników, a po rozszerzeniu katalogu nowotworów − ponad 300). Chodzi m.in. o to, aby dało się porównywać dane z poszczególnych ośrodków wchodzących w skład KSO. Jak ocenił wiceminister zdrowia, wymaga to jeszcze pracy. Zadanie opracowania katalogu mierników, które są porównywane ze standardami międzynarodowymi, powierzono Narodowemu Instytutowi Onkologii − Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Oczekiwanym efektem będzie zestandaryzowana ocena danej placówki. Wiceminister poinformował ponadto, że cykl oceny mierników, m.in. na wniosek senator Agnieszki Gorgoń-Komor, zostanie wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Kolejny ważny etap wdrażania KSO to dostosowanie systemów informatycznych tak, aby jak najmniej obciążyć świadczeniodawców. Gdyby zagrożony był termin 1 stycznia 2022 r., zostaną wprowadzone rozwiązania przejściowe, np. hybrydowe.

Odnosząc się do kwestii profilaktyki, wiceminister Sławomir Gadomski podkreślił, że podstawowe zadania KSO to diagnostyka i leczenie. Profilaktyka natomiast stanowi istotny element Narodowej Strategii Onkologicznej. Na 2021 r. w jej ramach zaplanowano środki w dużej wysokości, w tym z Funduszu Medycznego, które mają być wykorzystane właśnie na profilaktykę, w czym ogromną rolę do odegrania mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśliła senator Beata Małecka-Libera, wątpliwości budzi budowanie kolejnej sieci instytucjonalnej. W opinii przewodniczącej komisji wyspecjalizowane centra są niezwykle istotne w onkologii, obawy budzi jednak to, jak będą tam trafiać pacjenci i jaką pomoc otrzymają.

Zabierając głos w dyskusji, prof. Jacek Jassem z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego bardzo negatywnie ocenił dobór mierników w badaniach pilotażowych. Jego zastrzeżenia budziło także sprawozdanie z pilotażu KSO. Jak mówił, zawarte w nim informacje dotyczyły tego, co zrobiono, a nie jakie cele pilotażu udało się osiągnąć. Jego zdaniem powinien to oceniać Narodowy Fundusz Zdrowia.

W opinii senator Agnieszki Gorgoń-Komor w sprawozdaniu przede wszystkim powinna znaleźć się odpowiedź na pytanie, czy pilotaż pomógł w efektywnej opiece nad pacjentem.

Omawiając sprawozdanie z pilotażu KSO, Anna Andrzejczak, prezes zarządu fundacji Onkologia 2025, wskazała m.in., że brakuje w nim potwierdzenia realizacji założeń. Za pozytywne aspekty pilotażu KSO uznała natomiast m.in. wypracowanie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi, utworzenie funkcji jej koordynatora, pomiar satysfakcji pacjenta.

Jak podkreśliła na zakończenie przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, dla senatorów niezwykle ważne jest to, aby zwiększyła się dostępność do wyspecjalizowanej opieki medycznej i by poprawiły się wskaźniki zdrowotne polskiego społeczeństwa. Przyjęła również deklarację wiceministra zdrowia, który zapowiedział, że spotka się z komisją, kiedy projekt ustawy o KSO trafi do konsultacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Komisja ds. inwigilacji chce przywrócenia właściwej kontroli nad specsłużbami

Obradująca 24 maja komisja wysłuchała byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Prace w komisjach senackich – 24 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą