Narzędzia:

11 maja 2021 r.

zdrowie legislacja 11.05.2021

Komisja Zdrowia zaproponowała poprawkę do ustawy o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm z inicjatywy rządu. Poprawka, zgłoszona przez senatora Wojciecha Koniecznego, zwiększa ze 187 mln do 280 mln zł w 2021 r. kwotę rezerwy celowej ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia dodatkowe w szkołach. Mają one pomóc uczniom utrwalić materiał i uzupełnić ewentualne braki z okresu nauki zdalnej. Doprecyzowuje także, na jakie cele mają zostać przekazane dodatkowe fundusze ze zwiększonego limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem senatorów, jeśli celem ustawy jest zapewnienie samorządom środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z potrzebą organizowania dodatkowych zajęć w szkołach, to powinno być to jasno wskazane w ustawie.

Podczas posiedzenia ustawę omówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska. Jak wyjaśniła, nowelizacja zwiększa o 187 mln zł kwotę rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zapewni to jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół po zakończeniu, trwającej od października 2020 r., nauki zdalnej. Dofinansowanie będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym lub dotującym szkoły publiczne i niepubliczne, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV−VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Nowelizacja dopuszcza ponadto przeprowadzanie szczepień na COVID-19 w aptekach. Przewiduje też, że dni pracy ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury będą traktowane tak samo, jak dniówki przepracowane na dole w kopalni. Zapoznano się też z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali, że rozpatrywana ustawa w chaotyczny sposób wprowadza zmiany w prawie i po raz kolejny w wypadku tzw. ustaw covidowych dotyczy różnych, niezwiązanych ze sobą zagadnień. Senator Alicja Chybicka jako przykład podała art. 5 pkt 2 ustawy, wprowadzający zmiany w emeryturach górniczych. Przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera zauważyła, że w toku prac sejmowych została wprowadzona poprawka umożliwiająca szczepienia w aptekach ogólnodostępnych. W ocenie senator taka zmiana powinna być wprowadzona odrębnie poprzez nowelizację prawa farmaceutycznego. Przypomniała jednocześnie, że senatorowie wielokrotnie postulowali zmianę przepisów w celu umożliwienia w aptekach działalności związanej np. ze szczepieniami przeciwko grypie czy badaniami profilaktycznymi, tak jak ma to miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.